1 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

advertisement
LISTA SPRAWDZAJĄCA
dla Działek Rolnych Siedliskowych (RSS)
Ocena dokumentacji przyrodniczych siedliskowych sporządzonych na potrzeby programu
rolnośrodowiskowego w ……… roku, zgodnie z metodyką „Dokumentacja przyrodnicza dla
pakietów przyrodniczych w ramach programu rolnośrodowiskowego 2007-2013”

Imię i nazwisko rolnika, dla którego została sporządzona dokumentacja:
…………………………………………………………………………………………………………………..
ID

Numer identyfikacyjny producenta:

Imię i nazwisko eksperta przyrodniczego i nr zaświadczenia:
…………………………………………………………………………………………………………………..

Wnioskowane warianty pakietów 4 i 5 programu rolnośrodowiskowego 2007-2013:
…………………………………………………………………………………………………………………..

Powierzchnia
objęta
wariantami
pakietów
4
i
5
programu
rolnośrodowiskowego
2007 – 2013 :………………………………………………………………………………………………….
1
ZESTAWIENIE DZIAŁEK ROLNYCH SIEDLISKOWYCH (RSS) I WARIANTÓW
ROLNOŚRODOWISKOWYCH
1. Czy opis siedliska jest zgodny z charakterem siedliska i dokumentacją fotograficzną?
Tak
Nie
Komentarz:
2. Czy opis siedliska jest zgodny z diagnozą fitosocjologiczną?
Tak
3. Czy
Nie
przytoczono
wszystkie
Komentarz:
wymogi
programu
rolnośrodowiskowego
(zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 z późn. zm.) - zwane dalej Rozporządzeniem
rolnośrodowiskowym)?
Tak
Nie
Komentarz:
4. Czy proponowane przez eksperta przyrodniczego, dodatkowe wymogi i zaostrzenia wymogów
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r.
(Załącznik 3) są uzasadnione celami ochrony siedlisk lęgowych ptaków lub siedlisk
przyrodniczych i przyczynią się do poprawy siedliska?*
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
* Ekspert ma prawo doprecyzować wymogi przedstawione w Rozporządzeniu rolnośrodowiskowym lub wprowadzić dodatkowe
rozwiązania w odniesieniu do sposobu użytkowania na cennych przyrodniczo siedliskach pod warunkiem, że nie zmienia
założeń określonych rozporządzeniem rolnośrodowiskowym. Zaostrzenie wymogów może dotyczyć jedynie RSS
znajdujących się na obszarach chronionych:
W przypadku dokumentacji przyrodniczych sporządzonych dla terenu znajdującego się na obszarze chronionym dopuszcza
się, że wymogi użytkowania nie w pełni spełniają założenia Rozporządzenia rolnośrodowiskowego, jeżeli zapisy planu ochrony
tego obszaru chronionego wskazują inaczej. Wymogi planów ochrony i planów zadań ochronnych są nadrzędne. Rolnik
ma prawo wdrażać i uzyskiwać płatność za dany wariant rolnośrodowiskowy stosując wymogi zgodne z planem ochrony.
W takiej sytuacji ekspert jest zobligowany do podania uzasadnienia w dokumentacji, informującego o tym, że wymogi
rozporządzenia zostały zmienione ze względu na zapisy planu lub celów ochrony.
Jeśli wymogi są sprzeczne z rozporządzeniem nie należy traktować błędu jako dyskwalifikującego, należy taki błąd
zaznaczyć i wezwać do poprawy dokumentacji.
2
5. Czy plan wypasów (dotyczy użytkowania kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego trwałych
użytków rolnych) został sporządzony prawidłowo pod względem potrzeb zachowania danego
siedliska?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
6. Czy szkic zawiera następujące elementy:
a. granice poszczególnych działek rolnych
Tak
Nie
b. powierzchnie przeznaczone do pozostawienia bez koszenia na działkach rolnych
w poszczególnych latach?
Tak
Nie
Komentarz:
3
KARTA OPISU DZIAŁKI RSS NR …..
(dla każdej działki RSS powinna być sporządzona osobna karta oceny)
7. Czy działka RSS znajduje się na obszarze chronionym?
Tak
Nie
Komentarz:
8. Czy terminy prowadzonych badań w terenie są poprawne (od 15 maja do 30 września w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku rolnośrodowiskowego o płatność)?
Tak
Nie
Komentarz:
9. Czy określono:
a. położenie działki RSS w terenie
b. rzeźbę terenu
c.
ekspozycję zbocza?
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak
Nie
Nie dotyczy
Komentarz:
10. Czy określono warunki wodne i glebowe panujące na działce RSS:
a. stan wilgotności
Tak
Nie
b. występowanie urządzeń melioracyjnych
Tak
c.
Nie
Nie dotyczy
zmiany warunków wodnych w ciągu roku
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
d. urządzenia wodne
e. podłoże?
Nie dotyczy
Komentarz:
11. Czy zawarto informacje o działaniach prowadzonych na działce rolnej w przeszłości?
a. użytkowanie kośne
Tak
Nie
Nie dotyczy
b. prowadzony wypas
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak
Nie
Nie dotyczy
d. podsiew
Tak
Nie
Nie dotyczy
e. zabiegi agrotechniczne
Tak
Nie
Nie dotyczy
c.
nawożenie
Komentarz:
4
12. Czy ogólna charakterystyka roślinności jest spójna z diagnozą?
Tak
Nie
Komentarz:
13. Czy opis florystyczny na podstawie metodyki sporządzania dokumentacji przyrodniczej tabeli
fitosocjologicznej (tabela nr 5) kwalifikuje siedlisko do wybranego wariantu programu
rolnośrodowiskowego?
Tak
Nie
Komentarz:
14. Czy została wykonana odpowiednia liczba zdjęć fitosocjologicznych zgodnie z metodyką
„Dokumentacja
przyrodnicza
dla
pakietów
przyrodniczych
w
ramach
programu
rolnośrodowiskowego 2007-2013”?
Tak
Nie
Komentarz:
15. Czy poprawnie użyto skali Braun-Blanqueta do określenia pokrycia powierzchni przez każdy
z gatunków (zwrócić uwagę na łączne pokrycie gatunków)?
Tak
Nie
Komentarz:
16. Czy liczba i kompozycja gatunków dla danego siedliska jest wiarygodna?
Tak
Nie
Komentarz:
17. Czy siedlisko zostało skwalifikowanie na podstawie odpowiedniej liczby gatunków?
Tak
Nie
Komentarz:
18. Czy tabela fitosocjologiczna potwierdza prawidłowość wyznaczania jednolitej działki RSS (czy
nie występują wyraźnie sprzeczne wymagania ekologiczne gatunków wskazujące na
niejednolitość działki)?
Tak
Nie
Komentarz:
19. Czy obraz roślinności wynikający z tabeli fitosocjologicznej jest zgodny z obrazem wynikającym
z opisu ogólnego?
Tak
Nie
Komentarz:
5
20. Czy liczba gatunków w poszczególnych zdjęciach fitosocjologicznych jest realistyczna?
Tak
Nie
Komentarz:
21. Czy na podstawie załączonej dokumentacji fotograficznej można potwierdzić zaproponowaną
diagnozę roślinności?
Tak
Nie
Komentarz:
22. Czy zakwalifikowano działkę zgodnie z hierarchią klucza wnioskowania?
Tak
Nie
Komentarz:
23. Czy dla każdego gatunku poprawnie określono walor wskaźnikowy?
Tak
Nie
Komentarz:
24. Czy dla każdego gatunku poprawnie określono liczbę wystąpień w zdjęciach
fitosocjologicznych?
Tak
Nie
Komentarz:
25. Czy zaznaczono gatunki chronione?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
26. Czy poprawnie zdiagnozowano roślinność z podaniem łacińskiej nazwy syntaksonu
fitosocjologicznego?
Tak
Nie
Komentarz:
27. Czy poprawnie określono siedlisko Natura 2000 wymienione w Zał. I Dyrektywy Siedliskowej?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
28. Czy działka została prawidłowo zakwalifikowana do wariantu 4.2-4.10 lub 5.2.-5.10?
Tak
Nie
Komentarz:
29. Czy przedstawiono cały zakres obowiązujących wymogów dla pakietów i wariantów?
6
Tak
Nie
Komentarz:
30. Czy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiono uszczegółowienie zadań programu
rolnośrodowiskowego zgodne z wymogami ekologicznymi stwierdzonych gatunków chronionych
(konieczność zachowania ich populacji we właściwym stanie ochrony)?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
31. Czy uwzględniono w zaleceniach ograniczenie rozwoju ekspansywnych gatunków roślin?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
32. Czy w przypadku wariantu 4.2/5.2 Mechowiska, 4.4/5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe został
wyszczególniony % powierzchni do koszenia co roku lub lata, w których należy kosić całą
powierzchnię działki?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
46. Czy w przypadku wariantu 4.3/5.3 Szuwary wielkoturzycowe został określony, odpowiedni
sposób koszenia? (W przypadku wariantu 4.3. i 5.3 Szuwary wielkoturzycowe obowiązek
koszenia obejmuje koszenie co roku 20% powierzchni działki rolnej (w każdym roku innej),
a dodatkowo w jednym roku można zamiast 20% skosić 100% powierzchni działki rolnej.
Nie dopuszcza się w ramach powyższego wariantu jedynie jednorazowego skoszenia 100%
powierzchni w ciągu całego okresu trwania zobowiązania**)
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
** w przypadku innych zapisów w dokumentacji przyrodniczej należy zaznaczyć ten przypadek, aby MRiRW lub ARiMR
mogła wezwać rolnika/eksperta do naniesienia poprawek.
33. Czy w przypadku wariantów 4.5/5.5 Murawy ciepłolubne i wariantu 4.9/5.9 Słonorośla został
wskazany sposób użytkowania (kośny, kośno-pastwiskowy, pastwiskowy)?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
34. Czy w przypadku wariantu 4.10/5.10 Użytki przyrodnicze zostały zaplanowane zabiegi mające
na celu ochronę siedliska?
Tak
Nie
Komentarz:
Nie dotyczy
35. Czy dokumentacja fotograficzna jest prawidłowa i wystarczająca do potwierdzenia diagnozy
siedliskowej?
Tak
Nie
Komentarz:
7
36. Czy gatunki przedstawione na fotografii zidentyfikowane są poprawnie?
Tak
Nie
Komentarz:
37. Czy opis fotografii lub załącznika fotograficznego jest pełny (data wykonania zdjęć, oznaczenie
działki RSS, nazwa siedliska/gatunku roślin, autor zdjęć)?
Tak
Nie
Komentarz:
38. Czy konieczna jest wizja terenowa działki RSS?
Tak
Nie
Komentarz:
8
PODSUMOWANIE:
39. Ocena dokumentacji pod względem merytorycznym:
dobra
do poprawy
dyskwalifikująca
Uzasadnienie:
40. Propozycja opinii o zgodnej ze stanem faktycznym kwalifikacji siedlisk przyrodniczych
pozytywna
negatywna
Uzasadnienie:
9
Download