Katedra Teorii i Filozofii Prawa

advertisement
Katedra Teorii i Filozofii Prawa
1. Addfo di Majo, Codice civile, Milano 1996,
2. Aleksandrowicz T. R., Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2002 (2
egz.)
3. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o usługach detektywistycznych, Warszawa
2002
4. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2005
5. Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Guszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M.,
Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2004
6. Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dądek D., Dobosz P., Kisiel W., Kotulski M., Kryczko
P., Płażek S., Skrzydło-Niżnik I., Komentarz do ustawy o samorządzie województwa,
Warszawa 2005
7. Bardach J., Senkowska-Gluck M., Historia państwa i prawa polski Tom III od rozbioru do
uwłaszczenia. Warszawa 1981
8. Błystak L., Dauter B., Madej E., Mudrecki A., Niezgódka-Medek M., Pęk R., Zubrzycki
J., Podatek dochodowy od osób prawnych, Wrocław 2007
9. Borkowski J., Chlebny J., Chomicki, Hauser R., Wojtachnio H., Kodeks celny.
Komentarz, Warszawa 2001
10. Brodecki Z., Gromnicka E., Układ Europejski z komentarzem, Warszawa 2002
11. Brodecki Z., Infrastruktura, Warszawa 2002
12. Brodecki Z., Konkurencja, Warszawa 2004
13. Brodniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998
14. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2003
15. Ciechanowicz-Mclean J., Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne. Zarys wykładu,
Warszawa 2001,
16. Czajkowska A., Pachniewska E., Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz.
Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, Warszawa 2005
17. Czajkowska A., Zmiana imion i nazwisk, Warszawa 2007
18. Dietrich M., Namysłowska-Gabrysiak B., Czernicka M., Kodeks karny, Warszawa 2003
19. Drozd A., Prawo podmiotu zatrudnionego do pozyskania informacji o kandydacie na
prawnika, Warszawa 2004
20. Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe, Warszawa 2005
21. Dziczek R., Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2003
22. Gałązka M., Hałas R., Hypuś S., Szeleszczuk D., Wiel K., Kodek karny. Cześć
szczególna, Warszawa 2005
23. Gawlik Z., Pełczyński P., Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe, Warszawa 2001
24. Gawłowicz I., Wierzchowiecka I., Koncepcje suwerenności, Warszawa 2005
25. Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999
26. Górski G., Historia administracji, Warszawa 2002
27. Gromski W., Kolasa J., Kozłowski A., Wojtowicz K., Europejskie i polskie prawo
telekomunikacyjne, Warszawa 2004
28. Grzegorczyk T., Strony ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania
karnego, Warszawa 1998,
29. Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003
30. Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Działalność gospodarcza osoby
zagranicznej w Polsce, Warszawa 2002
31. Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004
32. Jedliński A., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa
2002,
33. Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenia społeczne. Tom 3 Ubezpieczenia chorobowe.
Ubezpieczenia wypadkowe, Warszawa 2003
34. Jurewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne,
Warszawa 2004
35. Kamiński I.C., Prawo pochodne Unii Europejskiej, Warszawa 2005
36. Kidyba A., Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998,
37. Kisilowska H., Nieruchomości. Zagadnienia prawne, Warszawa 2002,
38. Klapczyńska M., Firma i jej ochrona, Warszawa 2004
39. Kruczalak-Jankowska J., Umowy menedżerskie, Warszawa 2000
40. Manowska M., Postępowanie uproszczone w procesie cywilnym, Warszawa 2001
41. Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 1999 (2 egz.)
42. Mednis A., Noga-Bogomilaska J., Ustawa o udostępnieniu informacji gospodarczych.
Komentarz, Warszawa 2003
43. Mednis A., Noga-Bogomilska J., Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Komentarz, Warszawa 2003
44. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu,
Warszawa 2004
45. Mikrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, Warszawa 2003
46. Modzelewska-Wąchal E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie.
Komentarz, Warszawa 2003
47. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian,
Warszawa 2003 (2 egz.)
48. Naruszewicz S., Laszuk M., Prawo celne. Zarys wykładu, Warszawa 2004,
49. Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2005
50. Naworski, I.P., Strzelczyk K., Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Komentarz do kodeksu
spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001
51. Norek E., Spółka handlowa. Wzory umów i innych aktów, Warszawa 201
52. Nowacka E.J., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Warszawa 2003
53. Nowińska E., M du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Warszawa 2005
54. Nowińska E., M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Warszawa 2001
55. Pierzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005,
56. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003
57. Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, Warszawa 2006
58. Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa1999
59. Radziszewska E., Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003
60. Rudnicki S., Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności, Warszawa 2003
61. Rudnicki S., Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do przepisów o
postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych, Warszawa 2002
62. Rudnicki S., Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2000
63. Sawicki S., Prawo konsularne. Studium prawno-międzynarodowe, Warszawa 1998
64. Skoczyński J., Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
Warszawa 2003
65. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki,
Warszawa 2004
66. Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997,
67. Sobczak J., Dziennikarz – sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Warszawa 2000
68. Sobczak K., Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Warszawa 2004
69. Śpiewak J., Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym, Warszawa 1997
70. Śpiewak J., Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Podręcznik dla
sprawujących dozory, Warszawa 1999
71. Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005
72. Stelmachowski J., Prawo rolne, Warszawa 2005,
73. Stencel J., Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2001,
74. Świątkowski A.M., Elementy prawa pracy, Warszawa 2003,
75. Świeboda Z., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga Postępowanie
zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004, (2 egz.)
76. Świeboda Z., Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym,
Warszawa 1999
77. Świeboda Z., Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, Warszawa 1998
78. Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2001
79. Szachułowicz J., Własność publiczna, Warszawa 2000
80. Szewc A., Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003
81. Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2001
82. Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce,
Warszawa 2004
83. Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce,
Warszawa 2002
84. Tylman J., Postępowanie przed sadem pierwszej instancji, Warszawa 1999
85. Ura E., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2001
86. Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2004,
87. Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999
88. Walaszek-Pyzioł A., Energia i prawo, Warszawa 2002
89. Waltoś S., Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999,
90. Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2005
91. Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informatyczna
dla prawników i administracji publicznej, Zakamycze 2006
92. Wódz J., Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa 2000
93. Wójcik S., Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2002
94. Woś T., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999
95. Woś T., Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości, Warszawa 1998,
96. Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze, kasacyjne, i wznowieniowe w procesie karnym,
Warszawa 1999
97. Zientka J., Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w niektórych
kategoriach przestępstw, Warszawa 2003,
Lp.
1.
2.
3.
4
5
Autor
Tytuł
C. Kosikowski Publiczne prawo gospodarcze
Polski i UE
W. Kieżun, J. Dobre Państwo
Kubin
C.
Finanse publiczne i prawo
Kosikowski,
finansowe
E. Ruśkowski
A. Pomorska
Poszukiwaniu optymalnych
rozwiązań prawa podatkowego i
finansów publicznych
A. Buczek, H. Prawo podatkowe. Zarys
Dzwonkowski,
L.Etel, J.
Katedra
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
Prawa Finansowego i Podatkowego
Prawa Finansowego i Podatkowego
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gliniecka, J.
GlumińskaPawlic, A.
Huchla, W.
Miemiec, Z.
Ofiarski, J.
Serwacki, M.
Zdebel, Z.
Zgierski
W. Nykiel, A.
Mariański
J. Barcz
Komentarz do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
Ochrona praw podstawowych w
UE
M. Popławski Podatki i opłaty lokalne w
praktyce
L. Etel
Ordynacja podatkowa w teorii i
praktyce
E. Ruśkowski, Finanse publiczne. Komentarz
J.M. Salachna praktyczny
J. Głuchowski, Uwarunkowania i bariery w
A. Pomorska, procesie naprawy finansów
J. Szołnopublicznych
Koguc
J. Głuchowski, Podatkowe i niepodatkowe
A. Pomorska, źródła finansowania zadań
J. Szołnopublicznych
Koguc
J. Głuchowski, Nauka finansów publicznych i
C.
prawa finansowego w Polsce.
Kosikowski, J. Dorobek i kierunki rozwoju
Szołno-Koguc
J. Głuchowski, Główne wyzwania i problemy
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
Prawa Finansowego i Podatkowego
(własność prywatna)
Prawa Finansowego i Podatkowego
Prawa Finansowego i Podatkowego
Prawa Finansowego i Podatkowego
Prawa Finansowego i Podatkowego
15
A. Pomorska,
J. SzołnoKoguc
A. Mudrecki
16
A. Mudrecki
systemu finansów publicznych
Prawo nieletniego do rzetelnego
procesu przed sadami
rodzinnymi
Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz
dla praktyków
Prawa Finansowego i Podatkowego
Prawa Finansowego i Podatkowego
Download