Część A - Tauron Dystrybucja

advertisement
Część A
Instrukcji, przeznaczona dla Użytkowników Systemu przyłączonych do sieci WN
pomiędzy służbami ruchu elektroenergetycznego
Użytkownika systemu
_______________________________
_______________________________
i
Operatora systemu dystrybucyjnego
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
_______________________________
_______________________________
Układ zasilania podstawowego
Zasilanie podstawowe (główne) urządzeń, instalacji i sieci Użytkownika systemu (np. stacji elektroenergetycznej WN,
rozdzielni WN, linii napowietrznej/kablowej WN, transformatora WN/SN) odbywa się na napięciu 110kV kV poprzez
następujące przyłącza:
Przyłącze nr 1 na napięciu Wybierz element.:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przyłącze nr 2 na napięciu Wybierz element.:...………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Itd.
Komentarz:
Powyższe uzupełnić na podstawie podpisanej umowy przyłączeniowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy
kompleksowej.
Dodatkowy opis słowny układu zasilania:
……………………………………………………………………..…….................................................................…
Układ zasilania podstawowego i rezerwowego urządzeń, instalacji i sieci Użytkownika sytemu przedstawiają
następujące załączniki do instrukcji:
a) Schemat Stacji Elektroenergetycznej (elektroenergetycznych) WN Użytkownika Systemu
b) Schemat zasilania Stacji Elektroenergetycznej (elektroenergetycznych) WN wraz z przyłączami do sieci
OSD – fragment sieci WN
Układ zasilania rezerwowego
Zasilanie rezerwowe urządzeń, instalacji i sieci Użytkownika systemu (np. stacji elektroenergetycznej WN, rozdzielni
WN, linii napowietrznej/kablowej WN, transformatora WN/SN) pokrywa całkowite/częściowe zapotrzebowanie na moc i
energię elektryczną. Zasilanie to odbywa się poprzez następujące przyłącza:
Przyłącze nr 1 na napięciu Wybierz element.:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Przyłącze nr 2 na napięciu Wybierz element.:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Itd.
Komentarz:
Powyższe uzupełnić na podstawie podpisanej Umowy przyłączeniowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub
umowy kompleksowej.
Dodatkowy opis słowny układu zasilania:
………………………………………………………………………………………………….……………………………
Lokalizacja stacji elektroenergetycznej Użytkownika systemu
Stacja ………..……. Wybierz element. / Wybierz element. znajduje się w ….…..……....…….. przy ul …………….., na
terenie ………….……….
(nazwa stacji,
napięcie / napięcie)
(miejscowość)
(ulica)
(nazwa właściciela terenu/ zakładu).
Obsługa ruchowa stacji
Stacja Wybierz element. / Wybierz element. ………..……. jest Wybierz element., obsługiwaną przez
…………………………….……….
Strona 2 z 4
Granice własności i eksploatacji
Kompetencje obu Stron w zakresie granic i prowadzenia eksploatacji określają warunki techniczne przyłączenia oraz
umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej lub umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowa
kompleksowa.
Komentarz:
Szczegółowo określić miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz granice własności i eksploatacji urządzeń:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Układ awaryjny Użytkownika Systemu
Komentarz:
opisać, jeśli istnieje lub wpisać brak.
Wybierz element.
Kompensacja mocy biernej
Komentarz:
opisać, jeśli istnieje lub wpisać brak.
Wybierz element.
Parametry techniczne transformatorów Użytkownika systemu
Komentarz:
opisać: moc znamionową, napięcie zwarcia, liczba uzwojeń, grupa połączeń itd.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Parametry techniczne linii i kabli Użytkownika systemu:
Komentarz:
opisać: typ, długość, przekrój, liczba kabli w wiązce itd.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Automatyka zabezpieczeniowa w stacji
Komentarz:
Opisać zastosowane zabezpieczenia w poszczególnych polach stacji/rozdzielni elektroenergetycznej Użytkownika systemu (np. pola
liniowe … kV, pole sprzęgła … kV, pola transformatorów … kV / … kV).
Miejsce zabudowania
zabezpieczenia
(Nazwa rozdzielni, nr
pola i nazwa pola)
Typ
zabezpieczenia
Funkcja
zabezpieczenia
Przekładnia
prądowa,
napięciowa
1
2
n…
Telemechanika/ Sygnalizacja w stacji
Komentarz:
Opisać, jeśli istnieje lub wpisać brak.
Wybierz element.
Strona 3 z 4
Wartości rozruchowe zabezpieczenia
Pierwotne
i wtórne wartości
rozruchowe
Ir, Ur
Czas
działania
t [s]
tryb pracy
(sygnał, wyłączenie)
Warunki pracy równoległej
Komentarz:
W przypadku, gdy występuje konieczność wprowadzenia układu związanego z pracą równoległą urządzeń bądź innych elementów
instalacji lub sieci Użytkownika systemu (np. linii napowietrznych lub kablowych, transformatorów), to należy opisać szczegółowo
poszczególne sytuacje z tym związane.
Wybierz element.
Dopuszcza się/nie dopuszcza się do - krótkotrwałej równoległej pracy urządzeń Użytkownika systemu tylko w czasie
niezbędnym na wykonanie przełączeń.
1.12.1. Każdorazowo przed załączeniem urządzeń do pracy równoległej należy wyrównać napięcia.
1.12.2. Każda praca równoległa urządzeń musi być uzgodniona przez służby ruchowe Użytkownika systemu
z Dyspozytorem OSD pełniącym operatywny nadzór ruchem sieci dystrybucyjnej.
Warunki wprowadzania układu normalnego
Komentarz:
Opisać, jeśli istnieje lub wpisać brak.
Wybierz element.
Strona 4 z 4
Download