Propozycje do programu wychowawczego

advertisement
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW W ZAKRESIE REALIZACJI
SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI
ROK SZKOLNY 2016/2017
W świetle zachodzących zmian w Europie oraz w Polsce, każdy Polak powinien
zdać sobie sprawę z tego, że na naszych oczach zmienia się Unia Europejska, jak również
kształtuje się nowy ład europejski. Sytuacja w Grecji, na Ukrainie czy też w Syrii wzbudza
wiele emocji, jednak to szkoła musi wyjść naprzeciw nadchodzącym zmianom
i przygotować młodego Polaka do zaakceptowania transformacji oraz wyposażyć
go w umiejętności takie jak: umiejętność współżycia w grupie, akceptacja, tolerancja,
poszanowanie innych
i ich wartości, szacunek do kultury innych narodów,
odpowiedzialność za siebie i innych oraz w empatię.
Realizacja celów:
a) eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów dotyczących odmienności
kulturowej, wyznaniowej czy tradycji,
b) uświadamianie znaczenia prawidłowej komunikacji społecznej,
c) doskonalenie różnych umiejętności komunikowania się,
d) doskonalenie umiejętności współżycia w grupie osób różnej narodowości,
e) umiejętność dostosowywania się do zmian i ich akceptacja,
f) kształtowanie umiejętności zgodnego obcowania z ludźmi,
g) kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych,
h) tworzenie postawy zrozumienia i akceptacji,
i) wzbudzanie empatii.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW W ZAKRESIE REALIZACJI
PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI
I. Podejmowanie działań związanych z uświadamianiem uczniom kształtowania
naturalnej akceptacji i odmienności drugiego człowieka
1. Kształtowanie naturalnej akceptacji i odmienności drugiego człowieka poprzez:
-umożliwienie uczniom innych narodowości pełnego rozwoju społecznego wspólnie
z rówieśnikami,
- wyrabianie u uczniów zdolności dostrzegania potrzeb innych ludzi,
- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka w aspekcie zmian zachodzących
w Europie – m.in. wojny w Syrii i fali uchodźców,
- wzbudzanie empatii jako metody na zmianę postaw wobec drugiego człowieka,
-kształtowanie umiejętności analizowania i dostosowywania się do zmian
zachodzących w otaczającym nas świecie,
-doskonalenie umiejętności komunikowania się,
-rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i nawiązywania pozytywnych
kontaktów międzyludzkich w poszanowaniu odrębności kultury, wiary czy tradycji.
2.
II. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania
dla dziedzictwa narodowego
Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa
narodowego poprzez:
- organizację uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia z historii naszego
kraju,
- kształtowanie u młodzieży szacunku dla symboli narodowych, do historii i tradycji,
- propagowanie wśród uczniów znaczenia Polski w Europie i na świecie w świetle
zachodzących zmian polityczno-gospodarczych,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- pogłębianie wiedzy z zakresu wiedzy o Polsce (jej historii, kulturze, tradycji).
Propozycje do Programu Wychowawczego i Profilaktyki zostały przedstawione i przyjęte
na spotkaniu RR we wrześniu 2016 r.
Download