program profilaktyczny szkoły podstawowej nr 6

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
IM. H. SIENKIEWICZA W MIŃSKU MAZOWIECKIM
PODSTAWY PRAWNE:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 poz.
1113).

Ustawa z dnia24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych i
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2012r. poz. 977 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 Nr 179 poz. 1485).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr
26, poz.226).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz.
198).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 55).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Konwencja o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r.

11
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002r. Nr
11, poz.109.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
Dz


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz .U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim
1
Wstęp
Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym
zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników
zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi
zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie
hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności
siebie. Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów
oraz
wskazywał
sytuacje
podejmowania
działań
interwencyjnych
w
sytuacji
zdiagnozowanych zagrożeń.
Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu:
profilaktyki uniwersalnej
profilaktyki selektywnej
profilaktyki wskazującej
wspieranie
wszystkich
uczniów
w prawidłowym
rozwoju i zdrowym stylu życia
oraz podejmowanie działań,
których celem jest ograniczanie
zachowań
ryzykownych
niezależnie od poziomu ryzyka
używania przez nich środków i
substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych.
wspieranie
uczniów,
którzy ze względu na swoją
sytuację
rodzinną,
środowiskową
lub
uwarunkowania biologiczne
są w wyższym stopniu
narażeni
na
rozwój
zachowań ryzykownych.
wspieranie uczniów, u
których
rozpoznano
wczesne objawy używania
środków
i
substancji
psychotropowych, środków
zastępczych,
nowych
substancji psychoaktywnych
lub występowania innych
zachowań
ryzykownych,
które
nie
zostały
zdiagnozowane
jako
zaburzenia lub choroby
wymagające leczenia.
2
Działania profilaktyczne w szkole do realizacji w ramach działalności, z zakresu
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, obejmują w szczególności:
1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów
profilaktycznych
i
promocji
zdrowia
psychicznego
dostosowanych
do
potrzeb
indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz. U. Nr. 179, poz.1485, z późn. zm);
2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej,
pozytywnej
formy
działalności
zaspakajającej
ważne
potrzeby,
w
szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji
życiowej;
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez
uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań
ryzykownych;
5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji
psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności współpracuje z:
 z jednostkami samorządu terytorialnego,
 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 placówkami doskonalenia nauczycieli,
 podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Policją, Sądem, PCPR, MOPS, GOPS.
3
STRATEGIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Strategie informacyjne
Celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i
tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru.
Strategie edukacyjne
Mają pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych
(umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania
konfliktów, opierania sie naciskom ze strony otoczenia itp.).
Strategie działań alternatywnych
Ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz
osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność
pozytywna (artystyczna, społeczna, sportowa itp.).
Strategie interwencyjne
Celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i
rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
Strategie zmniejszania szkód
Przewidziane są głównie dla potrzeb profilaktyki wskazującej. Adresatem tych działań są
grupy najwyższego ryzyka.
Strategie zmian środowiskowych
Nakierowane są na identyfikacje i zmienianie tych czynników środowiska społecznego i
fizycznego, które sprzyjają zachowaniom problemowym.
Strategie zmian przepisów
Zazwyczaj kierowane są do całej lokalnej społeczności. Polegają na zmianie przepisów
prawnych, rozporządzeń lokalnych, ograniczanie dostępu do środków odurzających i ich
dystrybucji.
4
Cel główny:
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i
profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i
pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w
szkole.
Cele szczegółowe:
1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły , m.in. przez:
· Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców i uczniów,
· Zwiększanie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i
skutków dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania,
· Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle
chorych odmiennych kulturowo,
·
Rozwijanie
kompetencji
społecznych
uczniów,
wspieranie
ich
działalności
wolontarystycznej,
· Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
· Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów,
· Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,
· Zwiększanie roli rodziców w szkole,
· Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i
bezpieczeństwa: policją, prokuraturą, sądem poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
urzędem miasta.
2. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez:
· Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,
· Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy,
· Profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu,
· Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w
środowisku cyfrowym, w szczególności tzw. nowych mediów.
· Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z
wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie,
5
· Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród
uczniów( samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych
emocji).
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, m.in. przez:
· Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego
stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych,
· Ukierunkowanie uczniów na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie
postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,
· Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności
fizycznej w szkole,
· Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
4. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, m. in.
przez:
· Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów,
· Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów,
· Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć,
· Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z
zajęć oraz systemem kar i nagród związanych z frekwencją,
· Uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na
osiągane wyniki w nauce oraz na ocenę zachowania,
· Uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej
klasy,
· Szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka.
Spodziewane efekty:
1. Podwyższanie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych.
2. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.
3. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego.
4. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są
wrażliwi na potrzeby innych.
5. Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły.
6. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym.
7. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.
6
8. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu,
narkotyków.
9. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem i skutecznego
szukania pomocy.
10. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków
zaradczych w sytuacjach zagrożenia.
Lp.
1.
Zadanie do realizacji
Sposób realizacji
Odpow.
Realizowanie wśród uczniów
Programy, warsztaty,
Wychowawcy,
oraz ich rodziców programów
zajęcia profilaktyczne,
nauczyciele,
profilaktycznych i promocji
zajęcia psychoedukacyjne
pedagog,
zdrowia psychicznego.
psycholog,
pielęgniarka
szkolna
2.
Kształtowanie i wzmacnianie
Zajęcia
Wychowawcy,
norm przeciwnych używaniu
psychoedukacyjne,
nauczyciele,
środków i substancji
warsztaty pogadanki, teatr
pedagog,
psychotropowych, środków
profilaktyczny, filmy
psycholog
zastępczych, nowych substancji
edukacyjne, konkursy,
psychoaktywnych przez
materiały edukacyjne
uczniów, a także norm
przeciwnych podejmowaniu
innych zachowań ryzykownych.
3.
Doskonalenie zawodowe
Warsztaty, szkolenia,
Dyrektor
Angażowanie uczniów w procesy
Działalność Samorządu
Opiekunowie
podejmowania decyzji
Uczniowskiego
SU,
nauczycieli w zakresie realizacji
szkolnej interwencji
profilaktycznej.
4
w szkole. Aktywizacja samorządu
wychowawcy,
uczniowskiego i innych form
Rada Rodziców
7
działalności uczniowskiej.
5.
Włączanie, w razie potrzeby, w
Zajęcia
Zespół ds.
indywidualny program
socjoterapeutyczne,
Pomocy
edukacyjno-terapeutyczny
zajęcia z psychologiem,
Psychologiczno-
działań z zakresu
pedagogiem,
Pedagogicznej
przeciwdziałania używaniu
specjalistami, współpraca
środków i substancji
z rodzicami i instytucjami
psychotropowych, środków
wspierającymi szkołę.
zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych.
6.
Tworzenie warunków do
Klasy integracyjne,
Dyrektor,
uspołeczniania szkoły oraz
imprezy integracyjne,
nauczyciele
poszerzania współpracy z
konkursy, konferencje
Rada Rodziców,
instytucjami pomocowymi, które
Samorząd
mogą wspierać działania szkoły
Uczniowski
w środowisku lokalnym.
pedagog
psycholog
Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły i ma na celu
wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły,
rodziców i nauczycieli.
8
EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO
SZKOŁY:
1. Cel główny ewaluacji:
1) Podniesienie efektywności pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
2. Cele szczegółowe ewaluacji:
1) Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego.
2) Poznanie ewentualnych trudności i niedociągnięć, które pojawią się w trakcie realizacji
programów.
3) Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników
programów.
3. Obiekt ewaluacji:
1) Funkcjonowanie programu wychowawczego i profilaktycznego w środowisku szkolnym
4. Kryteria ewaluacji:
1) Zgodność efektów programów z założonymi celami.
2) Zgodność z obowiązującymi przepisami.
5.Pytania kluczowe
1) Które przepisy prawa oświatowego uwzględnia program wychowawczy i profilaktyczny?
2) Jaki jest stopień znajomości szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
wśród uczniów, nauczyciel i rodziców?
3) W jaki sposób przebiega realizacja celów i zadań szkolnego programu wychowawczego i
profilaktycznego?
4) Jaki oceniają przydatność i skuteczność realizowanych zadań szkolnego programu
wychowawczego i profilaktycznego uczniowie i nauczyciele?
5) W jaki sposób szkolny program wychowawczy i profilaktyczny wpływa na rozwój ucznia,
jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym?
6. Metody zdobywania informacji:
1) Analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, zeszytów uwag).
2) Badania kwestionariuszowe – ankieta i jej analiza.
3) Wywiad z wybranymi osobami.
4) Obserwacja.
7. Próba:
1) Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie.
9
Główne pola ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły:
 badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole (zjawisko mobbingu)
 badanie postaw prozdrowotnych (szczególnie uzależnienia);
 badanie przestrzegania praw dziecka przez dorosłych w szkole;
 klimat panujący w szkole /relacje;
 frekwencje uczniów;
 badanie zachowań bezinteresownych, gotowości do udzielania pomocy;
 badanie zachowań w sytuacji zagrożenia;
 ocena samorządności i demokratyzacji w szkole;
 ocena stwarzanych przez szkołę warunków pracy i wypoczynku;
 badanie uzdolnień i aspiracji edukacyjnych dzieci;
 autorytety w szkole /nauczyciel jako autorytet;
 badanie znajomości wśród uczniów praw i obowiązków;
 umiejętności samooceny uczniów,
 umiejętności interpersonalne uczniów;
 poziom agresji w szkole itp.
10
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards