Zarządzenie - Przedszkole Nowe Iganie

advertisement
Zarządzenie 5/2014
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zespole Oświatowym
w Nowych Iganiach
z dnia 10.01.2014 r.
w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Przedszkolu
w Nowych Iganiach: „postępowanie w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych”.
Na podstawie :



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003
r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
Statut Publicznego Przedszkola w Nowych Iganiach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze
zm.),
Zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się procedurę „postępowanie w przypadku wystąpienia u dzieci objawów
chorobowych” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
1.Zobowiązuje się wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola w Nowych Iganiach do
zapoznania się z treścią procedury.
2.Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola z treścią procedury.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Maria Harke
Dyrektor
Załącznik 1
do Zarządzenia 3/2014.z dnia 10.01.2014 r.
Dyrektora Publicznego Przedszkola
w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach
Procedura
postępowanie w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.
Cel procedury
Procedura ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz
chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby w placówce.
Zakres procedury
Dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość odpowiedzialności za
zdrowie własnego dziecka.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do zgłaszania rodzicom sygnałów dotyczących
pojawienia się u dzieci objawów chorobowych.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia u dzieci
objawów chorobowych, nauczycielowi bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom opieki podczas pobytu
w przedszkolu.
Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub
na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być
również rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.
Opis procedury
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez
pielęgniarkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie zawiadomienia rodzica o objawach
chorobowych dziecka.
1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne
i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich poważnych
dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka.
4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu
nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.
5. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację o niepokojącym
samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.
6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia
przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla
prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in.
uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka nie
wiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczycielka ma obowiązek
powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka.
7. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
8 Wszystkie zaistniałe sytuacje konieczności wcześniejszego odbioru dziecka (objawy złego
samopoczucia), odnotowuje się w zeszycie „Wcześniejsze odbiory dziecka z przedszkola
spowodowane objawami złego samopoczucia”
Zamieszcza się w nim następujące informacje:
- data wpisu;
- dane dziecka (imię i nazwisko, numer grupy);
- powód konieczności wcześniejszego odbioru dziecka (objawy złego samopoczucia);
- godzina powiadomienia rodzica o stanie zdrowia dziecka;
- godzina odbioru dziecka przez rodzica;
- podpis nauczyciela i podpis rodzica.
9. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica,
a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego
zakończenie leczenia.
10. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej związanych z tym
szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia
lekarskiego wskazującego rodzaj alergii, co jest warunkiem zastosowania u dziecka zaleconej
diety.
11. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci
zastrzyków, maści i żelu.
Download