koncepcja pracy przedszkola - Publiczne Przedszkole nr 2 w

advertisement
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach
prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana
Kleksa” w Garwolinie.
I. Cele i zadania główne :
MISJA
1. W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
2. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny rozwój zgodny z jego indywidualnym
tempem rozwoju.
3. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, akceptacji siebie i innych.
4. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno,
prawda, miłość.
5. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w procesie wychowawczo dydaktycznym. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do jednego wspólnego celu jakim
jest dobro dziecka.
6. Kształtujemy w dziecku postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej
Europie.
7. Rozwijamy talenty i zainteresowania.
8. Promujemy bezpieczny i zdrowy styl życia.
WIZJA
1. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
2. Dzieci
korzystają
z
nowoczesnych
pomocy
dydaktycznych,
rozwijają
swoje
zainteresowania i zdolności, pracują metodami aktywnymi.
3. Programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiając mu
wszechstronny rozwój osobowości.
4. Przedszkole rozwija u wychowanków pozytywne cechy charakteru (dobroć, empatia,
otwartość, zaradność emocjonalną, samodzielność, kreatywność, wiarę we własne
umiejętności, umiejętność współdziałania).
6. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i zaangażowana kadra,
stosująca nowoczesne metody i narzędzia pracy.
Strona
uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
1
5. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz
MODEL ABSOLWENTA:
1.
Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje słabości.
2.
Jest przygotowany do roli ucznia.
3.
Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody.
4.
Jest otwarty na świat i ludzi.
5.
Odróżnia dobro od zła.
6.
Dostrzega potrzeby własne i innych.
7.
Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.
8.
Ma pozytywny obraz samego siebie.
9.
Ma świadomość własnej tożsamości.
10. Jest komunikatywny.
11. Nie boi się wyrażać własnych opinii.
12. Dąży do rozwiązywania problemów.
13. Przestrzega podstawowych wartości.
14. Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
15. Okazuje szacunek innym ludziom.
16. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
17. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
18. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
19. Pomaga innym.
II. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy wychowania
przedszkolnego dopuszczone przez dyrektora przedszkola na dany rok szkolny zgodnie
z art. 22a ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.
Dodatkowo realizujemy innowacje pedagogiczne, takie jak: „Optymistyczne Przedszkole”, „
Kraina dzieci w Europie” i „ Bezpieczne Przedszkole”.
Do realizacji treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
wykorzystujemy różne metody pracy, są to:
- zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej wg. prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- odimienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak,
- muzykoterapia ,
Strona
- Akademia Zdrowego Przedszkolaka,
2
- Klucz do uczenia się - program edukacyjny na podstawie teorii i badań Lwa Wygotskiego,
- aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss,
- metoda projektu wg. A. Komeńskiego,
- program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”,
- udział w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”,
- technika mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych,
- edukacja przez ruch.
Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych
wychowanków.
Pragniemy
rozpoznawanie
potrzeb
doskonalić
środowiska
jakość
oraz
pracy
naszego
poszukiwanie
przedszkola
nowatorskich
metod
poprzez
pracy
z dziećmi. Stwarzamy warunki do autoprezentacji dziecięcych talentów, zainteresowań na
forum własnej grupy oraz całej społeczności przedszkolnej.
III. Opis systemu badania osiągnięć dzieci stosowany w Publicznym Przedszkolu Nr 2
„Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie.
Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę i pracę pedagogiczną opartą na wnioskach
wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka.
Dotyczy sytuacji:

„na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań,
 kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie,
 diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco,
 „na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
 prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 teczek prac i innych dokumentów, z których wynika czego dzieci nauczyły się,
 arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 materiałów reportażowych (zdjęcia, nagrania, filmy, itp.),
Strona
3
 rozmów.
Badanie osiągnięć dzieci przebiega następująco:
 przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie
wyników, wspomaganie rozwoju,
 informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej,
 półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu (w razie
konieczności) dokumentowanie wyników obserwacji,
 przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
IV. Opis systemu badania osiągnięć nauczycieli w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia
Pana Kleksa” w Garwolinie.
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocena), jak również zostają poddani
ocenie przez dyrektora i rodziców.
System badania osiągnięć nauczycieli spełnia trzy podstawowe funkcje;
 motywującą (wspierającą),
 informacyjną (diagnostyczną),
 instruktażowo – korekcyjną (doradczą).
Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
 rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 obserwacji,
 obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badań osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola,
omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno – oceniających odbywających się co pół
Strona
4
roku.
V. Opis systemu informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie.
Informowanie
rodziców o
postępach
edukacyjnych
dzieci jest
ważnym
elementem
oddziaływania wychowawczego. Przekazując informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach rozwoju. Jeśli mamy do
przekazania informacje dotyczące trudnych zachowań, to zawsze staramy się mówić
o chociażby bardzo drobnych osiągnięciach i zaletach ich pociech, ponieważ ważne jest,
by stworzyć klimat bezpieczeństwa i zaufania, tak bardzo potrzebny obu stronom
w nawiązaniu dialogu i wzajemnego zrozumienia się.
Gromadząc informacje o stanie rozwoju dziecka, kierujemy się zasadami:
 nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego
rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, w teczkach indywidualnych,
innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych,
w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 informację
o
stanie
rozwoju
dziecka
rodzice
otrzymują
dwa
razy
w
rok
–
po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej dzieci odbywających obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego.
VI. Zabawa w przedszkolu podstawową formą kształtowania pozytywnych zachowań dzieci
w naszym przedszkolu.
Uznajemy, że poprzez zabawę będziemy:
 dostarczać dziecku wiedzy o samym sobie,
 wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,
 kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 uczyć dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi,
do
świadomego
niezależnego myślenia,
podejmowania
decyzji
moralnie
słusznych
oraz
Strona
 przygotowywać
5
 uczyć bycia w społeczeństwie i pacy w zespole,
 wyrabiać
umiejętność
radzenia
sobie
ze
stresem
oraz
odnajdywania
spokoju
wewnętrznego,
 uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów,
 kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.
VII. Zasady współpracy organizowanej w przedszkolu.
Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka dotyczą poszukiwania efektywnych
sposobów komunikacji z rodziną poprzez :
1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego
zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń.
2. Zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Organizowanie spotkań ze specjalistami: psycholog, terapeuta.
4. Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte, warsztaty i zebrania.
5. Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu dziecka.
6. Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz
przedszkola.
7. Organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami – członkami „Klubu Optymistycznych
Rodziców”.
8. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
9. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka oraz przekazywanie
bieżących informacji za pomocą „Optymistycznej Poczty”.
Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym dotyczą przybliżenia założeń pracy przedszkola
w środowisku, pozyskiwania sojuszników oraz udziału w akcjach na rzecz środowiska
poprzez:
1. Podtrzymywanie
tradycji
organizowania
imprez
o
charakterze
otwartym
dla
społeczności lokalnej.
2. Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Sportu i Kultury,
Państwową
Publiczną,
Stacją
Policją,
Sanitarno–Epidemiologiczną,
Strażą
Pożarną,
Szkołą
Miejsko-Powiatową
Podstawową
Nr
2,
Biblioteką
Publicznym
przedszkolne.
Strona
organizowane przez przedszkole akcje charytatywne, zbiórki, festyny, uroczystości
6
Przedszkolem Nr 6, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi
3. Włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy oraz
udział w niektórych imprezach o charakterze ogólnokrajowym.
4. Integrowanie dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem przedszkola.
5. Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach, w środowisku oraz na
stronie internetowej placówki.
VIII. Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu.
Ustalony został Kodeks przedszkolaka, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci
w przedszkolu normy dotyczące:
 zachowania podczas posiłków,
 zachowania w łazience,
 zachowania w szatni,
 zachowania w sali,
 zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 zachowania podczas wycieczek i spacerów.
Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków
1. Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może
być przyczyną zadławienia.
2. Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych
wzorów.
3. Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy
krzesło i mówimy „dziękuję”.
Reguły zachowań w łazience
Mycie rąk
1. Podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły.
2. Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.
3. Zakręcam kran.
6. Odwieszam własny ręcznik w oznaczone miejsce/wyrzucam ręcznik papierowy do kosza.
7. Odwijam rękawy i zapinam je (gdy ktoś ma kłopoty prosi o pomoc kolegę lub panią).
Strona
5. Wycieram bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.
7
4. Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć terakoty.
Myjemy ręce:
 przed posiłkami i po ich spożyciu,
 po wyjściu z toalety.
Higiena potrzeb fizjologicznych
1. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
2. Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
3. Myjemy ręce.
Reguły zachowań w szatni
1. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są
zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
2. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota,
śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
3. Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy
ubieraniu).
4. Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.
5. Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.
Zasady zachowania w sali
1. Nie biegamy po sali.
2. Dzielimy się wszystkim.
3. Mówimy umiarkowanym głosem.
4. Gramy uczciwie.
5. Nie bijemy innych.
6. Sprzątamy po sobie.
7. Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
Staramy się mówić umiarkowanym głosem:
 gdy inni cicho pracują,
 gdy inni się bawią,
 gdy inni odpoczywają.
Strona
 gdy inni są zmęczeni,
8
 gdy czytamy i słuchamy,
Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
1. Bezpiecznie korzystamy z urządzeń.
2. Nie popychamy innych.
3. Nie bijemy się.
4. Pomagamy młodszym kolegom.
5. Nie oddalamy się z terenu ogrodu.
6. Słuchamy poleceń nauczyciela.
Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów
1. Idziemy kolejno parami.
2. Nie popychamy się.
3. Uważnie słuchamy poleceń nauczyciela.
4. Przestrzegamy zasad ruchu drogowego.
Stosowane nagrody
 pochwała indywidualna,
 pochwała na forum grupy,
 pochwała do rodzica,
 udostępnienie atrakcyjnej zabawki lub wybór na „ważna osobę” np. dyżurnego,
 uzyskanie jakiegoś przywileju np. możliwość wyboru rodzaju zabawy, czytanej książki,
 nagroda poprzez otrzymanie znaczka motywacyjnego wprowadzonego w poszczególnych
grupach,
 nadanie zaszczytnego tytułu „Bohater tygodnia”.
Stosowane kary
 upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),
 rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 wyrażenie prze nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 poinformowanie rodziców o przewinieniu.
Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu
3. Szanuję cudzą własność.
Strona
2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
9
1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od
innych.
5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie
odłożę je na miejsce.
6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi
normami.
9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
10.
Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi
Strona
10
potrzebne w szkole.
Download