Wizja dziecka w naszym przedszkolu: przedszkole

advertisement
„ Nie wystarczy wiedzieć, trzeba to stosować,
Nie wystarczy działać, trzeba jeszcze chcieć”.
/Goethe/
Wizja dziecka w naszym przedszkolu:
przedszkole wspomagające indywidualny rozwój każdego dziecka,
umożliwiające wysoki poziom przygotowania do podjęcia roli ucznia,
odkrywające uzdolnienia i predyspozycje dzieci,
promujące edukację ekologiczną i zdrowotną
MISJA
* Jesteśmy po to, by Twoje dziecko kształtowało swoją osobowość w sposób otwarty,
twórczy i aktywny.
* Współdziałamy z rodziną w procesie opieki i wychowania.
* Stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka.
* Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.
* Oferujemy gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej,
umysłowej.
* Staramy się poznać potrzeby Twojego dziecka, gdyż diagnozujemy jego możliwości i
zainteresowania.
* Odkrywamy twórcze predyspozycje Twojego dziecka i dajemy mu możliwość rozwijania
ich.
* Propagujemy zdrowy styl życia poprzez realizację szeregu działań promujących edukację
ekologiczną i zdrowotną
W naszym przedszkolu dziecko:
 Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
 Rozwija aktywność twórczą
 Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką
 Obcuje ze sztuką
 Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z
rzeczywistości
 Poznaje swoje prawa
 Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze
Model absolwenta :
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
- wykazuje:

motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z
korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

umiejętność koncentracji, wytrwałość

umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie
współdziałać z rówieśnikami

samodzielność

tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

odporność na stres
- posiada:

zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób
zrozumiały dla innych

wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

podstawową wiedzę o świecie

pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane
nie hamowały jego aktywności
- umie, rozumie i zna :

cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona
zadanie
- rozumie i zna :

prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi

zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

zasady kultury współżycia, postępowania

kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe

potrzebę szanowania przyrody i środowiska
- nie obawia się:

występować publicznie

reprezentować grupę, przedszkole

chwalić się swoimi pomysłami

wykazywać inicjatywę w działaniu

wyrażania swoich uczuć
System wartości:
 Twórczość- dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera
twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w
swoich działaniach.
 Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich
postanowieniach.
 Doskonałość– dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący
i twórczy.
 Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.
 Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe
wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.
 Piękno- dziecko dostrzega wartości w sztuce ( literatura, plastyka, muzyka, taniec ) i
w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.
Dziecko ma prawo do :




życia i rozwoju
swobody myśli, sumienia i wyznania
serdecznej miłości i ciepła
spokoju i samotności, gdy tego chce
 snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone
 indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego
rozwoju








pomocy i ochrony przed przemocą
pomocy ze strony dorosłych
nauki, informacji, badania i eksperymentowania
doświadczenia konsekwencji swego zachowania
zdrowego żywienia
wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
wspólnoty i solidarności w grupie
CELE GŁÓWNE:
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej:
Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
Procesy zachodzące w przedszkolu:
Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w
przedszkolu koncepcji pracy.
W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów
edukacyjnych.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym :
Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i
lokalnego.
Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
Zarządzenie przedszkolem:
Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą
koncepcją jego rozwoju.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
2. Wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.
3. Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach
edukacyjnych dziecka.
4. Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji
zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.
5. Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w
przeprowadzaniu i opracowaniu innowacji i eksperymentów.
6. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.
Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty :
1. Zmniejszy się występowania zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i
konfliktów.
2. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
3. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach
współpracy.
4. Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.
5. Wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci.
6. Znane i akceptowane przez wszystkich będą prawa dziecka.
7. Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.
8. Wrośnie skuteczność pracy nauczycieli.
9. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.
10. Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej (forma warsztatowa, zespołowa)
11. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w
dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
12. Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z
dzieckiem w domu.
13. Poprawi się stan przedszkolnego ogrodu i teren wokół budynku.
Szczegółowe założenia dotyczące rozwoju przedszkola w latach 20122017
1. Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw proekologicznych, rozumienia roli
czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi,
uwewnętrznienie zasad ochrony środowiska naturalnego
- w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska zdobycie certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.
- udział w programach z zakresu edukacji ekologicznej
- segregacja odpadów – udział w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska
- udział w akcjach : zbieramy nakrętki , baterie, makulaturę
- organizacja wycieczek promujących środowiska przyrodnicze
rozwijanie u dziecka świadomości ekologicznej prowadzi do
Uwewnętrznienie wartości ekologicznych przyczyni się do :
a) uznania życia za wartość samą w sobie
b) szacunku poszanowania dla życia
c) konieczność symbiozy - współżycia ekologicznego istot żywych
d) tolerancji wobec różnych gatunków i kultur
e) współczucia dla istot żywych
f) odpowiedzialności człowieka za całość biosfery i geosfery
g) szacunku dla wszystkich ludzi
2. Dbanie o swoje zdrowie - kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno –
zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności
zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami
bezpieczeństwa :
- przystąpienie do łódzkiej sieci przedszkoli promujących zdrowie
- organizowanie imprez przedszkolnych i środowiskowych promujących zdrowie,
- szkolenia Rady Pedagogicznej,
- ewaluacje podjętych działań.
- realizacja projektów z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej.
3. Kształtowanie wszechstronnych zdolności poprzez twórcze i aktywizujące formy
działań, mające charakter zabawy poprzez realizację programu „Zabawy
fundamentalne”
Założeniem programu jest połączenie radosnej zabawy ze stymulacją, prowadzące
do rozwinięcia wszechstronnych uzdolnień dziecka poprzez:
- stymulację
- naukę poprzez zmysły
- rozwijanie ośmiu rodzajów inteligencji: językowej, matematyczno-logicznej,
wizualno-przestrzennej, muzycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej, inteligencji cielesnokinestetycznej, przyrodniczej.
Download