ewaluacja wewnętrzna 2015

advertisement
EWALUACJA WEWNĘTRZNA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 31
„BAJKOWA KRAINA” W SŁUPSKU
w roku szkolnym 2015/2016
Przedmiot ewaluacji:
Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
wychowankom i pracownikom
Cele ewaluacji:

Ustalenie, w jakim stopniu przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom
i pracownikom.

Podjęcie ewentualnych działań doskonalących.
Podsumowanie wyników badań
W wyniku przeprowadzonych badań w Przedszkolu Miejskim nr 31
„Bajkowa Kraina” w Słupsku nauczyciele uważają, iż przedszkole zapewnia
bezpieczne i higieniczne warunki pobytu wychowankom i pracownikom. Wiedza
na temat bezpieczeństwa w przedszkolu przekazywana jest systematycznie.
Wszyscy pedagodzy przedszkola (9) biorą udział w różnych formach szkolenia
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nauczyciele przedszkola (9)
uważają, że obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom
bezpieczny pobyt w placówce. Świadczą o tym: sprzęty ogrodowe posiadają
atesty, wyposażenie sali tzn. stoliki, szafki, protokoły z przeglądów BHP,
kontrakty zawierane z dziećmi, próbne alarmy przeciwpożarowe, certyfikaty
zabawek, rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa na placu i w sali przed
każdorazowym wyjściem. Teren przedszkola jest ogrodzony, podczas okresu
zimowego na schodach wejściowych założone są antypoślizgowe wycieraczki
oraz droga ewakuacyjna. Nauczycieli potwierdzili znajomość dokumentacji
przedszkolnej dotyczącej bezpieczeństwa. Działania podejmowane w zakresie
bezpieczeństwa dzieci wszyscy nauczyciele (9) dokumentują w planach pracy,
zapisach w dzienniku, kartach wycieczek, kontraktach grupowych,
sprawozdaniach z pracy.
Wszyscy nauczyciele (9) podczas realizacji zagadnień związanych
z bezpieczeństwem stosują następujące formy pracy: planują zajęcia dydaktyczne
o tej tematyce, biorą udział w teatrzykach i imprezach, w spotkaniach z
policjantem i pielęgniarką. Wszyscy nauczyciele (9) realizują innowację
pedagogiczną „PRZEDSZKOLAK RATOWNIKIEM”. Ponadto prowadzą
rozmowy i pogadanki z dziećmi na temat zachowania bezpieczeństwa podczas
codziennych zabaw w sali, bezpiecznego korzystania z zabawek, sprzętu
ogrodowego oraz zachowania bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren
przedszkola. Wynikiem podejmowanych działań jest przestrzeganie zasad
bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu. Większość nauczycieli uważa, że
w wysokim stopniu przestrzegane są przepisy dotyczące bezpieczeństwa zarówno
przez pracowników jak i dzieci. Została nawiązana współpraca ze Strażą Pożarną,
Strażą Miejską, policją, pielęgniarką i ratownikiem WOPR w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom.
Wszyscy pracownicy przedszkola (9) twierdzą, że przedszkole zapewnia
bezpieczne i higieniczne warunki pobytu wychowankom i pracownikom.
Codziennie odbywa się przegląd ogrodu pod względem czystości
i bezpieczeństwa sprzętu ogrodowego, który dokumentowany jest w protokole
kontroli ogrodu. Sprzęty ogrodowe posiadające atest, teren przedszkola jest
ogrodzony, systematycznie odbywają się kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.
Wszyscy pracownicy (9) potwierdzili znajomość przepisów i regulaminów
dotyczących bezpieczeństwa. Biorą udział w różnych formach doskonalenia
związanych z bezpieczeństwem. Przyznali, iż zapewnienie bezpieczeństwa jest
dokumentowane w protokołach z przeglądów i zebrań. Ponadto potwierdzili, że
w wysokim stopniu przestrzegane są przepisy dotyczące bezpieczeństwa zarówno
przez pracowników jak i dzieci. Według nich placówka zapewnia bezpieczne i
higieniczne warunki pracy i pobytu. Stwierdzili, że pomagają w zapewnieniu
bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu poprzez m. in.: pomoc
w sprawowaniu opieki w trakcie zabaw w przedszkolu oraz poza nim, pomoc
w czynnościach higieniczno-porządkowych.
Większość rodziców (30) stwierdziła, że przedszkole zapewnia
podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, jest miejscem
bezpiecznym. Opinia rodziców na temat zapewnienia przez przedszkole
bezpiecznych warunków dzieciom jest w większości pozytywna. Uważają oni, że
dzieci chętnie chodzą do przedszkola (31), dobrze się tu czują, są pod opieką
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i personelu przedszkola (30). Ponadto
wszyscy ankietowani rodzice (31) potwierdzili, iż dzieci odbierane są wyłącznie
przez osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców, budynek jest zamykany (31),
przedszkole i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone są naprawy
i konserwacja (28), teren przedszkola ogrodzony, a sale przedszkolne są czyste
i przestronne (31). Większość rodziców stwierdziła, że plac zabaw jest dla dzieci
bezpieczny, została wyznaczona droga ewakuacyjna. Zdaniem rodziców
bezpieczeństwo w placówce można zwiększyć poprzez polepszenie warunków w
szatni (3), zainstalowanie monitoringu zewnętrznego (1) oraz umieszczenie
w pobliżu obiektu znaku drogowego informującego, iż w pobliżu znajdują się
dzieci (1). Według większości ankietowanych osób przedszkole zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa i higiena pracy.
Wnioski i rekomendacje
Z przeprowadzonych badań wynika, że przedszkole zapewnia bezpieczne
i higieniczne warunki pobytu wychowankom i pracownikom. Zagadnienia
dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu realizowane są systematycznie.
Sposoby realizacji tych zagadnień są trafne, różnorodne i skuteczne. Poziom
wiedzy dotyczący realizacji w/w zagadnień wśród dzieci, rodziców oraz
nauczycieli i pracowników jest wysoki.
Wnioski z przeprowadzonego badania:
 nauczyciele, pracownicy i rodzice uważają, że obiekt przedszkolny i jego
wyposażenie gwarantuje bezpieczny pobyt w placówce;
 pedagodzy i pracownicy znają dokumentację przedszkolną dotyczącą
bezpieczeństwa;
 nauczyciele i pracownicy biorą udział w różnorodnych formach
doskonalenia związanych z bezpieczeństwem;
 działania w zakresie bezpieczeństwa są planowane i dokumentowane;
 przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami podczas realizacji
zapewnienia
wychowankom
i
pracownikom
bezpieczeństwa
i higienicznych warunków pobytu;
 w opinii rodziców i pracowników przedszkole zapewnia bezpieczne
i higieniczne warunki pobytu wychowankom
Rekomendacje:
Sprzęty i wyposażenie spełniają warunki BHP, natomiast ze względów
estetycznych wskazane byłoby:
 przeprowadzić remont i modernizację łazienek dla dzieci,
 wymienić meble w szatni,
 zmodernizować jedną z łazienek dla personelu, aby znalazł się tam,
prysznic,
 zainstalować monitoring zewnętrzny, aby wiedzieć kto wchodzi
niepowołany.
Download