projekt

advertisement
-projekt-
UCHWAŁA NR ................................/13
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia ....................... 2013 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia
Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3
we Wrocławiu przy ul. Wolskiej 9 w Przedszkole nr 15
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 5 ust. 2 pkt 1,
art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust.
3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2014 r. zamierza się przekształcić Zespół ŻłobkowoPrzedszkolny nr 3 we Wrocławiu przy ul. Wolskiej 9, zwany dalej „Zespołem”,
w Przedszkole nr 15, zwane dalej „Przedszkolem”.
§ 2. 1. Z dniem 1 września 2014 r. mienie znajdujące się w zarządzie Zespołu
staje się mieniem w zarządzie Przedszkola.
2. Z dniem 1 września 2014 r. pracownicy Zespołu stają się pracownikami
Przedszkola.
3. Z dniem 1 września 2014 r. dzieci, które uczęszczały do oddziału żłobkowego
w Zespole, będą miały możliwość kontynuowania edukacji w Przedszkolu.
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do zawiadomienia o zamiarze
przekształcenia Zespołu rodziców wychowanków oraz Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr
31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.
320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr
149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 827.
1)
UZASADNIENIE
We Wrocławiu funkcjonują trzy publiczne Zespoły Żłobkowo-Przedszkolne
nr 1, nr 2, nr 3. W ich strukturze działają oddziały przedszkolne oraz jeden
oddział żłobkowy obejmujący dzieci w wieku dwóch lat. W związku z odmiennym
statusem prawnym przedszkoli i żłobków istniejąca organizacja nie ma
odzwierciedlenia w przepisach prawa oświatowego. Przedszkola są bowiem
jednostkami oświatowymi, funkcjonującymi na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.). Natomiast ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) wskazuje formy
opieki nad małymi dziećmi i proponuje nowe rozwiązania typu żłobki, kluby
dziecięce, dzienni opiekunowie oraz nianie. Dzięki tym regulacjom rodzice oprócz
oferty publicznych żłobków mogą skorzystać z alternatywnych propozycji opieki
nad małymi dziećmi.
W obecnym stanie faktycznym oddziały żłobkowe w przedszkolach są
częścią jednostki oświatowej, natomiast świadczą usługi podlegające przepisom
innego
systemu
prawnego.
Problemami
organizacyjnymi
związanymi
z oddziałami żłobkowymi są m.in. inne niż w przedszkolach zasady zatrudniania
kadry, inne wymogi opieki dla dzieci do lat 3, w tym organizacja żywienia,
a także brak podstaw do prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Celowe
i zasadne jest więc doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi
przepisami. Nie ma podstaw prawnych do funkcjonowania zespołów żłobkowoprzedszkolnych w obecnej organizacji.
W związku z powyższym, proponuje się przekształcenie dotychczasowej
struktury
zespołu
żłobkowo-przedszkolnego
w
samodzielnie
działające
przedszkole publiczne. Dzieci w wieku żłobkowym, które obecnie uczęszczają
do oddziału żłobkowego tej placówki będę mogły od 1 września 2014 r.
kontynuować pobyt w przedszkolu.
Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi konieczność dostosowania
organizacji obecnego Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3 mieszczącego się
przy ul. Wolskiej 9 we Wrocławiu do zapisów prawa oświatowego
i przekształcenie go w Przedszkole nr 15.
Sprawa niniejsza nie podlega ograniczeniu prawa do informacji publicznej
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards