wnioski z ewaluacji

advertisement
FRAGMENTY SKRÓCONEJ WERSJI RAPORTU Z EWALUACJI
CAŁOŚCIOWEJ, NADZORU PEDAGOGICZNEGO SYSTEMU
EWALUACJI OŚWIATY.
PRZEDSZKOLE NR 15 BIELSKO- BIAŁA
Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych
poniżej obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:




o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub
placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i
w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach.
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o
procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o
sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do
pożądanych efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie
współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze
środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie
nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia przez szkołę lub placówkę
wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października
2009 r., w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:





Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Wprowadzenie: obraz placówki
Przedstawiony poniżej raport dotyczy EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ – przeprowadzonej w
Przedszkolu nr 15 w Bielsku – Białej.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niżej przedstawionymi, najważniejszymi informacjami,
jakie wynikają z przeprowadzonych badań, a także do lektury całego raportu.
Przedszkole nr 15 w Bielsku – Białej zlokalizowane jest w śródmiejskiej części Białej, przy ul.
Józefa Piłsudskiego w budynku mieszczącym Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki. Z obszaru
wspomnianej części miasta pochodzi większość wychowanków, pozostali mieszkają w innych dzielnicach
miasta, a nawet poza gminą Bielsko – Biała. Rodzice tych dzieci pracują najczęściej w okolicznych
zakładach i instytucjach. Placówka zapewnia zajęcia i opiekę swoim podopiecznym w godzinach od 06:00
do 16:00.
Dla obrazu działalności przedszkola istotne są zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły w nim od
początku roku szkolnego 2011/2012. Decyzją organu prowadzącego zwiększono liczbę dzieci przyjętych do
przedszkola z dwóch do czterech oddziałów; z około pięćdziesięciu do prawie stu wychowanków.
Zwiększyła się tym samym liczba nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Bieżący rok szkolny jest
czasem integracji i wypracowania zasad współdziałania personelu placówki oraz radzenia sobie w nowych
warunkach lokalowych.
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 15 nabywają wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Na podstawie zgodnej opinii zdecydowanej
większości uczestników badań ewaluacyjnych oraz w wyniku poczynionych obserwacji zajęć i obserwacji
placówki stwierdzić można, że:
- dzieci potrafią wykonywać podstawowe czynności samoobsługowe,
- dzieci szybko integrują się z rówieśnikami i chętnie działają w grupie,
- stworzono wychowankom dobre warunki sprzyjające aktywności ruchowej, w tym z wykorzystaniem
nieodległego ogródka jordanowskiego,
- wspiera się działania twórcze dzieci poprzez proponowanie szerokiej gamy zajęć plastycznych i
muzycznych oraz uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i przeglądach wewnętrznych i zewnętrznych.
W przedszkolu dokonuje się diagnoz i analiz wiedzy i umiejętności podopiecznych, a formułowane
wnioski skutkują wprowadzeniem nowych form pracy i przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci.
Podczas badań ewaluacyjnych zaobserwowano dużą aktywność dzieci i ich zaangażowanie podczas
zajęć i zabaw, a także ich samodzielność. W opinii rodziców dzieci chętnie uczestniczą w zorganizowanych
zajęciach z oferty podstawowej i dodatkowej.
Przedszkole jest bezpieczne. Dzieci, jak wynika z informacji pozyskanych od rodziców, nie mówią,
że się czegoś boją, nieliczne przypadki lęku nie wynikają z jakiś zagrożeń, lecz z przejściowych trudności
adaptacyjnych. Pracownicy przedszkola stale diagnozują zachowania dzieci i stosownie do wyciągniętych
wniosków podejmują na bieżąco działania zapobiegające niepożądanym zachowaniom i postawom oraz
wzmacniają, poprzez system motywacji zachowania zgodne z przyjętymi normami. Dzieci wiedzą jakich
zachowań się od nich oczekuje i stosują się do nich.
Przedszkole ma wypracowaną i przyjętą przez radę pedagogiczną, oraz akceptowaną przez rodziców
koncepcję pracy wynikającą ze stwierdzenia: „Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko poznaje świat,
rozwija swoje zdolności, idzie do szkoły bez lęku, a będzie człowiekiem sukcesu.”.
Jest ona realizowana poprzez liczne działania i programy, które systematycznie podlegają analizom
przeprowadzonym w celu dostosowania ich do zmieniających się warunków, przepisów prawnych i
możliwości przedszkola. Koncepcje pracy modyfikuje się, aby stwarzać dzieciom możliwość osiągania
sukcesu i sprostać oczekiwaniom rodziców.
Oferta zajęć w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest
tworzona zgodnie z potrzebami dzieci i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Przedszkole zapewnia
podopiecznym zajęcia wynikające z oferty podstawowej i proponuje korzystne z zajęć dodatkowych
(rytmika, j. angielski). Z informacji pozyskanych od rodziców wynika, że przedszkole zapewnia dzieciom
możliwość nauczenia się najważniejszych rzeczy, zarówno, gdy chodzi o wiedzę, jak i umiejętności.
Zapewnia też wychowankom poczucie bezpieczeństwa. W przedszkolu monitoruje się procesy
wspomagania rozwoju i edukacji wychowanków, w tym także gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole podstawowej. Wypływające z monitoringu wnioski, wykorzystywane są do doskonalenia pracy
dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej. Nauczyciele pracujący w przedszkolu współdziałają ze sobą w
zakresie wszystkich działań podejmowanych w placówce; wspierają się także w pracy z dziećmi.
Wymieniają się obserwacjami, doświadczeniami i pomysłami na ciekawe zajęcia.
Stały system obserwacji i diagnozowania dzieci pozwala na rozpoznawanie potrzeb rozwojowych
przedszkolaków oraz dostosowanie działań do ich możliwości, skutkuje ponadto działaniami
wspomagającymi w przypadkach konieczności wyrównania szans edukacyjnych oraz indywidualizacji
procesu wspomagania.
Od wielu lat Przedszkole nr 15 jest istotnym elementem środowiska lokalnego. Uczęszczają do niego
kolejne pokolenia mieszkańców dzielnicy. Realizując program nauczania i wychowania współpracuje z
licznymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Zdaniem uczestników badań
ewaluacyjnych współpraca układa się bardzo dobrze i wzbogaca działania programowe przedszkola. Za
ważne należy uznać organizowane przez przedszkole imprezy sprzyjające integracji środowiska, do których
można zaliczyć Piknik Rodzinny (współorganizowany ze społecznością SP 9).
Na podstawie zgromadzonego materiału stwierdzić można, ze przedszkole dobrze przygotowuje
swoich wychowanków do dalszego kształcenia. Potwierdzają to gromadzone w przedszkolu informacje o
dalszych losach absolwentów.
Przedszkole dba o promocję swoich działań i osiągnięć wykorzystując w tym celu różnorodne
możliwości. Dba także o upowszechnianie wiedzy na temat wartości wychowania przedszkolnego. Od lat
nie ma żadnych problemów z rekrutacją, a liczba chętnych przekracza (powiększone w ostatnim roku)
możliwości przyjęć. Rodzice dzieci i partnerzy przedszkola postrzegają placówkę, jako dbającą o jakość
kształcenia i wychowania oraz dbającą o właściwe relacje z lokalnym środowiskiem.
W opinii respondentów i interlokutorów uczestniczących w badaniach ewaluacyjnych – rodzice są
traktowani jako ważny partner działań wychowawczych. Przedszkole proponuje im różne formy wsparcia w
zakresie edukacji i wychowania dzieci, korzysta z ich opinii dotyczących swych działań. Stopień
zaangażowania rodziców we współpracę z przedszkolem jest zróżnicowany, ale na podkreślenie zasługuje
udział w imprezach, pomoc w doposażeniu w środki dydaktyczne oraz w remontach i naprawach.
Nauczyciele pracujący w Przedszkolu nr 15 tworzą dobrze współpracujący ze sobą zespół,
podejmujący współodpowiedzialność za pracę przedszkola. Wspólnie planują działania, rozwiązują
pojawiające się problemy, analizują efekty swojej pracy i dążą do doskonalenia wypracowanych wspólnie
metod i form pracy. Dobrej współpracy grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych służy
udział w różnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, a także motywacyjne działania dyrektora
placówki.
Wszyscy nauczyciele zaangażowani są w działania ewaluacji wewnętrznej, a wnioski uzyskane z
analizy zebranego materiału służą, podobnie jak wyniki bieżącego nadzoru pedagogicznego, do
wprowadzenia korzystnych zmian w funkcjonowaniu przedszkola.
Warunki pracy, mimo zmian, jakie zaszły na początku roku szkolnego, uznać można za dobre.
Czystość, nienaganny porządek, estetyczny i barwny wystrój pomieszczeń tworzą dobry klimat do pracy.
Trudnością w realizacji programu wychowania przedszkolnego jest konieczność wędrówek do nieodległego,
publicznego ogródka jordanowskiego i jak zawsze, brak wystarczających środków finansowych
pozwalających na wzbogacenie pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć, a także na organizowanie
wyjść/ wyjazdów poza teren przedszkola. Pozostaje mieć nadzieję, że planowane wybudowanie placu zabaw
dla potrzeb Przedszkola nr 15 i Szkoły Podstawowej nr 9 znajdzie swój pomyślny finał w najbliższym,
możliwym czasie.
Reasumując, stwierdzić należy, że Przedszkole nr 15 jest placówką dobrze postrzeganą w środowisku
dzielnicy i miasta, a podejmowane przez nie działania edukacyjne oraz wychowawczo – opiekuńcze
cieszą się uznaniem rodziców i partnerów środowiskowych.
WNIOSKI Z EWALUACJI
1. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci, przy uwzględnieniu ich możliwości
rozwojowych, przyczynia się do nabywania i rozwijania potrzebnych im wiadomości i
umiejętności.
2. Wychowankowie przedszkola są samodzielni i cechują się aktywnością oraz zaangażowaniem
podczas prowadzonych zajęć.
3. Podejmowane, a w razie potrzeby modyfikowane w wyniku obserwacji i diagnoz, działania
opiekuńczo – wychowawcze skutkują poczuciem bezpieczeństwa u dzieci i przestrzeganiem
powszechnie akceptowanych zasad zachowania.
4. Koncepcja pracy przedszkola, będąca dziełem rady pedagogicznej, jest znana i akceptowana
przez rodziców.
5. Oferta zajęć przedszkola jest stale wzbogacana; uwzględnia potrzeby rozwojowe
wychowanków.
6. Podlegające bieżącemu monitorowaniu procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
wynikają z podstawy programowej; realizuje się je, a także doskonali, z uwzględnieniem
zalecanych warunków i sposobów.
7. Przedszkole diagnozuje możliwości i potrzeby dzieci dostosowując swe działania tak, aby
wspomagać rozwój wychowanków i indywidualizować metody pracy stosownie do sytuacji
dziecka.
8. Korzystanie z zasobów środowiska, z oferty programowej licznych instytucji i organizacji ma
istotny wpływ na proces edukacji i budzenia zainteresowań przedszkolaków.
9. Promowanie oferty zajęć, wartości wychowania przedszkolnego, działań i osiągnięć placówki
utrwala pozytywny obraz placówki w środowisku.
10. Traktowani po partnersku rodzice przedszkolaków uczestniczą w życiu placówki, opiniują
działania i współdecydują o licznych podejmowanych w nim przedsięwzięciach.
11. Efektywna współpraca całego zespołu nauczycielskiego dotyczy planowania, analizowania i
doskonalenia podejmowanych działań, a realizowane działania ewaluacyjne i płynące z nich
wnioski służą rozwojowi przedszkola.
12. Warunki lokalowe przedszkola oraz stan jego wyposażenia w pomoce i środki dydaktyczne
uznać należy za wystarczające do realizacji programu wychowania przedszkolnego.
13. W przedszkolu czyni się starania o poprawę bazy lokalowej (potrzeba własnego placu zabaw) i
wzbogacania wyposażenia.
Wymagania
Obszar: Efekty
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Dzieci są aktywne
Respektowane są normy społeczne
Obszar: procesy
Przedszkole ma koncepcję pracy
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
mają charakter zorganizowany
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
są efektem współdziałania nauczycieli
Prowadzone są działania służące wyrównaniu
szans edukacyjnych
Obszar: Środowisko:
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju
Wykorzystywane są informacje o losach dzieci,
które uczęszczały do przedszkola
Promowana
jest
wartość
wychowania
przedszkolnego
Rodzice są partnerami
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach
Sprawowany
jest
wewnętrzny
nadzór
pedagogiczny
Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i
wyposażenie
Poziom spełnienia wymagania
B
B
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
A
A
B
Download