20101008152644_informacja_prasowa

advertisement
DNI ZDROWIA PUBLICZNEGO
Informacja prasowa
Lubuski Państwowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w dniach 11-29
października 2010 r. na terenie województwa lubuskiego zorganizowane zostaną obchody Dni
Zdrowia Publicznego.
W ramach działań podejmowanych na terenie województwa zaplanowano m.in.:
na etapie wojewódzkim
1. Zainicjowanie, koordynacja i zorganizowanie kampanii medialnej pod hasłem
„Dni Zdrowia Publicznego w województwie lubuskim”,
2. Zorganizowanie
wystawy fotograficznej przedstawiającej prace uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego, nadesłanych na konkurs
pt. „Słuchaj, ucz się, żyj – nie ulegaj uzależnieniom”. Wystawa zostanie zaprezentowana
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim.
3. Zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (ok. 500 osób).
4. Zorganizowanie szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla pracowników Pogotowia
Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp.
5. Wykonywanie bezpłatnych, anonimowych badań w kierunku HIV w Punkcie
Konsultacyjno – Diagnostycznym działającym przy WSSE w Gorzowie Wlkp. (12,19,26
października br.).
6. Inauguracja i koordynacja trzech programów edukacji antytytoniowej:
 „Czyste powietrze wokół nas” adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ich
rodziców i opiekunów,
 „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych,
 „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany do uczniów starszych klas szkół
podstawowych i gimnazjalistów.
7. Inauguracja i koordynacja programu edukacyjnego dla rodziców dzieci rozpoczynających
naukę w szkole „Moje dziecko idzie do szkoły”
8. Inauguracja i koordynacja programu profilaktyki nadwagi i otyłości „Trzymaj Formę”
w szkołach podstawowych i gimnazjach:
 zorganizowanie kampanii medialnej,
 podsumowanie wojewódzkiego konkursu na najpełniej realizowany projekt
edukacyjny w ramach wyżej w/w programu.
9. Koordynacja i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki raka sutka i raka szyjki
macicy:
 zorganizowanie kampanii medialnej,
 zorganizowanie szkoleń dla kobiet pracujących w zakładach pracy.
10. Podsumowanie wojewódzkiej kampanii edukacyjnej dotyczącej
ekspozycji
na promieniowanie ultrafioletowe wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
11. Zorganizowanie Dnia Otwartego Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (25 października br.):
 zorganizowanie punktów informacyjno – edukacyjnych dotyczących:
 profilaktyki: uzależnień, HIV/AIDS, nadwagi i otyłości, raka sutka i raka szyjki
macicy (udzielanie porad i konsultacji, dystrybucja materiałów edukacyjnych),
 warunków higienicznych i zdrowotnych pomieszczeń oraz wymagań w stosunku do
sprzętu używanego w placówkach oświatowo – wychowawczych,
 higieny procesu nauczania,
 bezpłatne badania i pomiary:
 tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
 tkanki tłuszczowej,
 ciśnienia tętniczego krwi,
 poziomu cukru we krwi,
 nauka samobadania piersi i ćwiczenia na fantomie,
 prelekcje i projekcje filmów edukacyjnych nt:
 profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy,
 profilaktyki HIV/AIDS oraz uzależnień,
 bezpieczeństwa żywności i żywienia (materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu
z żywnością),
 jakości wody na terenie województwa lubuskiego,
 jak zadbać o stanowisko pracy ucznia,
 wady postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej – przyczyny i zapobieganie,
 kalendarza szczepień i profilaktyki chorób zakaźnych,
 szczepienia przeciwko grypie,
 pokaz niektórych technik badawczych dla zaproszonych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych ( zwiedzanie laboratorium).
na etapie powiatowym:
1. Zorganizowanie szkoleń na temat:
 właściwych procedur postępowania w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych dla
właścicieli i pracowników zakładów fryzjerskich i kosmetycznych,
 warunków zdrowotnych żywności, zasad prawidłowego odżywiania dla pracowników
przedszkoli, właścicieli i pracowników sklepów, barów i restauracji,
 profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy dla pracowników zakładów pracy.
2. Zorganizowanie wykładów, prelekcji oraz prezentacji multimedialnych nt profilaktyki
nowotworowej, inwazyjnej choroby meningokokowej, HIV/AIDS, nadwagi i otyłości dla:
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pracowników zakładów pracy, podopiecznych
klubów seniora i domów pomocy społecznej.
3. Zorganizowanie happeningu ulicznego pt. „Zdrowym być” (29.10.2010 r. – PSSE Żary).
4. Zorganizowanie punktów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka
piersi w szkołach ponadgimnazjalnych.
5. Zorganizowanie Dnia Otwartego w powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych
(25 października br.):
 zorganizowanie imprezy prozdrowotnej dla społeczności lokalnej pt. „Dzień dla zdrowia”
we Wschowie, w ramach której odbędą się: marsz prozdrowotny, manewry sportowe,
konkurs nt prawidłowego odżywiania, bezpłatne badania (pomiar ciśnienia tętniczego,
tlenku węgla w wydychanym powietrzu, tkanki tłuszczowej), porady i informacje
z zakresu higieny żywności i żywienia, higieny pracy, higieny środowiska, higieny dzieci
i młodzieży, epidemiologii (PSSE Nowa Sól),
 zorganizowanie wykładów, projekcji filmów i konsultacji nt.:
 zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży,
 zapobiegania zakażeniom meningokokowym,
 chorób zawodowych,
 profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS,
 profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy,
 bezpłatne badania i pomiary:
 tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
 tkanki tłuszczowej,
 ciśnienia tętniczego krwi,
 szczepienia przeciwko grypie,
 nauka samobadania piersi oraz ćwiczenia na fantomie.
Ponadto w Dniu Otwartym (25 października br.) Wojewódzka i Powiatowe Stacje
Sanitarno – Epidemiologiczne proponować będą mieszkańcom województwa lubuskiego bezpłatne
konsultacje w pionach epidemiologii, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny
komunalnej, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, nadzoru zapobiegawczego, promocji zdrowia
i oświaty zdrowotnej.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej WSSE w Gorzowie Wlkp. tel. 95 722 60 57.
KIEROWNIK
Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Mgr Mirosława Boksz - Kąkalec
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards