„Jestem grzeczny i bezpieczny”

advertisement
Załącznik do Uchwały Nr 1/2012
Rady Pedagogicznej Gminnego
Przedszkola
w Wierzbicy z dnia 9 marca 2012r.
„Jestem grzeczny i bezpieczny”
PROGRAM WYCHOWAWCZY GMINNEGO
PRZEDSZKOLA W WIERZBICY
,,Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie- naucz
Jeśli nie wie- wytłumacz
Jeśli nie może- pomóż”
Janusz Korczak
1. Wstęp
Program wychowawczy Gminnego Przedszkola w Wierzbicy został
opracowany w celu stworzenia optymalnych warunków dla indywidualnego
rozwoju dzieci oraz wspomagania tego procesu. Aby proces ten przebiegał
prawidłowo należy zwrócić uwagę na rozwój umiejętności wychowanków,
takich jak: samodzielność, dbałość o bezpieczeństwo, dostrzeganie
i rozwiązywanie problemów, podejmowanie i realizowanie zadań, kształtowanie
umiejętności społecznych oraz współdziałanie w grupie przedszkolnej.
Z programem wychodzimy naprzeciw pojawiającym się problemom
wychowawczym, wynikającym przede wszystkim z niewłaściwych oddziaływań
w stosunku do dzieci oraz narastających między nimi konfliktów i agresji.
Opracowany program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy
wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych. Realizacja założeń programowych wpłynie na poprawę
jakości pracy edukacyjnej.
2. Podstawy prawne programu wychowawczego:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. uchwalona
przez Zgromadzenie narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., przyjęta przez naród
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997r., podpisana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997r. (t.j. Dz. U. z 1997r.
Nr 78 poz. 483 ze zm.),
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (t.j. dz. U. z dnia 2006r.
Nr 97 poz. 674 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17),
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona
w Rzymie dnia 4 listopada 1950r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8
oraz uzupełniona protokołem nr 2 (dz. U. z 1993r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),
- Konwencja o Prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych (dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 ze zm.),
- Statut przedszkola
3. Cele programu:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
2. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
3. Kształcenie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych
4. Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła
5. Kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji i szacunku,
życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności i empatii
6. Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania ich praw i obowiązków
7. Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata
4. Treści z podstawy programowej
1. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych,
2. Umie funkcjonować w środowisku przedszkolnym zgodnie z przyjętymi
i obowiązującymi normami i zasadami,
3. Samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki
swoich zachowań,
4. Wie, że nie należy chwalić się swoim bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom,
które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować
innych
5. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
umie o nią poprosić,
6. Wie, jak należy zachować się na uroczystościach, np. koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie,
7. Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
5. Kryteria sukcesu
Wychowanek przedszkola:
1. Umie funkcjonować w środowisku przedszkolnym zgodnie z przyjętymi
i obowiązującymi normami i zasadami
2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
4. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
5. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
6. Zna swoje prawa i obowiązki
7. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
8. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
9. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące
o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
10. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie
z godnością przyjmować porażki
11. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
6. Założenia programu i sposób realizacji
Lp. Zamierzenia
programu
1.
Będę dobrym
kolegą
2.
Kontroluje
swoje
zachowanie
Normy i zasady
postępowania
Dziecko:
- zgodnie bawi się
z rówieśnikami
- dzieli się z innymi,
szanuje cudzą
własność
- nie wyrządza
krzywdy innym, nie
wyszydza, nie
przedrzeźnia
- okazuje pomoc
innym
- przestrzega
ustalonych norm
i zasad
obowiązujących
w przedszkolu
- unika sytuacji
i zabaw wywołujących
hałas
- kontroluje swoje
emocje i przewiduje
skutki swoich
zachowań
- rozumie
konsekwencje
kłamstwa
- odróżnia dobro od zła
- wyraża swoje uczucia
Zadania do realizacji
wspólnie z dziećmi zawarcie norm
i zasad (graficznych i słownych)
dotyczących zgodnego funkcjonowania
w grupie przedszkolnej
uświadomienie dzieciom konieczności
dzielenia się z kolegami oraz
szanowanie własności innych
uczenie dzieci właściwego zachowania
się w różnych sytuacjach życiowych
nabywanie umiejętności
rozwiązywania zaistniałych
konfliktów, dochodzenie do
kompromisu, stosowanie form
grzecznościowych
rozumienie potrzeby otaczania opieką
dzieci nieśmiałych, zalęknionych,
chorych oraz potrzebujących pomocy
wyrabianie umiejętności
podporządkowania się osobie pełniącej
rolę dyżurnego w grupie
stwarzanie atmosfery ciepła
i życzliwości
sprawianie radości innym dzieciom
poprzez składanie życzeń
urodzinowych oraz wykonywanie dla
innych drobnych upominkówniespodzianek
- uświadomienie dzieciom
konieczności przestrzegania ustalonych
norm i zasad, ponoszenie konsekwencji
swoich niewłaściwych zachowań
- wdrażanie dzieci do porozumiewania
się umiarkowanym i spokojnym
głosem
- uczenie sposobów radzenia sobie
z własnymi emocjami i właściwego
reagowania na przejawy emocji innych
oraz kontrolowania własnych
zachowań
- uświadomienie konsekwencji
kłamstwa dla siebie i innych
z wykorzystaniem dziecięcej literatury
oraz sytuacji dnia codziennego
- ukazywanie wzorców właściwego
zachowania i postępowania
- uczenie właściwego przyjmowania
nagród i kar
- ocenianie zachowań bohaterów
literackich (słuchanie bajek,
opowiadań, wierszy, piosenek
i historyjek obrazkowych)
- stwarzanie okazji do podejmowania
przez dzieci wyborów i zdawanie sobie
sprawy z ich konsekwencji
- prowadzenie rozmów- wyjaśnień,
wymiany zdań i przedstawienie
argumentów dotyczących własnych
ocen i odczuć, liczenie się
z odczuciami innych
- kształtowanie umiejętności mówienia
o rzeczach miłych, przyjemnych
- wyrażanie dezaprobaty dla zachowań
negatywnych
3.
Będę
kulturalny
4.
Dbam o
- zna zasady
bezpieczeństwo postępowania
własne i innych warunkujących
bezpieczeństwo
- uzewnętrznia swoje
pragnienia i potrzeby
- stosuje formy
grzecznościowe
- dba o porządek
wokół siebie i swojego
otoczenia
- jest miły i koleżeński
dla innych osób
- słucha-kiedy inni
mówią, mówi-kiedy
inni słuchają
- wdrażanie dzieci do codziennego
stosowania zwrotów
grzecznościowych, adekwatnie do
zaistniałej sytuacji
-zachęcanie dzieci do samodzielnego
podejmowania prostych zadań
i obowiązków w przedszkolu i w domu
- wdrażanie do utrzymywania ładu
i porządku
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby
innych członków rodziny- spokojne
i ciche zachowanie się, gdy inni
odpoczywają, opiekowanie się
słabszymi
- dostarczanie dzieciom wzorców
właściwego zachowania się
- utrwalenie nawyków kulturalnego
zachowania się w miejscach
publicznych
- poszanowanie własności wytworów
pracy kolegów i cudzej własności
- rozmowy z dziećmi na temat
używania miłych słów w różnych
okolicznościach
- wdrażanie dzieci do przestrzegania
określonej zasady uważnego słuchania
i nieprzeszkadzania innym
- uwrażliwienie dzieci na zagrożenia
jakim mogą ulec w momencie
nieprzestrzegania ustalonych zasad
zachowania w sali, w szatni,
w łazience oraz na placu zabaw,
w pomieszczeniach przedszkolnych
i poza budynkiem
- kształtowanie świadomości dzieci
w zakresie:
przestrzegania podstawowych zasad
ruchu drogowego, spotkanie
z policjantem
nieoddalania się od grupy podczas
spacerów i wycieczek
zachowania ostrożności wobec
nieznanych dzieciom roślin i zwierząt
unikania zabaw w miejscach
niedozwolonych
przestrzeganie przed kontaktem
z nieznajomymi osobami- zna swój
adres zamieszkania
mówienia ,,nie” w sytuacjach
zagrażających jego bezpieczeństwu
- uświadomienie dzieciom
konieczności zgłaszania osobom
dorosłym złego samopoczucia lub
innych dolegliwości oraz pragnień
7. Formy pracy z dziećmi:
- zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci
- zajęcia i zabawy zorganizowane
- spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu
- imprezy i uroczystości przedszkolne
8. Metody pracy wychowawczej
- podające; wiersz, opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, rozmowa,
piosenka, praca z tekstem
- problemowe: inscenizacje, scenki rodzajowe, układanki i gry dydaktyczne
- aktywizujące: drama, pokaz, wystawa
9. Zadania wychowawcze:
Dyrektor przedszkola:
- dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej
i opiekuńczej
- koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze
- stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka
Nauczyciele:
- poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt
z rodzicami
- organizują zebrania, prowadzą rozmowy indywidualne, wspierają
i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo- opiekuńczych
-rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom pomocy
- propagują zasady kulturalnego zachowania
- tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne
i psychiczne
- stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci
- w miarę zaistniałej sytuacji eliminują zachowania niepożądane
- ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych
Rodzice:
- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci
- współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
Pracownicy niepedagogiczni:
- reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela
- wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych
10. Ewaluacja
Podstawą do ewaluacji programu wychowawczego będą zapisy
w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć imprez i uroczystości przedszkolnych,
miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej, arkusze obserwacyjne,
prowadzona współpraca z rodzicami
Program wychowawczy opracowany został przez Radę Pedagogiczną w dniu
9 marca 2012 r. w składzie: D. Skubij, D. Stepaniuk, S. Radko, B. Zięba.
Program realizowany będzie od 1 września 2012 r.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards