Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim, jakim jest

advertisement
Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim, jakim jest,
sprawimy, że już taki zostanie. Jeśli zaś będziemy wyobrażać go sobie
takim,
jakim
mógłby
się
stać,
pomożemy
mu
stać
się
tym,
KIM NAPRAWDĘ MOŻE ZOSTAĆ.
P. Pellegrino
PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BACZKOWIE
I.
Diagnoza procesu wychowawczego szkoły
Programu wychowawczy powstał na podstawie poprzedniego, obowiązującego do końca roku
szkolnego 2014/2015 oraz jego ewaluacji.
W efekcie badania ewaluacyjnego określono moce i słabe strony procesu wychowawczego szkoły.
Do mocnych stron zaliczono:
 akceptację przez rodziców oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole,
 organizację imprez, uroczystości oraz stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania swoich
umiejętności,
 wysoki poziom akceptacji oddziaływań wychowawcy klasowego,
 współpracę nauczycieli i rodziców szkoły.
Słabymi stronami są:
 występowania (w niewielkim stopniu)zjawiska przemocy i agresji w szkole,
 brak poczucia bezpieczeństwa u dzieci klas młodszych w niektórych miejscach w szkole,
 poczucie niedoceniania i braku życzliwości odczuwane przez sporą grupę uczniów,
 niedostateczna znajomość przez rodziców prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych
promujących zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień,
 zainteresowanie niewielkiej grupy uczniów jedzeniem „śmieciowym” i używkami.
W związku z powyższymi wnioskami w programie wychowawczym szkoły położono duży nacisk
na psychoedukację, uwrażliwianie uczniów na rozpoznawanie potrzeb własnych i innych ludzi,
umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.
1
Te kompetencje społeczne są podstawą profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, a także podbudową
do pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień.
II.
Podstawa prawna szkolnego programu wychowawczego
Podstawę prawną szkolnego programu wychowawczego stanowią:
 Konstytucja RP – art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 71 ust. 1,
 ustawa o systemie oświaty – art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40,
 Karta Nauczyciela – art. 6,
 podstawa programowa – rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002 r.,
 Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań,
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256)
 statut szkoły,
 Konwencja Praw Dziecka.
III.
Ideał absolwenta szkoły
Uczeń kończący szkołę podstawową powinien być:
 odpowiedzialny i pracowity,
 komunikatywny,
 rozważny, potrafiący dokonywać właściwych wyborów,
 szanujący normy społeczne i przestrzegający ich,
 z poczuciem humoru i dystansu do siebie,
 tolerancyjny, potrafiący współpracować z innymi,
 aktywny,
 dobrze przygotowany do następnego etapu nauki.
IV. Wartości wychowawcze
Najważniejsze wartości wychowawcze szkoły to:
 poszanowanie godności ludzkiej,
 uczciwość, szczerość i prawdomówność,
 odpowiedzialność i wytrwałość,
2
 współodpowiedzialność,
 tolerancja,
 zdrowy styl życia,
 umiejętność współżycia i współpracy w różnych sytuacjach społecznych,
 altruizm,
 wrażliwość na piękno przyrody,
 szacunek i duma z dorobku kultury i tradycji narodowej.
V.
Priorytety szkoły
 Szkoła dba o harmonijny rozwój ucznia, a przede wszystkim o jego kompetencje społeczne.
 Atmosfera szkoły w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i higieny sprzyja efektywnej pracy.
 Stale podnoszone kompetencje kadry pedagogicznej sprzyjają realizacji zadań.
 Nauczyciele wspierają wychowawczą rolę rodziny, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z
rodzicami i opiekunami uczniów.
VI. Główne cele wychowawcze szkoły
Celem wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowościowego uczniów w wymiarze
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
W szczególności:
 Rozwijanie samodzielności, aktywności i poczucia odpowiedzialności.
 Przygotowanie
uczniów
do
wytrwałego
osiągania
celów
życiowych
z
jednoczesnym
poszanowaniem praw drugiego człowieka.
 Rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji, pomagania sobie nawzajem.
 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i sprawność fizyczną.
VII. Główne zadania wychowawcze szkoły
1. Wymiar wychowawczy zajęć edukacyjnych – powinności nauczyciela
Każdy nauczyciel realizuje zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i postaw,
wychowania.
Zadania wychowawcze realizowane są na wszystkich zajęciach.
 Kształcenie postawy twórczej, myślenia refleksyjnego, rozwoju duchowego – na wszystkich
lekcjach, godzinach wychowawczych, wycieczkach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych.
 Kształcenie zdolności spostrzegania i kojarzenia, umiejętność koncentracji – na wszystkich lekcjach
prowadzonych metodami aktywnymi, na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach sportowych.
 Umiejętność oceny własnych zachowań, odwaga cywilna, autentyzm działań, otwartość, ufność –w
trakcie wszystkich zajęć, godzin wychowawczych oraz w rozmowach nauczyciela z uczniem.
 Kształtowanie wrażliwości uczuciowej, opanowanie emocji, umiejętność kontaktowania się z
ludźmi – na wszystkich lekcjach, w kontaktach interpersonalnych, na godzinach wychowawczych.
3
 Kształtowanie sprawności fizycznej, hartu i profilaktyka zdrowotna – na lekcjach przyrody, kultury
fizycznej, zajęciach rekreacyjnych.
 Poszukiwanie prawdy, poznawanie swoich uzdolnień, rozszerzanie zainteresowań, umiejętność
przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji – na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych
metodami aktywnymi, w kołach zainteresowań, w pracy indywidualnej ucznia.
 Pracowitość, rzetelność, wytrwałość, odpowiedzialność, stawianie celów i ich osiąganie, aktywność
– w trakcie wszystkich zajęć, organizacji imprez szkolnych i klasowych, w działalności
samorządowej uczniów.
Integralność wychowania opiera się na wzajemnym poszanowaniu, otwartości na indywidualne potrzeby
wszystkich uczniów, komunikatywności i wiarygodności oraz konsekwentnym działaniu wszystkich
nauczycieli.
Treści wychowawczego przekazu są prawdziwe, zgodne z zasadami moralnymi i adekwatne do wieku
ucznia i możliwości odbioru.
2. Nauczyciel wychowawca ma prawo do:
 realizacji treści zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych zgodnie z programem wychowawczym
szkoły i z potrzebami zespołu klasowego oraz rodziców,
 zapewnienia uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych
przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów,
 kontaktowania się z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb, kontroli realizacji obowiązku
szkolnego, pomocy w organizowaniu i realizacji imprez szkolnych i klasowych,
 wspomagania wychowanków w trudnych dla nich sytuacjach szkolnych i życiowych,
rozwiązywania problemów wychowawczych,
 wspomagania zespołu uczniowskiego; w razie potrzeby inspirowania działań i kierowania realizacją
podjętych działań,
 koordynowania realizacji zadań zespołu pedagogicznego pracującego z klasą.
3. Samorządność uczniowska jako forma wychowania
Uczeń ma prawo do:
 przestrzegania Konwencji Praw Dziecka,
 współuczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego,
 poszanowania własnej godności,
 systematycznego uczęszczania do szkoły,
 sumiennej pracy i osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
 pełnej informacji w zakresie tematyki planowanych zajęć, związanych z nimi wymagań oraz oceny
efektów pracy,
4
 realizacji swoich zadań obowiązkowych i konsekwentnego wykonywania zadań dobrowolnie
podjętych,
 rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych i zainteresowań oraz w
innych formach zajęć pozalekcyjnych,
 działalności w klubach i organizacjach szkolnych,
 bezpiecznych i zdrowych warunków nauki,
 zwrócenia się do nauczyciela o pomoc w sprawach szkolnych i życiowych,
 szacunku i okazywania szacunku nauczycielom, rodzicom, innym uczniom,
 utrzymania porządku w swoim otoczeniu.
4. Współpraca nauczycieli z rodzicami – budowanie klimatu współpracy i zaufania
Rodzice mają prawo do:
 współuczestniczenia w życiu szkoły – pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych i
kształceniowych,
 otrzymania pełnej informacji o wymaganiach stawianych uczniom przez szkołę odnośnie do
pożądanych zachowań,
 uzyskania rzetelnych informacji o postępach w nauce i o zachowaniu w uzgodnionych wcześniej
terminach,
 porad w przezwyciężaniu trudności w nauce i przezwyciężaniu problemów wychowawczych.
VIII. Cele, zadania i formy realizacji
1. ROZWÓJ FIZYCZNY
 sprawność fizyczna,
 zdrowie.
 CELE OPERACYJNE
KLASA I
 poznaje podstawowe zasady troski o swój organizm.
KLASA II
 kształtuje właściwe nawyki zdrowotne i higieniczne.
KLASA III
 dba o bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sytuacjach.
KLASA IV
 przyjmuje odpowiedzialność za własne zdrowie.
KLASA V
 rozumie i stara się stosować zasady zdrowego stylu życia.
KLASA VI
 lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach,
5
 potrafi aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzać czas.
 ZADANIA
KLASY I–III
 kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych,
 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 uświadomienie wartości zdrowego trybu życia,
 omówienie zasad ruchu drogowego,
 samodoskonalenie się w zakresie sprawności fizycznej.
KLASY IV–VI
 rozpoznawanie
sytuacji
i
zachowań
ryzykownych,
w
tym
korzystanie
ze
środków
psychoaktywnych,
 uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych,
 uświadomienie uczniom uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, komputera i telewizji,
 uświadomienie rozpoznawania swoich potrzeb, przyzwyczajeń i ich wpływ na zdrowie,
 praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie,
 uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku,
 zwrócenie uwagi na potrzebę troski o ochronę środowiska naturalnego,
 udział w akcjach dotyczących bezpieczeństwa.
2. ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY
 poznawanie sfery uczuciowej,
 umiejętność współpracy w grupie.
 CELE OPERACYJNE
KLASA I
 bierze aktywny udział w procesie wzajemnego poznania,
 potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami,
 rozróżnia zachowania dobre i złe, wie, że należy dobrze postępować.
KLASA II
 potrafi szukać pomocy w trudnych dla siebie sytuacjach,
 rozwija samodzielność w zakresie podejmowanych obowiązków,
 potrafi działać w grupie zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
KLASA III
 dostrzega swoje sukcesy i mocne strony,
 potrafi korzystać ze swoich doświadczeń,
 rozpoznaje własne uczucia, cechuje się otwartością na potrzeby innych – empatia,
6
 akceptuje odmienność innych.
KLASA IV
 przystosowuje się do zmienionych warunków nauki,
 rozumie i stosuje zasady aktywnego słuchania,
 zna swoje mocne strony,
 zna rolę, jaką odgrywają uczucia i emocje w życiu,
 dostrzega pokrzywdzonych i odrzuconych, stara się im pomagać,
 aktywnie uczestniczy w samorządności szkolnej.
KLASA V
 rozwija swoją samoświadomość,
 potrafi wyrażać trudne uczucia,
 odróżnia autentyczne potrzeby od zachcianek,
 kieruje swoim zachowaniem,
 ma świadomość przynależności do różnych grup społecznych,
 umie współdziałać, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.
KLASA VI
 zna prawidłowości procesów dojrzewania,
 rozumie wpływ grupy rówieśniczej na własne zachowanie,
 cechuje się asertywnością, nie ulega presji grupy,
 rozumie, że konflikty są częścią życia, i zna sposoby ich rozwiązywania.
 ZADANIA
KLASA I–III
 rozpoznawanie potrzeb dzieci i ich środowiska,
 podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska klasowego,
 rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra,
 zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o życiu emocjonalnym człowieka,
 kształtowanie umiejętności opanowywania emocji,
 uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej,
 uświadomienie wartości rodziny,
 uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie,
 kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych,
 pomoc w przejściu do kolejnego etapu kształcenia,
 zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia i wdrażanie do ich stosowania,
 kształtowanie uczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz ład i porządek w miejscu
pracy,
7
 kształtowanie pozytywnego obrazu siebie – mocne strony ucznia.
KLASA IV–VI
 rozpoznawanie potrzeb dzieci i ich środowiska,
 rozwijanie umiejętności akceptacji samego siebie,
 kształtowanie umiejętności samooceny,
 akceptacja potrzeb innych ludzi,
 kształtowanie i wdrażanie postaw asertywnych,
 pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych własnych i innych ludzi oraz radzeniu
sobie z sytuacjami stresowymi,
 rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
 uzmysłowienie roli integracji,
 kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
 poszukiwanie sposobów pomagania innym,
 wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo.
3. ROZWÓJ INTELEKTUALNY I WOLICJONALNY
 umiejętność gromadzenia, segregowania i wyszukiwania informacji,
 rozszerzanie zainteresowań,
 kształtowanie takich cech, jak: pracowitość, rzetelność, wytrwałość.
 CELE OPERACYJNE
KLASA I
 wdraża się do przestrzegania zasad porządku, punktualności,
 umie zadbać o własne miejsce pracy,
 rozwija swoje umiejętności,
 radzi sobie z rozwiązywaniem prostych problemów życia szkolnego.
KLASA II
 umie samodzielnie zadbać o własne i szkolne pomoce dydaktyczne,
 odkrywa swoje możliwości i uzdolnienia,
 wykorzystuje swoje naturalne zdolności twórcze w różnych formach ekspresji.
KLASA III
 potrafi uzasadnić swoje poglądy, szanuje poglądy innych,
 rozwija w sposób ukierunkowany swoje zainteresowania,
 umie rozwiązać problem, jeśli trzeba, zwraca się o pomoc,
 szanuje czas swój i innych,
 próbuje prowadzić własne obserwacje.
8
KLASA IV
 potrafi świadomie dążyć do wykorzystania nowych źródeł wiedzy i opanowania nowych
umiejętności,
 interesuje się otaczającym światem, stara się poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę,
 umie świadomie korzystać z pomocy w przypadku napotykanych trudności,
 poznaje metody i techniki efektywnego uczenia się.
KLASA V
 potrafi selekcjonować, porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność,
 kształtuje swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,
 umie zaplanować własną pracę i ma do jej efektów refleksyjny stosunek,
 stosuje poznane sposoby efektywnego uczenia się,
 umie zaprezentować zdobytą wiedzę i umiejętności,
 poszukuje samodzielnych rozwiązań.
KLASA VI
 potrafi planować swoje działania,
 podejmuje samodoskonalenie się w wybranych przez siebie kierunkach,
 uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych,
 stara się dociekać, poszukiwać i zgłębiać,
 ma odpowiednie przygotowanie do podjęcia następnego etapu edukacyjnego,
 cechuje się w swoich działaniach samodzielnością, przedsiębiorczością i odpowiedzialnością.
 ZADANIA
KLASA I–III
 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 wyrabianie nawyku do szanowania rzeczy swoich i innych,
 utrzymanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu,
 przestrzeganie zasad punktualności,
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
KLASA IV–VI
 rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia,
 umożliwianie dostępu do informacji o otaczającej rzeczywistości,
 stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań,
 kształtowanie upodobań i wrażliwości związanych ze sztuką,
 budzenie dumy z dorobku tradycji i kultury ojczystej,
 rozwijanie samorządności,
9
 zapoznanie z zasadami, metodami i technikami efektywnego uczenia się (mnemotechniki, szybkie
czytanie, twórcze myślenie),
 stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego,
 dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów samodzielności, przedsiębiorczości i
odpowiedzialności,
 inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania projektów,
prezentacji itp.
IX. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej i konsekwencje ich
nieprzestrzegania
Zawarte zostaną w kodeksie szkolnym oraz ABC postępowania w przypadku wystąpienia agresji i
przemocy rówieśniczej w szkole podstawowej.
X.
Tradycje szkoły
1. Pasowanie na ucznia
Na początku września każdego roku uczniowie klas I uroczyście przyjmowani są w poczet uczniów
naszej szkoły. Dzieci z niezwykłym przejęciem powtarzają słowa przysięgi:
„Ślubuję
być
dobrym
Polakiem,
dbać
o
dobre
imię
swojej
klasy
i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę…”
2. Dzień Patrona
Corocznie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia odbywa się uroczystość środowiskowa na cześć
Adama Mickiewicza - patrona Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie. W uroczystości tradycyjnie
uczestniczy cała społeczność szkolno-przedszkolna, zaproszeni goście i mieszkańcy Baczkowa.
3. Akcje charytatywne i działalność na rzecz środowiska lokalnego
Uczniowie szkoły uczestniczą w akcjach i imprezach organizowanych w celu zbierania funduszy
przeznaczonych na ważne społecznie cele. Mogą również pomagać innym ludziom, zwierzętom,
środowisku naturalnemu poprzez swoją pracę i stałe zaangażowanie. W ramach działalności
charytatywnej wszyscy uczestnicy życia szkolnego przygotowują, pracując społecznie, różnorodne
atrakcje:
 koncerty: młodych talentów,zespołów tańca nowoczesnego i ludowego,
 występy sportowców,
 licytacje prac uczniów i otrzymanych od sponsorów przedmiotów,
 kiermasze wyrobów kulinarnych przygotowanych przez uczniów, rodziców, pracowników szkoły,
 zbieranie makulatury, nakrętek
 dyskoteki.
W celu pogłębienia postaw prospołecznych i kształtowania empatii podjęto starania o wdrażanie dzieci do
stałej działalności w środowisku lokalnym poprzez wolontariat.
10
4. Sprzątanie świata
Z inicjatywy samorządu uczniowskiego corocznie sprzątamy teren wokół szkoły i przedszkola oraz
najbliższą okolicę.
5. Rodzinny Dzień Wiosny
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele wspólnie bawią się, uczestnicząc w wielu konkursach
sportowych i sprawnościowych, oglądają przygotowane przez klasy przedstawienia.
6. Pożegnanie absolwentów
Uczniów klasy VI uroczyście żegnają uczniowie młodszych klas, a program artystyczny i symboliczne
pamiątki przygotowują uczniowi klasy V. Tradycją też staje się tzw. komers.
XI. Ewaluacja programu
Ewaluacji dokonuje rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i samorządem uczniowskim na
podstawie:
1) obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów prowadzonej przez
nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły,
2) przeprowadzonych wśród uczniów i ich rodziców ankiet.
Ewaluacja odbywa się w drugiej połowie maja.
Program wychowawczy szkoły
został zatwierdzony decyzją rady rodziców z 15 września 2015 r.
w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
.............................................
(miejscowość, data)
........................................
....................................................
( pieczęć szkoły)
( pieczęć i podpis dyrektora)
11
Download