Procesowe wsparcie szkoły - Poradnia Psychologiczno

advertisement
PROCESOWE WSPARCIE SZKOŁY
„Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje,
otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie…
Z całą pewnością jest warta ryzyka”.
Leo Buscaglia
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Rekomendacje dotyczące zmian w systemie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
System doskonalenia nauczycieli powinien:
 być blisko szkoły,
 pracować na potrzeby szkoły (rady pedagogicznej jako całości i szkoły
jako instytucji),
 wykorzystywać potencjał różnych instytucji,
 wspierać pracę szkół zwiększając ich zdolności do rozwiązywania
problemów
 być traktowany jako element wspomagania służący szkole,
zwiększający motywację nauczycieli do dalszego kształcenia
w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie
„Przechodzić od okazjonalnych, jednorazowych,
niepowiązanych ze sobą form pomocy,
do kompleksowego świadczenia usług na rzecz
pojedynczych nauczycieli i szkoły jako całości”.
Na czym polega zmiana w modelu wsparcia szkół?
Wsparcie
ROZWOJU
ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW
OŚWIATY
(szkolenia,
warsztaty,
doradztwo) –
indywidualnie
i zespołowo
Wsparcie KOMPLEKSOWEGO
ROZWOJU SZKOŁY:
- działania mające na celu
wprowadzenie trwałych zmian
jakościowych w wybranych obszarach
funkcjonowania szkoły,
- wsparcie oparte na indywidualnej
analizie sytuacji szkoły,
- rozwiązywanie problemów
z uwzględnieniem podmiotowości
i autonomii placówki,
- zastąpienie pojedynczych działań
doskonalących długofalowym
procesem,
- adresowane do szkół,
a nie do pojedynczych nauczycieli.
Czym różni się rozwój zawodowy nauczyciela
od kompleksowego rozwoju szkoły?
Rozwój zawodowy nauczyciela
Kompleksowy rozwój szkoły
cykl uczenia się musi być powtarzany na nowo
w odniesieniu do każdego pracownika
wymaga zaangażowania i wsparcia ze strony
dyrektora - lidera procesu zmian
może być realizowany bez zgody i wsparcia
przełożonego
jest inicjowany i realizowany zespołowo
przez grupy członków społeczności
(nauczyciele, rodzice)
przynosi wzrost kompetencji poszczególnych
i w rezultacie wzrost kompetencji tych osób
wprowadza trwałe zmiany jakościowe,
a w rezultacie lepszą pracę całej placówki
i jej pracowników
jest inicjowany i realizowany
przez poszczególnych pracowników
wypracowane efekty stają się elementem
procedur obowiązujących w szkole, nowi
pracownicy przystosowują się samoistnie
ETAPY PROCESU WSPARCIA SZKÓŁ
Diagnoza
Wdrażanie
zaplanowanych
działań
Przełożenie
nowych
umiejętności
na szkolną
praktykę
Analiza efektów
procesu
wsparcia szkoły
1. DIAGNOZA
1. Spotkanie pracownika PCRE – moderatora zmiany z dyrektorem szkoły (2h):
- omówienie zasad współpracy,
- wywiad na temat obszarów do rozwoju w szkole i wybór jednego obszaru.
2. Spotkanie pracownika PCRE – moderatora zmiany z Radą Pedagogiczną (2h):
- przedstawienie rezultatów rozmowy z dyrektorem szkoły,
- wybór priorytetu na dany rok,
- wyłonienie zespołu zadaniowego do dalszej pracy.
3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (4h):
- pogłębiona analiza wybranego przez szkołę priorytetu,
- określenie rezultatów, jakie szkoła chce osiągnąć po roku w wybranym obszarze,
- ustalenie działań, które szkoła chce zrealizować, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.
4. Opracowanie rocznego Planu Wsparcia Szkoły (a w tym m.in. harmonogram realizacji
wybranych działań, określenie potrzeb w zakresie liczby godzin konsultacji indywidualnych
i grupowych).
2. WDRAŻANIE ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Przeprowadzenie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, działań niezbędnych
do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, np.: warsztatów dla nauczycieli,
szkoleń z oferty Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku- Kamiennej,
happeningów, spotkań z rodzicami.
CZAS TRWANIA: w zależności od potrzeb szkoły
3. PRZEŁOŻENIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI
NA SZKOLNĄ PRAKTYKĘ
1.Konsultacje indywidualne z pracownikiem PCRE
(spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli),
np. 1h dla każdego nauczyciela.
2.Konsultacje grupowe – wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem
w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania, np. 2 spotkania po 2h.
4. ANALIZA EFEKTÓW
PROCESU WSPARCIA SZKOŁY
1. Zbadanie przez zespół zadaniowy poziomu realizacji założonych efektów
(przeprowadzenie np. wywiadów z nauczycielami, ankiet i in.).
2. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Wsparcia Szkoły i przedstawienie
go dyrektorowi i nauczycielom.
jego efekty są dostępne
dla całej grupy uczestników
(również przyszłych)
angażuje
wszystkich
członków grupy
wprowadza
trwałą zmianę
jakościową
KORZYŚCI
PROCESOWEGO
WSPARCIA
SZKOŁY
K
o
r
z
y
ś
c
i
umożliwia sprawne
zarządzanie –
spontaniczne
inicjatywy upadają
bez lidera!
pod względem
ekonomicznym jest bardziej
opłacalny niż jednostkowe
doskonalenie
wprowadza
nowy sposób
myślenia lidera
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia to zespół ok. 20 nauczycieli
lub dyrektorów z różnych szkół lub przedszkoli, którzy współpracują
w zorganizowany sposób.
Cele:
 dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 wspólne wykonywanie zadań,
 zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia
sobie z problemami,
 nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy .
Działania w ramach sieci współpracy
Spotkanie organizacyjne:
 Integracja uczestników sieci
 Rozpoznanie potrzeb i zasobów
 Ustalenie celów, harmonogramu pracy
i działań na platformie
Spotkania robocze:
 Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami,
dobrymi praktykami
 Spotkania z ekspertami
 Tworzenie nowych rozwiązań
Spotkanie podsumowujące:
 Podsumowanie i omówienie pracy sieci
 Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania
wypracowanych rozwiązań innym
 Ewaluacja
INFORMACJA O PROJEKTACH PILOTAŻOWYCH
162 projekty powiatowe
7 projektów realizowanych od stycznia 2013
120 projektów realizowanych od września 2013
33 projekty realizowane od września 2014
Działaniami objętych zostanie
ok. 6000 szkół i przedszkoli
Lokalizacja projektów
INFORMACJA O BENEFICJENTACH
 Projekty najczęściej są koordynowane przez starostwa
powiatow,
 W 28% projektów koordynacja jest przekazywana jednostkom
organizacyjnym podległym samorządowi powiatowemu,
najczęściej poradniom psychologiczno-pedagogicznym,
 W 6% przypadków funkcję tą pełnią centra, skupiające
wszystkie instytucje (PPP, ODN, BP).
INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU
OCENA NOWEGO MODELU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 Zdecydowana większość rozmówców w trakcie badań
jakościowych ocenia nowy model doskonalenia pozytywnie.
 Respondenci uznają, że odpowiada on lepiej na potrzeby
szkoły i w większym stopniu może przyczynić się do poprawy
jakości jej działania w wybranych obszarach niż dotychczasowe
formy wsparcia.
OCENA – POZYTYWY
OCENA - NEGATYWY
 konieczność stosowania się do Prawa Zamówień Publicznych,
 sztywne zasady realizacji projektów finansowanych z EFS,
 ograniczone zasoby – np. zbyt duża liczba szkół przypadających na jednego
SORE,
 motywacja nauczycieli – zbyt duże przeciążenie nauczycieli szkoleniami,
 brak mechanizmów zapewniania jakości,
 brak gwarancji trwałości prowadzonych działań,
 niektóre osoby nie sprawdzały się w roli SORE, koordynatora sieci,
eksperta.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. W SPRAWIE
.
NADZORU PEDAGOGICZNEGO DZ. U. Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2009 R Z PÓŹN.ZM.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych bibliotek pedagogicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych
Zadania 1
Poradnia:
Szkoła:
 diagnozowanie
dzieci i młodzieży
 nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce
rozpoznają odpowiednio indywidualne
potrzeby rozwoju i edukacyjne
oraz indywidualne możliwości psychofizyczne
uczniów, w tym ich zainteresowania
i uzdolnienia.
 w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego raz do roku prowadzona
jest wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania
ucznia.
Zadania 2
Poradnia:
Szkoła:
 udzielanie dzieciom
i młodzieży oraz rodzicom
bezpośredniej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
 pomoc psychologiczno-pedagogiczna
udzielana w przedszkolu, szkole
i placówce rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu
rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów
Zadania 3
Poradnia:
Szkoła:
 realizowanie zadań
profilaktycznych
oraz wspierających
wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły
i placówki, w tym wspieranie
nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych
i wychowawczych;
 program wychowania przedszkolnego,
program nauczania ogólnego
albo program nauczania dla zawodu
powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości uczniów
 w szkole realizowane są: program
wychowawczy i szkolny program
profilaktyki
 część uczniów realizuje IPET
 wsparcie dla uczniów ze SPE realizowane
jest w trakcie bieżącej pracy oraz poprzez
różne formy pomocy psychologicznopedagogicznej
Zadania 4
Poradnia:
Szkoła:
 organizowanie i prowadzenie
wspomagania przedszkoli,
szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych.
 szkoła ma realizować zadania związane
z pomocą psychologicznopedagogiczną we współpracy
m.in. z poradnią i biblioteką
 dyrektor szkoły odpowiedzialny jest
za zapewnienie pomocy nauczycielom
w realizacji ich zadań i w ich
doskonaleniu zawodowym
„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”
Marek Grechuta
Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej drogi!
Download