Powiatowa Poradnia - PCPR Tarnowskie Góry

advertisement
POWIATOWA
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
w Tarnowskich Górach
ADRESY
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
mieści się w dwóch siedzibach:
Tarnowskie Góry ul. H. Sienkiewicza 8
tel./fax 32/285 43 67
www. poradniatg.pl
e-mail: [email protected]
Radzionków. ul. Ks.dr J. Knosały 113
tel./fax 32/289 52 24
e-mail: [email protected]
Poradnia czynna
• w godzinach:
• od poniedziałku - do czwartku od 800- do 1800
• w piątek od 800- do1500
STRUKTURA KADRY
PEDAGOGICZNEJ
• Poradnia zatrudnia 27 pracowników
pedagogicznych
• 13 psychologów
• 10 pedagogów
• 4 logopedów.
• Wszyscy mają wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym, studia
podyplomowe oraz liczne kursy i szkolenia
Rejon działania
cały powiat Tarnogórski:
miasta:
•
•
•
•
Tarnowskie Góry
Kalety
Miasteczko Śl.
Radzionków
gminy:
•
•
•
•
•
Krupski Młyn
Tworóg
Świerklaniec
Ożarowice
Zbrosławice
Poradnia udziela pomocy
• dzieciom i młodzieży, rodzicom
i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub
placówek mających siedzibę na terenie
działania naszego powiatu,
• w przypadku dzieci i młodzieży oraz
rodziców dzieci nieuczęszczających do
przedszkola, szkoły lub placówki pomocy
udziela się osobom zamieszkałym na terenie
naszego powiatu,
DZIECI BADANE
SĄ NA WNIOSEK
RODZICÓW
lub
PRAWNYCH
OPIEKUNÓW
PRZYJMOWANE SĄ
BEZ SKIEROWAŃ
w
UMÓWIONYM OSOBIŚCIE
lub
TELEFONICZNIE TERMINIE
Działalność
Pomoc dzieciom:










z dysfunkcjami rozwojowymi (pomoc od urodzenia)
z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi
z problemami emocjonalnymi
ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
z dysleksją
z zaburzeniami mowy
z zaburzeniami słuchu (niesłyszącym i słabosłyszącym)
z zaburzeniami wzroku (niewidomym i niedowidzącym)
z niepełnosprawnością ruchową
z ADHD (nadpobudliwością psychoruchową)
Pomoc młodzieży:
 z trudnościami w nauce
 z problemami wieku dorastania
(relacjami rówieśniczymi, rodzinnymi, sytuacjami kryzysowymi)
 z problemami emocjonalnymi
 w wyborze zawodu
Pomoc rodzicom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
porady indywidualne
terapia rodzin
diagnoza systemu rodzinnego
grupy wsparcia dla rodziców
szkoła dla rodziców
indywidualne zajęcia warsztatowe
prelekcje w szkołach i przedszkolach
logopedyczne zajęcia otwarte w przedszkolach
dyżury pracowników poradni w szkołach w
dniach wywiadówek (konsultacje indywidualne)
Pomoc nauczycielom:
udzielamy porad i prowadzimy konsultacje
dotyczące:
• interpretacji opinii i orzeczeń
• wskazań do pracy z dzieckiem:
- z dysleksją i dyskalkulią
- z deficytami rozwojowymi
- niepełnosprawnym
- zagrożonym niedostosowaniem
społecznym
- nadpobudliwym
Formy pomocy nauczycielom:
• konsultacje indywidualne w przedszkolach,
szkołach i w poradni
• udział w radach pedagogicznych w
placówkach na terenie powiatu
• prelekcje
• grupy wsparcia dla pedagogów i
psychologów szkolnych
• grupy wsparcia dla logopedów
Zespół orzekający działający przy naszej
Poradni wydaje orzeczenia
• o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i
młodzieży:
niepełnosprawnej z uwagi na niepełnosprawność:
ruchową, wzroku, słuchu, autyzm (w tym Zespół
Aspergera), upośledzenie umysłowe
• o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
społecznym oraz
dla młodzieży niedostosowanej społecznie
Zespół orzekający działający przy
naszej Poradni wydaje orzeczenia
cd
• o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego dla
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
• o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci
i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
• o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim
Zespół orzekający działający przy
naszej Poradni wydaje orzeczenia
cd
• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w
szkole
SZCZEGÓŁOWA OFERTA
PORADNI
na stronie
www.poradniatg.pl
Download