poradnia psychologiczno – pedagogiczna w łańcucie

advertisement
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 3
tel. fex. 0-17-225-33-07
e-mail: [email protected]
Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
/także w czasie wakacji i ferii/
Poradnia udziela pomocy psychologicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży od
chwili urodzenia do 19 roku życia, ich rodzicom i nauczycielom.
Warunkiem przyjęcia ucznia jest pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/, złożony
w sekretariacie poradni.
Pomocą obejmujemy młodzież uczącą się w przedszkolach, szkołach i placówkach
mających siedzibę na terenie powiatu Łańcuckiego oraz młodzież i dzieci nie uczącą się,
zamieszkującą na terenie naszego powiatu.
Pomoc udziela w poradni:
- 6 psychologów
- 4 pedagogów
- 2 logopedów
- 1 lekarz pediatra
Do zadań poradni należy:
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia
się, nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka.
3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu
i planowania kariery zawodowej.
5. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych
możliwości oraz mocnych stron uczniów.
7. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.
Poradnia wydaje opinie w sprawach:
1. Dojrzałości szkolnej.
2. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
3. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
4. Zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego.
5. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: ZSZ, Technikum
kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
6. Przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się do egzaminu maturalnego lub
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, na warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub
absolwenta.
7. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach.
W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
Jeśli uczeń ma problemy w szkole, nie może dogadać się z rodzicami, przyjaciółmi,
nauczycielami – może przyjść do nas, pomożemy mu!
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards