art. 16 ust. 1 - Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w

advertisement
ROLA PORADNI WE WSPIERANIU DZIECKA
MŁODSZEGO, W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM
WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Najczęstsze dylematy
Warszawa, 17 marca 2014 r.
Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Art. 14 ust. 3 i 3a
• Dziecko w wieku 5 lat.
• Dziecko odroczone od obowiązku szkolnego.
Art. 13a ust. 2 (Dz. U. z 2012 r., poz. 176 – art. 1 pkt 1)
Dziecko w wieku 6 lat, którego rodzice nie podjęli decyzji
o rozpoczęciu przez dziecko obowiązku szkolnego.
Przygotowanie przedszkolne realizowane jest w:
• w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego
• w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
Ważne!
Nie ma odraczania od realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.
Obowiązek poza przedszkolem/szkołą
Art. 16 ust. 8, 10-14
Na wniosek rodzica – złożony do 31 maja Do wniosku muszą być
dołączone:
• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - publicznej lub
niepublicznej
• oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej
na danym etapie kształcenia
• zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku
szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
Dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola lub szkoły do
której/którego dziecko zostało przyjęte może zezwolić w drodze
decyzji.
Ważne: nie dotyczy dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim!
Obowiązek poza przedszkolem/szkołą
Art. 16 ust. 10
Zezwolenie może być wydane na wniosek
rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego
albo w trakcie roku szkolnego.
W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia
specjalnego
z
uwagi
na
upośledzenie
umysłowe
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym nie dołącza się
opinii poradni oraz zobowiązania rodziców.
Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty
Wcześniejsze spełnianie obowiązku szkolnego.
• Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej
może także rozpocząć dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 5 lat - od 1 września 2014 r. - art.
16 ust. 1
(Dz. U. z 2012 r., poz. 176 – art. 1 pkt 2)
jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki
szkolnej.
• Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły
podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły
podstawowej, jest zwolnione
obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego.
Wcześniejsze spełnianie obowiązku szkolnego.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły
podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii:
 publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni.
Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty
Odraczanie obowiązku szkolnego
Art. 16 ust. 3: W przypadkach uzasadnionych ważnymi
przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok
– nie dotyczy dzieci 6-letnich, których rodzice sami podejmują
decyzję!
Art. 16. ust. 4: Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku
szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej - publicznej lub
niepublicznej!
Ważne:
Rodzic, do wniosku o odroczenie spełnienia
obowiązku szkolnego swojego dziecka dołącza
opinię, z której wynika potrzeba odroczenia
tego obowiązku w danym roku szkolnym.
Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty
Odraczanie obowiązku szkolnego
Jeśli dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej to ostateczna
decyzja będzie należeć do rodziców.
 Jeśli poradnia psychologiczno – pedagogiczna wyda
opinię o zasadności odroczenia spełniania
obowiązku szkolnego przez dziecko, to na wniosek
rodzica dyrektor szkoły odroczy spełnianie tego
obowiązku (do tej pory dyrektor mógł podjąć inną
decyzję).
Jest: podejmuje decyzję, będzie: odracza
 Taki wniosek rodzice będą mogli złożyć do końca
roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczęło
I klasę – możliwość powrotu dziecka do
wychowania przedszkolnego do 31 grudnia.
Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty
Odraczanie dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego
Art. 14 ust. 1a:
• 1a.
W
przypadku
dzieci
posiadających
orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym
może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat/8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może
być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 10 lat/8 lat.
Do 31 sierpnia 2014 r. – 10 lat
Od 1 września 2014 r. - 8 lat
(ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 458 z późn. zm.)
Do czego ma być gotowa poradnia?
Zmierzenie się:
• ze zwiększoną liczbą zgłoszeń rodziców
• ze zwiększoną liczbą wniosków o wydanie opinii
2. Zaplanowanie i zrealizowanie badania zgłoszonych
dzieci 5-, 6- i 7-letnich.
3. Podjęcie pracy z rodzicami, oczekującymi wydania
opinii, dotyczącej odroczenia obowiązku szkolnego
pomimo, że wyniki badań nie wskazują na taką
konieczność.
4. Opracowanie wyników badań i wydanie opinii,
dotyczącej gotowości szkolnej dzieci najpóźniej do
31 sierpnia 2014 r.
1.
(www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)
Do czego ma być gotowa poradnia?
Etapy postępowania w poradni (do
przemyślenia):
1.Przyjęcie zgłoszenia/wniosku o wydanie
opinii (kto, gdzie).
2. Analiza dokumentów (kto, gdzie).
3.
Decyzja
(czyja),
kto
spotka
się
z rodzicem na rozmowę, czy rodzic ma
przyjść z dzieckiem, czy sam.
• Jeśli rodzic przyjdzie z dzieckiem, to kto
zajmie się dzieckiem, a kto rodzicem.
4. Spotkanie z rodzicem:
• zdefiniowanie problemu
• wstępna rozmowa o problemie
(www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)
MAMO, TATO - JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ
MA PRAWO DO …
1. Okresu adaptacji w szkole tak długiego jak to
będzie potrzebne.
2. Jednego
nauczyciela
w
klasach
I
–
III
przygotowanego do pracy z młodszym uczniem.
3. Indywidualnego podejścia:
– treści programu oraz sposób i tempo jego realizacji
dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów,
– czas trwania zajęć edukacyjnych i ich intensywność
oraz długość przerw dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci.
• rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
• przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
MAMO, TATO - JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ
MA PRAWO DO …
4. Wyodrębnionego miejsca do zabawy.
5. Miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów
szkolnych.
•
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i niepublicznych szkołach i placówkach
i
higieny
w
publicznych
6. Opieki świetlicowej (w grupach nie większych niż 25
uczniów).
7. Zajęć po lekcjach (rozwijających zainteresowania,
wspierających rozwój czy wyrównawczych).
•
rozporządzenie w sprawie w sprawie
przedszkola oraz publicznych szkół
ramowych
statutów
publicznego
MAMO, TATO - JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ
MA PRAWO DO …
8.Opisowych
szkolnego.
ocen
na
koniec
półrocza
• rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
9.Bezpłatnego
pedagogicznego.
wsparcia
i
roku
oceniania,
psychologiczno-
• szkoła oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne rozpoznają
potrzeby uczniów (szczególne uzdolnienia czy trudności
w uczeniu się)
• poradnie psychologiczno - pedagogiczne wspomagają szkoły
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania
psychologiczno – pedagogicznej
i organizacji pomocy
NA UCZNIA W SZKOLE CZEKAJĄ……
1. Klasy nie większe niż 25 uczniów:
• klasy I od września 2014 r.
• klasy I-II od września 2015 r.
• klasy I-III od września 2016 r.
2. Klasy złożone z dzieci w podobnym wieku:
• tworzenie oddziałów klas I z uczniów w zbliżonym wieku w latach
2014/2015 i 2015/2016
– ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw
NA UCZNIA W SZKOLE CZEKAJĄ……
3.Lekcje niezależne od szkolnych dzwonków:
– czas trwania zajęć dostosowywany do możliwości najmłodszych
uczniów
4. Tempo
uczniów:
nauki
dostosowane
do
potrzeb
– z podstawy programowej usunięte osobne wymagania
dla pierwszoklasistów. Dzieci będą miały trzy lata na
opanowanie materiału klas I-III we własnym tempie .
NA UCZNIA W SZKOLE CZEKAJĄ……
5. Dostosowywanie pracy domowej do możliwości uczniów
(nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń
poświęca na ich wykonanie).
6. Odrabianie prac domowych w czasie zajęć
świetlicowych (przy wsparciu nauczycieli świetlicy).
7. Świetlica dostępna dla dzieci zgodnie z aktualnymi
potrzebami rodziców:
• obowiązek udostępnienia świetlic zarówno dla dzieci, które
przebywają w niej systematycznie, jak i dzieci korzystających
ze świetlicy nieregularnie
8. Większe środki na opiekę nad 6-latkami w szkole:
• dodatkowe środki w subwencji oświatowej dla gmin (90 mln
złotych w 2014 r.).
„Co ma w głowie” psycholog/pedagog?
CEL:
Badanie/Porada/Udzielenie
pomocy/
Wydanie opinii/Wydanie orzeczenia
Mapa
czynników
związanych
z dzieckiem/otoczeniem: wspierające/
utrudniające.
(www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)
Wniosek ze spotkania nr 1:
(1) mam jasność: informacja/porada/praca
nad opinią. KONIEC.
nie mam
spotkania:
(2a)
jasności:
kontynuacja
– badanie dziecka (kto, czym)
– pogłębiony wywiad (kto, gdzie)
(2b) nie mam jasności: zadania dla rodzica:
– jakie ewentualne dodatkowe badania i gdzie wykonać,
– jakie dokumenty powinien dostarczyć rodzic/ opiekun,
– co ma robić z dzieckiem do następnego spotkania
(zalecenia, wskazówki),
– ustalenie daty następnego spotkania.
(www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)
5. Drugie spotkanie z rodzicem:
• Omówienie wniosków z analizy dokumentów.
• Omówienie wniosków z badań.
• Porada.
• Wypełnienie przez rodzica wniosku o wydanie opinii.
• 6. Opracowanie opinii i jej wydanie.
KONIEC
(www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)
Jeśli poradnia wydaje opinię to:
OPINIA
• wydawana na pisemny wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia wniosek powinien zawierać uzasadnienie,
Zmiana w art. 3 uso:
Jeśli w ustawie o systemie oświaty jest mowa o rodzicach – należy
przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
OPINIA
• wydawana w ciągu 30 dni, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w ciągu 60 dni; jeśli w celu wydania opinii niezbędne
jest
przeprowadzenie
badań
lekarskich
i
przedstawienie
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, a związku z tym
niemożliwe dotrzymanie wskazanego terminu, tj. 30 lub 60 dni, opinię
wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego,
• przed wydaniem opinii poradnia może zwrócić się do dyrektora
przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni
uczeń uczęszcza w celu uzyskania informacji o jego problemach
dydaktycznych i wychowawczych w formie opinii nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów pracujących
z uczniem, informując o tym wnioskodawcę.
• oznaczenie poradni wydającej opinię,
• numer opinii,
OPINIA ZAWIERA
• datę wydania opinii,
• podstawę prawną wydania opinii,
• imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego ucznia, jego numer PESEL,
a w przypadku braku tego numeru serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz
miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola,
szkoły
lub
placówki
oraz
oznaczenie
oddziału
przedszkolnego/oddziału
szkolnego/grupy
wychowawczej
w placówce, do której dziecko/pełnoletni uczeń uczęszcza,
OPINIA ZAWIERA
• określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dziecka/pełnoletniego ucznia (w dotychczasowych przepisach diagnozę
poziomu rozwoju) oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego
funkcjonowanie w odniesieniu do zgłaszanego problemu,
• stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego
uzasadnienie,
• wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/pełnoletnim
uczniem,
• wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem /pełnoletniego
ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego
problemu,
• imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
• podpis dyrektora poradni.
Na pisemny wniosek rodziców/pełnoletniego
ucznia:
• kopia opinii może być przekazana przez poradnię
do przedszkola, szkoły lub placówki do której
dziecko/pełnoletni uczeń uczęszcza,
• poradnia
wydaje
informacje
przeprowadzonej diagnozy.
o
wynikach
• wydania opinii,
WNIOSEK JEST
NIEZBĘDNY DO
• przekazania opinii do przedszkola, szkoły lub placówki,
• wydania informacji o wynikach diagnozy,
• określenia
niezbędnych
do
nauki
warunków,
sprzętu
specjalistycznego
i
środków
dydaktycznych,
w
tym
wykorzystujących
technologie
informacyjno-komunikacyjne,
odpowiednich do potrzeb dziecka,
składa się w postaci papierowej lub elektronicznej [realizacja
postanowień ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr
64, poz. 565 z późn. zm.).
Do przyjmowania wniosków poradnie mogą wykorzystać system
ePUAP http://epuap.gov.pl.
DIAGNOZA – JAKA POWINNA BYĆ?
• Diagnoza powinna być:
– trafna
– rzetelna
– wieloaspektowa
DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI/GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
1. Poradnia wykorzystuje diagnozę przedszkolną.
• Nauczyciel przedszkola przeprowadza diagnozę przedszkolną dziecka,
którą przekazuje rodzicom do końca kwietnia.
• To informacje o tym, w jaki sposób dziecko jest przygotowane do
rozpoczęcia nauki w I klasie.
• Nauczyciel opisuje umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki
w szkole, które Twoje dziecko opanowało w przedszkolu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - Dz.
U. z 2010 r. nr 97, poz. 624, z późn. zm.
2. Poradnia uwzględnia badania różnych specjalistów,
obserwacje, opinie nauczycieli.
3. Poradnia umożliwia kontakt rodziców ze specjalistami w niej
pracującymi.
Poradnia przed wydaniem opinii może zwrócić
się do dyrektora przedszkola, szkoły lub
placówki w celu uzyskania informacji
o problemach dydaktycznych i wychowawczych
dziecka, informując o tym osobę składającą
wniosek.
Obowiązujące regulacje prawne
• rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia
2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r.
nr 223, poz.1869, z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.
U. z 2008 r. nr 173, poz. 1072)
• rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
• rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz.
1489 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 981 i Dz. U. z 2013 r. poz. 958)
Obowiązujące regulacje prawne
• rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz. 1490 oraz Dz. U. z 2012 r. poz.
982 i Dz. U. z 2013 r. poz. 957)
• rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r.
poz.204)
• rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U.
z 2013 r. poz. 529)
• rozporządzenie
Ministra
Edukacji
Narodowej
z
dnia
11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257)
Emilia Wojdyła – Dyrektor Wydziału Zwiększania
Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty
w Warszawie
[email protected]
Dziękuję za uwagę.
Download