koncepcja - Poradnia Psychologiczno

advertisement
Płock, dn.09.09.2016 r.
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W PŁOCKU
Praca Poradni jest procesem rozwojowym, w którym wykorzystywana jest
zdobywana wiedza, doświadczenia i wnioski z dotychczas realizowanych działań.
Planując organizację pracy Poradni na kolejne lata wykorzystujemy dane zbierane
z nadzoru pedagogicznego, kontroli zarządczej, sprawozdań SIO, z ewaluacji potrzeb
klientów bezpośrednich oraz środowiska lokalnego.
Zamierzamy realizować następujące priorytety gwarantujące możliwość realizacji zadań
statutowych oraz rozwój Poradni.
Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży
Analiza danych pozwoliła na zaplanowanie zadań Poradni w podziale na grupy wiekowe,
które mają swoją specyfikę i różne wymagania. Ich realizacja jest ciągiem procesu rozwoju
placówki.
Grupa dzieci w wieku 0-3 lata.
Ze względu na coraz większe potrzeby objęcia pomocą Poradni dzieci z tej grupy
wiekowej i ich rodziców Poradnia intensyfikuje opiekę i pomoc wspomagającą rozwój
najmłodszych dzieci poprzez:
1) stworzenie specjalistycznych zespołów diagnozy i wczesnego wspierania rozwoju
w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną
i terapeuty SI rozwijającą swoje kompetencje zawodowe;
2) wielospecjalistyczną diagnozę, terapię pedagogiczną, terapię SI, indywidualną i grupową
terapię logopedyczną, zajęcia warsztatowe przygotowujące dzieci do wejścia w grupę
przedszkolną;
3) zajęcia edukacyjne dla przyszłych rodziców w ramach Szkoły Rodzenia przy Miejskim
Szpitalu Św. Trójcy w Płocku przygotowujące do wspierania prawidłowego rozwoju
mowy dziecka;
4) realizację projektu pedagogizacji rodziców przez włączanie ich w kierowaną, celową
domową obserwację zachowań i umiejętności dziecka z wykorzystaniem narzędzi
multimedialnych w celu świadomego brania odpowiedzialności za rozwój dziecka oraz
współtworzenia diagnozy;
5) prowadzenie działań edukacyjnych wobec rodziców w innych placówkach skupiających
dzieci nie objęte oddziaływaniami instytucji oświatowych (Biblioteka dla Dzieci im.
W. Chotomskiej).
Dla dzieci w wieku przedszkolnym proponujemy:
1) wielospecjalistyczną diagnozę zgłoszonych przez wnioskodawców spraw,
zakończonych konsultacją, opinią/orzeczeniem z zaleceniami;
2) terapie indywidualne psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną (w tej grupie
wiekowej najliczniejszą);
3) konsultacje dla rodziców;
4) zajęcia grupowe dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, odroczonych ze spełniania
obowiązku szkolnego, mających trudności adaptacyjne;
5) zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze;
6) nową, rozwojową formą jest indywidualna terapia SI, którą objęte są dzieci wcześniej
zdiagnozowane, z zaleceniami podjęcia terapii.
Dla dzieci w wieku szkolnym Poradnia systematycznie rozszerza zakres pomocy
bezpośredniej proponując:
1) wielospecjalistyczną diagnozę zgłoszonych przez wnioskodawców spraw,
zakończonych konsultacją, opinią/orzeczeniem z zaleceniami;
2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
3) terapię indywidualną psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
4) terapię SI;
5) warsztaty socjoterapeutyczne;
6) zajęcia z dziećmi zdolnymi;
7) zajęcia wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny i adaptację w szkole;
8) treningi umiejętności rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej, radzenia
sobie ze złością, komunikacji społecznej;
9) warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
10) warsztaty dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo;
11) warsztaty dla dzieci zahamowanych psychoruchowo;
12) warsztaty dla dzieci z zakłóceniami neurologicznymi;
13) długofalowy projekt edukacyjno-profilaktyczny przeciwdziałania przemocy, w tym
w rodzinie NIEBIESKI, obejmujący dzieci z klas III,V.
Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poradnia proponuje:
1) wielospecjalistyczną diagnozę zgłoszonych przez wnioskodawców spraw,
zakończonych konsultacją, opinią/orzeczeniem z zaleceniami;
2) terapię indywidualną psychologiczną, pedagogiczną;
3) indywidualne spotkania aktywizujące wybór zawodu i dalszej ścieżki edukacyjnej;
4) długofalowy projekt edukacyjno-profilaktyczny przeciwdziałania przemocy, w tym
w rodzinie NIEBIESKI, obejmujący młodzież z klas I gimnazjum;
5) warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
6) interwencje w kryzysie;
7) treningi radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;
8) treningi umiejętności aktywnego uczenia się i zdolności twórczego myślenia.
Pomoc na rzecz rodziny
Dziecko jest integralną częścią rodziny, dlatego dla kompleksowego wspomagania
jego rozwoju niezbędne jest objęcie pomocą jego rodziny.
1. Dokonując systematycznej analizy składanych wniosków i ankiet dla rodziców
dotyczących ich potrzeb proponujemy:
a) zajęcia warsztatowe dla rodziców (na terenie Poradni i innych placówek
współpracujących z Poradnią);
b) grupy wsparcia dla rodziców dzieci:
z nadpobudliwością psychoruchową;
c) treningi różnorakich umiejętności psychologicznych:
komunikacji;
asertywności;
umiejętności wychowawczych;
d) pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych;
e) popularyzację najnowszej wiedzy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
 porady i konsultacje indywidualne w Poradni i na teranie współpracujących
placówek;
 prelekcje;
 wykłady;
 organizację konferencji tematycznych;
 udostępnianie literatury i programów komputerowych wspomagających rozwój
umysłowy dziecka;
 dyżury psychologa, pedagoga i logopedy w szkołach i przedszkolach;
 tworzenie i popularyzację artykułów tematycznych na stronie internetowej
Poradni;
 opracowanie i instruktaż ćwiczeń do pracy terapeutycznej rodziców z dziećmi
w domu;
f) pogłębienie współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie w
celu kompleksowego rozwiązywania jej problemów (Sąd Rodzinny i Nieletnich,
Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejski
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, RODK);
g) diagnozę oczekiwań rodziców wobec Poradni (ankieta, analiza wniosków, ewaluacja) i
dostosowanie swojej działalność do tych oczekiwań.
Pomoc na rzecz nauczycieli
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku jest otwarta na wszelką
współpracę z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli i szkół z terenu miasta, będących
pod naszą opieką.
W dalszym ciągu będziemy służyć pomocą placówkom oświatowym w realizowaniu
zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną ich funkcję, w
tym we wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych.
Ponadto będziemy wspomagać przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, co jest nowym zadaniem
Poradni, począwszy od 1 stycznia 2016 r.
Nasza pomoc w powyższych obszarach będzie się rozwijać przez:
-
-
udział w zebraniach rodziców i posiedzeniach rad pedagogicznych na terenie szkół
i przedszkoli;
organizowanie warsztatów na terenie Poradni i poza nią;
organizowanie konferencji;
prowadzenie indywidualnych spotkań o charakterze konsultacyjnym;
prowadzenie i rozwój sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów płockich
placówek oświatowych;
prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej, także z wykorzystaniem strony
internetowej;
ścisłą współpracę w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych
i dydaktycznych;
kompleksowe rozpoznanie potrzeb dzieci we wskazanych obszarach, które jest i
będzie prowadzone w odniesieniu do podstawy programowej i pozwoli na racjonalne
-
planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (programy badawcze na różnych
poziomach edukacyjnych);
diagnozowanie potrzeb i oczekiwań przedszkoli i szkół wobec Poradni /sondaże,
ankiety/;
realizację szeregu działań o różnym charakterze, na które Poradnia ma coroczne
zapotrzebowania przedszkoli i szkół, cieszących się powodzeniem ze względu na
zaspokojenie potrzeb zdiagnozowanych przez same placówki.
Wszystkie powyższe działania budują proces zmian podnoszących jakość
pracy placówek oświatowych, a w naszym rozumieniu i z naszej perspektywy coraz
bardziej profesjonalną pomoc dziecku, jego rodzicom i nauczycielom.
Pomoc dla środowiska lokalnego
1. Stały rozwój współpracy z placówkami oświatowymi oraz innymi placówkami
2.
3.
4.
a)
b)
5.
6.
7.
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży (ośrodki pomocy społecznej, pogotowie
opiekuńcze, placówki służby zdrowia).
Rozwój współpracy z MSCDN, Biblioteką Pedagogiczną oraz Biblioteką dla dzieci
„Chotomek”.
Podejmowanie współpracy z organizacjami mającymi podobne cele statutowe.
Kontynuowanie współpracy z samorządowymi władzami lokalnymi w postaci:
uczestniczenia w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
pracy w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie;
Bieżąca aktualizacja strony internetowej Poradni.
Pomoc uczelniom wyższym w organizowaniu praktyk studenckich na terenie Poradni.
Rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego poprzez ankietowanie naszych
klientów.
Podnoszenie efektywności pracy Poradni
Pragniemy rozwijać zespół wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Kadra stanowi
mocną stronę placówki. Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi zatrudnieni w Poradni mają
wysokie kwalifikacje, predyspozycje do pracy z dziećmi z różnorodnymi potrzebami
edukacyjnymi, stale doskonalą swoje warsztaty pracy. Zamierzamy dalej prowadzić politykę
kadrową w taki sposób, aby rozwój zawodowy pracowników był ukierunkowany na potrzeby
Poradni, wynikające z oczekiwań osób korzystających z jej usług. W związku z tym
planujemy w dalszym ciągu systematycznie podnosić kwalifikacje pracowników przez:
- diagnozowanie potrzeb kadry merytorycznej dotyczących doskonalenia zawodowego w
zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej;
- szkolenia rady pedagogicznej we wspólnie ustalanych obszarach tematycznych;
- indywidualne doskonalenie pracowników rozwijające ich w określonych zakresach
problemowych, wynikających z realizowanych przez nich zadań i ich zainteresowań
zawodowych w celu podnoszenia jakości pomocy diagnostyczno-terapeutycznej
i edukacyjnej;
- wymianę doświadczeń poprzez zapraszanie specjalistów do udziału w sieci współpracy
i samokształcenia dla logopedów płockich placówek oświatowych, udział psychologów i
pedagogów w sieci współpracy i samokształcenia tych grup specjalistów, organizację
konferencji tematycznych oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach
naukowych.
Ze względu na wielość zadań Poradni planujemy w dalszym ciągu rozpoznawać
potrzeby środowiska lokalnego poprzez ankietowanie naszych klientów zarówno w Poradni
jak
i w przedszkolach i szkołach, w których realizujemy szereg zadań.
Będziemy modyfikować organizację pracy specjalistów i pracowników
administracyjnych, aby utrzymać przejrzysty, jasny przydział zadań i efektywne
wykorzystanie czasu pracy.
Poprawa bazy lokalowej, warunków pracy i wyposażenia pomieszczeń
Znając sytuację lokalową, pragniemy zakończyć realizację planów dostosowania
pomieszczeń po wygaszonym Gimnazjum nr 2 do potrzeb Poradni.
W planach projektowych są:
1. gabinet do diagnozy SI oraz sala do terapii Si wraz z zapleczem sanitarnym
i magazynowym;
2. gabinety do diagnozy i terapii psychologicznej i pedagogicznej wraz z zapleczem
sanitarnym i poczekalnią;
3. sala do zajęć grupowych, prowadzenia szkoleń, warsztatów dla pracowników,
rodziców, n-li i specjalistów w ramach sieci współpracy i samokształcenia wraz
z zapleczem sanitarnym i poczekalnią;
Znając potrzeby placówki planujemy stopniowo odnawiać zużyte wyposażenie
meblowe, wymienić centralę telefoniczną, która ma zbyt małą pojemność, stopniowo
uaktualniać posiadane oprogramowanie specjalistyczne.
Wzbogacanie warsztatu pracy
W związku z rozwojem wiedzy diagnostyczno-terapeutycznej planujemy:
1. sukcesywne uzupełnianie wyposażenia gabinetów diagnostycznych w testy
psychologiczne i pedagogiczne, gabinetów logopedycznych w sprzęt do korekcji wad
wymowy, gabinetów terapii w zróżnicowane pomoce dydaktyczne, zabawki;
2. utrzymanie stałego dostępu do informacji poprzez sieć komputerową;
3. rozwój bazy danych, co w znaczącym stopniu usprawni pracę pracowników
merytorycznych, pracowników sekretariatu oraz pozwoli na sprawniejszy monitoring
realizacji wniosków złożonych przez klientów Poradni.
Sformułowany program będzie modyfikowany zgodnie ze zmieniającym się prawem
oświatowym i bieżącą analizą potrzeb środowiska lokalnego. Dla jego realizacji
konieczna jest zespołowa praca Dyrektora i Rady Pedagogicznej, ale także właściwe
zaplecze finansowe.
Podsumowując, planujemy zachować i podwyższać wypracowane wysokie standardy jakości
w obszarach organizacji pracy i zarządzania placówką, a także działalności merytorycznej
a ponadto poszerzyć ofertę działań postdiagnostycznych - bezpośrednia pomoc dziecku,
rodzinie i szkole. Szczególny nacisk będziemy kłaść na zapewnienie całościowej,
specjalistycznej
opieki
psychologiczno–pedagogiczno–logopedycznej
dla
dzieci
i młodzieży z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin, a także wspieranie
i wspomaganie nauczycieli oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Przyjęta przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu dnia 9 września 2016r.
Download