Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rzwoju i Terapii, ul

advertisement
Specjalistyczna
Poradnia
Wspierania
Rozwoju
i Terapii
ul. Hipoteczna 3/5
Łódź
tel. 42 653 76 75
www.spwrit.pl
O
nas
 Formy pomocy
 Oferta
 Galeria
 Kontakt
Początki
SPWRiT została utworzona we wrześniu
1992 roku na bazie istniejącej
Dzielnicowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
 Od początku istnienia pozostaje placówką
publiczną pod nadzorem merytorycznym
Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Dlaczego?

Zasadniczym celem powołania placówki
było rozszerzenie form udzielania pomocy
dzieciom, rodzicom, opiekunom,
nauczycielom tak, aby jak najpełniej
wspierać rozwój dziecka od najmłodszych
lat.
Zespół Poradni
Naszą poradnię tworzy rozwijający się,
otwarty na zmiany, wdrażający nowe
sposoby pracy zespół psychologów,
pedagogów i logopedów których
główną ideą jest podążanie za
potrzebami klienta
Zespół Poradni
Naszą siłą jest duże doświadczenie
w bezpośredniej pracy z uczniem
na terenie szkół i w poradni.
 Oferujemy pomoc we wszystkich
problemach związanych
z funkcjonowaniem dziecka w szkole,
rodzinie i wśród rówieśników.

Cele

Nasza praca ma na celu zapewnienie
dzieciom i młodzieży pomocy w osiąganiu
przez nich optymalnego poziomu rozwoju
w sferze intelektualnej, emocjonalnej
i społecznej.
Kierunki pracy
Udzielanie specjalistycznej pomocy
psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej
 Wspomaganie rodziny w wypełnianiu jej
funkcji wychowawczych
 Praca profilaktyczna, mająca na celu
osobisty rozwój dziecka oraz zapobieganie
patologiom społecznym

Kierunki pracy
Zwiększanie umiejętności
w przystosowywaniu się do zmian
środowiskowych i społecznych
poprzez stymulowanie rozwoju
postawy twórczej u dzieci i młodzieży
 Profilaktyka i edukacja prozdrowotna
 Współpraca z nauczycielami
w zakresie realizacji programu
wychowawczego szkoły.

Formy pomocy
Pomoc psychologiczna i terapia rodzin
 Pomoc pedagogiczna
 Pomoc logopedyczna
 Biofeedback

Pomoc psychologiczna
Jesteśmy zespołem, który pomaga dziecku i jego rodzinie
w przezwyciężaniu problemów:
• rozwojowych
• szkolnych
• rówieśniczych
• rodzinnych
• innych
Dziecko i jego rodzina w zależności od potrzeb uzyskuje od nas
pomoc zróżnicowaną i wielopłaszczyznową (poradnictwo, konsultacja,
terapia).
Pracownicy tego zespołu mają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu
pomocy. Systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, szkolą się
u polskich i zagranicznych specjalistów.
Pomoc pedagogiczna
Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia, które
przebiegają w formie zabawowej a zasadniczym ich celem
jest poprawianie umiejętności wpływających na sukcesy
edukacyjne (sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji
wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie tych cech
osobowości, które pozwolą dziecku radzić sobie w sytuacjach
zadaniowych i odnosić sukcesy).
Terapeuci dbając o efektywność i skuteczność oddziaływań
stosują w swojej pracy różnorodne, ciekawe metody.
Pomoc logopedyczna
Niska sprawność lub zaburzenia wymowy mają niekorzystny wpływ na
funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dziecka. Utrudnia to rozwój
poznawczy, prawidłowe kontakty rówieśnicze oraz osiąganie sukcesów
w szkole. Prawie wszystkie dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy
mają kłopoty w nauce czytania i pisania. Bardzo ważne jest, aby jak
najwcześniej Rozpocząć terapię, ponieważ wtedy można zlikwidować bądź
złagodzić większość zaburzeń.
W naszej poradni logopedzi:
• diagnozują rozwój mowy (rozpoznają zaburzenia i określają przyczyny
nieprawidłowości)
• prowadzą indywidualną terapię logopedyczną
• udzielają porad osobom wspomagającym rozwój mowy i języka dzieci,
• w razie potrzeby dokonują diagnozy logopedycznej dzieci dyslektycznych
Na terenie poradni istnieje możliwość przeprowadzenia badania słuchu
u dzieci i młodzieży w wieku 7- 18 lat (badania komputerowym programem
"Słyszę").
Biofeedback
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, jako pierwsza
w województwie łódzkim poradnia psychologiczno – pedagogiczna,
prowadzi terapię neuropsychologiczną metodą EEG Biofeedback.
Jest to sprawdzona metoda poprawiająca czynność bioelektryczną mózgu.
Usprawnia ona proces uczenia się (np. zakłócony w wyniku dyskretnych
czy minimalnych zaburzeń struktury i funkcji mózgu).
Skuteczność metody istotnie wzrasta w połączeniu z innymi
oddziaływaniami - psychoterapią, terapią rodziny, terapią pedagogiczną
i logopedyczną oraz innymi formami leczenia, zapewniającymi stymulację
rozwoju psychomotorycznego i korektę zaburzeń.
Oferta
Pomoc w Specjalistycznej Poradni
Wspierania Rozwoju i Terapii świadczona
jest nieodpłatnie, na terenie poradni
oraz w placówkach oświatowych.
 Pomocą obejmujemy dzieci z przedszkoli
i szkół z całej Łodzi

Oferta

Naszą pomoc oferujemy
 Dzieciom
 Rodzicom
 Nauczycielom
Dzieciom oferujemy
Zwiększanie możliwości osiągania
sukcesów szkolnych
 Rozwijanie umiejętności przydatnych
w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz
usprawnianie funkcji percepcyjnomotorycznych
 Zrozumienie własnych emocji i wzrost
umiejętności radzenia sobie z nimi

Dzieciom oferujemy
Rozwijanie umiejętności nawiązywania
i podtrzymywania dobrych relacji
z rówieśnikami
 Nabywanie umiejętności rozwiązywania
konfliktów i radzenia sobie ze stresem
 Rozwijanie umiejętności twórczych,
zdolności i kreatywności

Formy pracy
Profesjonalna diagnoza pedagogiczna,
psychologiczna i logopedyczna
 Różne formy pomocy terapeutycznej,
grupowej i indywidualnej, dostosowanej
do potrzeb dziecka
 Treningi (np. ortograficzny, twórczości,
EEG Biofeedback)

Rodzicom oferujemy:
Wsparcie psychologiczne
i pedagogiczne
 Pogłębienie wiedzy dotyczącej metod
pracy z dzieckiem
 Poznanie różnych sposobów poprawy
relacji z dzieckiem, komunikacji w rodzinie
i rozwiązywania konfliktów
 Poznanie sposobów radzenia sobie ze
stresem i własnymi emocjami

Formy pracy
Porady i konsultacje
 Mediacje rodzinne
 Terapia indywidualna
i rodzinna
 Zajęcia grupowe
dla różnych odbiorców
 Warsztaty, wykłady
i prelekcje

Nauczycielom oferujemy
Poszerzanie wiedzy i rozwijanie
kompetencji w zakresie pracy z uczniem
zdolnym, uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem
sprawiającymi trudności wychowawcze
 Współpracę w zakresie tworzenia PDW
i IPET

Nauczycielom oferujemy:
Wsparcie w sprawowaniu funkcji
wychowawczej i edukacyjnej
 Diagnozę zespołów klasowych
 Pomoc w budowaniu relacji
interpersonalnych oraz rozwijaniu
umiejętności psychospołecznych uczniów

Formy pracy
Pomoc indywidualna
 Zajęcia grupowe
 Warsztaty i szkolenia
 Zajęcia z zespołami klasowymi
 Współpraca w zakresie tworzenia PDW
i IPET

Zajęcia warsztatowe dla uczniów
->Budowanie współpracy w grupie
->Komunikacja interpersonalna
->Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
->Tolerancja - modyfikacja stereotypów i uprzedzeń
->Uczucia i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nimi
->Jak sobie radzić ze stresem
->Agresja - jak sobie z nią radzić.
->Budowanie współpracy, życzliwości i empatii
->Jak sobie radzić z ortografią
->Samoakceptacja i poczucie własnej wartości
->Mediacje rówieśnicze.
->Prawa dziecka i prawa ucznia.
->Rozwijanie postawy twórczej
->Profilaktyka uzależnień.
->Edukacja psychoseksualna
->Profilaktyka HIV i AIDS
Galeria
Galeria
Jak do nas trafić?
Mapka:
http://maps.google.pl/maps?near=Hipoteczna+3,+91-001+%C5%81%C3%B3d%C5%BA&geocode=CboTNGIObeGNFa5DFgMd9HsoASnLY_cvlsobRzEDV9VPdm5zA&q=spwrit&f=l&hl=pl&sll=51.790766,19.430388&sspn=0.010538,0.01929&ie=UTF8&hq=spwrit&hnear=&ll=51.790608,19.431145&spn=0.0105
38,0.01929&z=16&iwloc=A
Zapraszamy
do skorzystania
z naszej oferty
Pracownicy
Specjalistycznej Poradni
Wspierania Rozwoju i Terapii
Download