1 Strategia rozwoju Publicznej Poradni Psychologiczno

advertisement
1
Strategia rozwoju
Publicznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kowarach
na lata 2012 – 2015
2
*
Koncepcja rozwoju Poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w
aktach prawnych:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późn. zmianami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572)
2. Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488),
3. Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i
organizacji
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w
publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
4. Statut Publicznej Poradni Psychologiczno
ujednolicony z dn. 12 lutego 2011r.
–
Pedagogicznej
(tekst
oraz uwzględnia:
1. Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznych prowadzonych w Poradni
latach 2009 – 2011).
2. Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego (określone na podstawie
diagnozy potrzeb rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i
pedagogów z terenów objętych działaniem Poradni).
3. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie pracowników
merytorycznych.
4. Bazę lokalową oraz jej wyposażenie w pomoce diagnostycznoterapeutyczne.
3
**
1. Siedzibą Poradni są Kowary: budynek przy ulicy Zamkowej 5.
2. Organem Prowadzącym Poradnię jest Powiat Jeleniogórski.
3. Poradnia jest jednostką organizacyjną powiatu działającą w formie
jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z dn. 27 sierpnia 2009r. Nr 157 poz.
1240 z późniejszymi zmianami).
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator
Oświaty.
5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i
nieodpłatne.
6. Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej także w
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w domach rodzinnych dzieci.
7. Rejon działania Poradni: miasto Kowary, Karpacz, gmina Mysłakowice i
Janowice Wielkie.
4
***
Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach:
 jest jedną z dwóch poradni prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w
Jeleniej Górze
 ma bardzo dobre warunki lokalowe
 oferuje szeroki zakres usług w zakresie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej
 zatrudnia profesjonalną kadrę w zakresie diagnozy i terapii, otwartą na
potrzeby i oczekiwania klientów
***
Analiza stanu Poradni na dzień 1 września 2012r.
 Poradnia ma w rejonie ok. 5000 potencjalnych klientów i 23 placówki
(przedszkola i szkoły)
 zatrudnia trzech psychologów, dwóch pedagogów (w tym jednego
doradcę zawodowego), dwóch logopedów oraz lekarza na potrzeby
zespołu orzekającego
 dysponuje bardzo dobrym
diagnostyczno – terapeutycznym
wyposażeniem
technicznym
oraz
 budynek w dobrym stanie technicznym, bez barier architektonicznych
 do dyspozycji pracowników dydaktycznych jest pięć gabinetów ponadto
przestronna poczekalnia, osobne toalety dla personelu i klientów,
pomieszczenie socjalne, składnica akt oraz sekretariat i gabinet dyrektora
 do obsługi administracyjno – biurowej i obsługi jest zatrudnionych
czterech pracowników (dwie sekretarki i księgowa) oraz osoba
sprzątająca.
5
Misja
„Rozpoznawanie i minimalizowanie problemów rozwojowych,
edukacyjnych oraz wychowawczych dzieci i młodzieży w rejonie działania
Poradni. Pomoc opiekunom (rodzice, nauczyciele) w ich pokonywaniu”
Wizja
„Poradnia jest otwarta na potrzeby środowiska dzieci i młodzieży w
zakresie kształcenia, wychowania oraz przygotowania do dorosłego
życia”
***
Cele strategiczne.
1. Cel: Kompleksowa opieka nad dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami.
 opieka realizowana przy jednoczesnym możliwie jak najwcześniejszym
podjęciu specjalistycznych oddziaływań psychologiczno-pedagogicznologopedycznych poprzez działania diagnostyczno-terapeutyczną w pracy
z dzieckiem i całą rodziną przy współpracy szkoły i innych placówek,
 zwiększanie liczby godzin prowadzonej terapii dzieci i młodzieży oraz
psychoprofilaktycznych oddziaływań na terenie szkół, co pozwoli
zwiększyć szanse na optymalny rozwój dziecka we wszystkich jego
sferach,
 nacisk na odpowiednio wcześnie podjętą interwencję pozwalającą
zniwelować rozwój wielu problemów w przyszłości,
 aktywizowanie rodziców w proces pomocy dziecku i przygotowanie go
do jego roli m.in. poprzez kształtowanie właściwych metod
wychowawczych.
2. Cel: Podniesienie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych
działań.
 przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 wykonywanie pracy z poszanowaniem godności drugiego człowieka i
jego praw, promowanie tej idei wśród dzieci, rodziców i nauczycieli,
 ustawiczne podnoszenie poziomu udzielanej pomocy poprzez stałe
monitorowanie jakości udzielanej (nadzór dyrektora, wyniki kontroli
zewnętrznych, wyniki ewaluacji wewnętrznych),
6
 ciągłe dokształcanie kadry pedagogicznej.
Kierunki rozwoju Poradni w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej oraz logopedycznej
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
2. Profilaktyka (trudności w nauce, wychowawcze i niedostosowanie
społeczne oraz uzależnienia).
3. Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie.
4. Terapia.
5. Poradnictwo zawodowe.
6. Praca z rodziną
7. Współpraca z placówkami w rejonie.
ad. 1 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
- z uwagi na potrzeby środowiska (coraz większa ilość zgłoszeń dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi, zagrożonych niepełnosprawnością) uwzględnienie
wprowadzenia wieloaspektowej interdyscyplinarnej terapii,
- praca z uczniem zdolnym (treningi twórczości, rozwijanie zainteresowań)
ad. 2 Profilaktyka
- wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji społecznoemocjonalnych w postaci warsztatów psychoedukacyjnych o tematyce
odpowiadającej zgłaszanemu zapotrzebowaniu, działań interwencyjnych na
terenie szkół, konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli na terenie szkół i
placówek lekcji wychowawczych, terapii indywidualnej i rodzin i in.,
- pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych (warsztaty, terapia eeg
Biofeedback, pomoc nauczycielom w tworzeniu przez szkoły IPET oraz PDW,
badania przesiewowe słuchu i wzroku oraz gotowości szkolnej).
ad. 3 Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie
Właściwie przeprowadzona diagnoza stanowi punkt wyjścia do planowania i
organizowania dalszych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Będzie ona realizowana poprzez:
- diagnozowanie trudności edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych oraz
potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych,
7
- grupową i indywidualną diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów
gimnazjum i szkół ponadpodstawowych,
- badania przesiewowe wzroku i słuchu programem Widzę, Słyszę, Platformą
zmysłów
- badania przesiewowe mowy
Stałe podnoszenie jakości sporządzanych opinii i orzeczeń w oparciu o aktualne
przepisy prawa oświatowego.
ad. 4 Terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
W zależności od rozpoznanych potrzeb:
- terapia psychologiczna,
- socjoterapia
- terapia pedagogiczna,
- terapia logopedyczna.
ad. 5 Profilaktyka i poradnictwo
- zwiększenie działań dotyczących pomocy w wyborze kierunku kształcenia i
zawodu dla uczniów klas młodszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
- zwiększenie dostępności pomocy dla rodziców, uczniów i nauczycieli przy
użyciu nowoczesnych metod i form komunikacji.
ad 6. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
1. Prowadzenie krótkoterminowych form pracy kształtujących umiejętności
rodzicielskie oraz pogłębionych treningów umiejętności wychowawczych.
2. Udzielanie rodzicom porad i konsultacji w związku z zachodzącymi
zmianami społeczno – ekonomicznymi.
ad. 7 Współpraca z placówkami w rejonie
Pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie
placówki:
- współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych oraz planów działań wspierających,
8
- aktywny udział w rozwiązywaniu bieżących sytuacji problemowych w
placówkach,
- prowadzenie działań psychoedukacyjnych i poradnictwa dla uczniów na
terenie szkoły oraz w razie potrzeby zajęć socjoterapeutycznych,
warsztatowych,
- prowadzenie nowych form pracy
zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb.
z
nauczycielami
stosownie
do
- zapoznawanie pedagogów szkolnych z zasadami współpracy z Poradnią oraz
możliwymi formami pomocy.
Kierunki rozwoju Poradni w zakresie organizacji pracy w placówce
1. Podnoszenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i zasobami trwałymi.
2. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników (załącznik nr 1):
 rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego rady
pedagogicznej i poszczególnych pracowników
 wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników Poradni poprzez
organizowanie szkoleń na terenie Poradni, dofinansowywanie
indywidualnych szkoleń, rekomendację ofert szkoleniowych;
aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji
zawodowych i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego
nauczycieli
 stwarzanie warunków pracownikom do dzielenia się pomysłami na
rozwój placówki i wprowadzania projektów zmian
3. Wykorzystywanie wsparcia merytorycznego konsultantów ODN i ORE.
4. Utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu placówki poprzez:
 przestrzeganie przez pracowników Kodeksu Etycznego Pracownika
Poradni,
 wypracowanie sposobów właściwego przepływu komunikacji
między Dyrektorem, pracownikami poradni oraz klientami przy
wykorzystaniu technologii informatycznych, monitorowanie
poziomu komunikacji,
 nastawienie na pracę zespołową. Pracownicy pedagogiczni realizują
cele i zadania pracując zespołowo. Taka organizacja sprzyja
również opracowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów, dzieleniu się
wiedzą z młodszymi pracownikami, wymianie doświadczeń. Praca
zespołów pozwala zajmować się kompleksowo dzieckiem, a nie
pojedynczym problemem,
9
 stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
pedagogicznych,
 wykorzystywanie wiedzy i zdobytych umiejętności przez
pracowników na rzecz rozwoju Poradni,
 monitorowanie efektywności prowadzonych działań.
5. Rozwijanie sprawności organizacyjnej:
 zapewnienie pracownikom i klientom placówki warunków
zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia
BHP i z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
 stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania,
oznakowania i udostępniania dokumentacji zgodnie z
rozporządzeniem MEN Nr 116. poz. 977 z 2009r. oraz Ustawą o
ochronie danych osobowych (szkolenie pracowników w w/w
zakresie),
 doskonalenie systemu obiegu informacji i dokumentacji,
aktualizowanie regulaminów wewnętrznych w miarę potrzeb,
 gruntowne szkolenie nowych pracowników dotyczące zasad
funkcjonowania placówki, obiegu dokumentacji, aktualnych
przepisów prawa oświatowego, przekazanie na wstępie pracy
pracownikowi kompendium wiedzy,
 prowadzenie kontroli zarządczej
6. Jak najlepsze wykorzystanie bazy lokalowej i doposażenie gabinetów w
pomoce terapeutyczne oraz testy diagnostyczne:
 systematyczne i w miarę potrzeb doposażanie gabinetów w pomoce
diagnostyczne i dydaktyczne,
 modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu informatycznobiurowego.
7. Promocja Poradni w środowisku lokalnym:
 bieżąca aktualizacja internetowej strony Poradni,
 kreowanie pozytywnego wizerunku poradni w środowisku
lokalnym (ścisła współpraca ze szkołami, placówkami
oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi
na rzecz dzieci, rodziny i środowiska),
 spotkania z rodzicami informujące o ofercie Poradni z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz folderów i ulotek,
 udział w imprezach zewnętrznych (konferencje, narady itp.
organizowanych przez instytucje lokalne),
10
 wypracowanie nowych form promujących działania Poradni.
8. Integracja placówek działających na rzecz dziecka i rodziny:
 zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz
dzieci i ich rodzin poprzez wymianę informacji między powyższymi
placówkami dotyczącej wzajemnej oferty usług, współdziałanie w ramach
pomocy poszczególnym wspólnym klientom, zapraszanie specjalistów i
przedstawicieli placówek na spotkania problemowe,
 bieżąca aktualizacja bazy danych placówek świadczących pomoc na rzecz
dziecka i rodziny, informowanie klientów o możliwościach
podejmowania wsparcia w innych instytucjach publicznych i
niepublicznych z terenu działania Poradni oraz poza nim.
***
Szanse







Coraz większa świadomość rodziców
Zapotrzebowanie środowiska na proponowane formy pomocy
Przychylne nastawienie organu prowadzącego
Wzrost możliwości dzięki środkom unijnym
Bardzo dobra znajomość przez pracowników potrzeb środowiska
Wysoki poziom kompetencji zawodowych pracowników
Bardzo dobre wyposażenie w sprzęt diagnostyczno - terapeutyczny
Zagrożenia





Bardzo duża liczba różnorodnych zadań statutowych
Brak odpowiedniej oferty szkoleń
Ograniczone środki finansowe
Znaczna biurokracja
Trudności w organizowaniu wspólnych spotkań z rodzicami i
nauczycielami
 Ograniczenia lokalowe uniemożliwiające pracę rehabilitacyjno –
terapeutyczną z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem
11
Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2012r.
Dyrektor mgr Małgorzata Forytarz - psycholog
mgr Janina Gremza- Kosiarska
- logopeda
mgr Jolanta Kałudzińska – Góra
- psycholog
mgr Sylwia Tywonek – Cybulska
- psycholog
mgr Jadwiga Małgorzata Mateusiak - pedagog
mgr Renata Szczepanik
- pedagog/ doradca zawodowy
mgr Anna Spyrka
- logopeda
Download