Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole

advertisement
Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna w szkole
ponadgimnazjalnej
Podstawy prawne
• Rozporządzenia z dn. 17 listopada 2010r.:
– w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i
placówkach;
– w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w
szkole polega na:
• rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych
• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w
szczególności ze:
– szczególnych uzdolnień;
– niepełnosprawności;
– choroby przewlekłej;
– niedostosowania społecznego;
– zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
cd
–
–
–
–
–
specyficznych trudności w uczeniu się;
zaburzeń komunikacji językowej;
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
niepowodzeń edukacyjnych;
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową
ucznia i jego rodziny,sposobem spędzania czasu
wolnego,kontaktami środowiskowymi;
– trudności adaptacyjnych związanych z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym
związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Kto udziela
pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają,
prowadzący zajęcia z
uczniem,nauczyciele,wychowawcy oraz specjaliści, w
szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i
doradcy zawodowi, we współpracy z:
1) rodzicami uczniów
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi
3) placówkami doskonalenia nauczycieli
4) innymi szkołami i placówkami
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest
udzielana z inicjatywy:
• ucznia
• rodziców ucznia
• nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia
z uczniem
• poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
W szkole pomoc psychologicznopedagogiczna
jest organizowana i udzielana
uczniom w formie:
• klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);
• zajęć rozwijających uzdolnienia;
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych,
logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
• porad i konsultacji;
rodzicom uczniów i nauczycielom w formie:
• porad i konsultacji
• warsztatów i szkoleń
Kto planuje i koordynuje udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
• Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest
zadaniem:
• grupy nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów,
prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących,
powoływany przez dyrektora szkoły zespół ds. udzielania
pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
• pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba
nazywana koordynatorem zespołu;
• spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, koordynator
zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
Organizacja pracy Zespołu
Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia posiadającego:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej;
(niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii).
lub
• wobec którego nauczyciel, wychowawca lub specjalista
stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań
pedagogicznych;
(niezwłocznie po otrzymaniu informacji).
Kto może brać udział w posiedzeniu
Zespołu?
• W pracach Zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia, w
części dotyczącej ich dziecka - o terminie posiedzenia Zespołu i
możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia
rodziców ucznia;
• Przedstawiciel poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora;
• Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy,
logopedzi lub inni specjaliści (spoza szkoły) – na wniosek
rodzica ucznia.
Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do
nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania
Zadania Zespołu:
• ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy
psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości
psychofizyczne; w tym szczególne uzdolnienia
• określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi
pomocy psychologiczno pedagogicznej, z uwzględnieniem
zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
• planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego i sposobu ich realizacji - w przypadku ucznia
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
• określa działania wspierające wobec rodziców ucznia,
stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania
Zadania Zespołu cd.
• określa zakres współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży;
• zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia
(KIPU);
• opracowuje Plan Działań Wspierających (PDW);
• opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno –
Terapeutyczny (IPET);
• dokonuje oceny efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności
prowadzonych zajęć.
Plan Działań Wspierających (PDW)
opracowuje się dla:
• ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec
których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
• posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej;
• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania.
Plan Działań Wspierających (PDW)
zawiera:
• cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
• działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych
zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
• metody pracy z uczniem;
• zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z
programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych;
• działania wspierające wobec rodziców ucznia;
• zakres współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
Dla kogo opracowuje się
IPET ?
IPET opracowuje się dla dzieci i młodzieży, wobec których PPP
wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tj.
dzieci, u których stwierdzono:
•
•
•
•
•
•
Zaburzenia rozwoju umysłowego;
Zaburzenia rozwoju zmysłów;
Zaburzenia rozwoju ruchowego w tym afazja ruchowa;
Zagrożenie niedostosowaniem i niedostosowanie społeczne;
Całościowe zaburzenia rozwojowe w tym: Autyzm i Zespół
Aspergera);
Sprzężone zaburzenia rozwojowe.
IPET zawiera:
•
•
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia;
rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i
specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w
przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o
charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań
o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym —
zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;
cd. IPET zawiera:
• formy i metody pracy z uczniem;
• formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane;
• działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w
tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
określone przez zespół;
• zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
• zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami
ucznia.
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Kartę Potrzeb Indywidualnych zakłada się dla ucznia
posiadającego:
• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej,
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
• dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne, nauczyciel,wychowawca lub specjalista,
prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego.
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
zawiera:
• Imię (imiona) i nazwisko ucznia
• Nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza
• Informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej
potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli,
wychowawców i specjalistów działań pedagogicznych
• Zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej
• Zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Cd Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
zawiera:
• Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w
którym poszczególne formy będą realizowane
• Ocenę efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej
udzielanej uczniowi
• Terminy spotkań zespołu
• Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach
zespołu.
Wprowadzanie nowych zasad pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w szkole
ponadgimnazjalnej
• Marzec 2012 - przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczniów w
zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wykaz
uczniów; oraz diagnozę możliwości szkoły - zasobów kadrowych
(kwalifikacje nauczycieli) i lokalowo - materialnych szkoły;
• Do 31 marca 2012 dyrektor powołuje zespoły ds. udzielania
pomocy psychologiczno - pedagogicznej - dla każdego ucznia
oddzielny zespół;
• do 30 kwietnia 2012 zespół określa zakres w jakim uczniowie
wymagają pomocy; wskazuje zalecane formy, sposoby i okres
udzielania uczniom pomocy p-p; ustala kto i jaki typ zajęć
będzie prowadził z uczniami;
Wprowadzanie nowych zasad pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w szkole
ponadgimnazjalnej- cd
• Do 1 maja 2012 Zespoły ds. udzielania pomocy psychologiczno
- pedagogicznej odbywają posiedzenie, uprzednio
powiadamiając rodziców o możliwości uczestniczenia w nim w
części dotyczących ich dziecka;
• opracowują KIPU, PDW oraz IPET;
• opracowują informację dla rodziców na temat udzielanej dziecku
pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Download