Kształcenie specjalne Zespół nauczycieli specjalistów planuje i

advertisement
EDUKACJA DLA WSZYSTKICH I DLA KAŻDEGO Z OSOBNA.
ZADANIA SZKOŁY W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
WROCŁAW 2012.
1
Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:
sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)
w
 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 1491)
PRZEDSZKOLA I SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNE I INTEGRACYJNE
Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:
sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228,
poz. 1487)
w
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489)
 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631)
 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 1491)
PRZEDSZKOLA I SZKOŁY SPECJALNE ORAZ OŚRODKI
Od czego zacząć?
1.
Wspólna analiza przepisów prawa
przemyślany, skuteczny w odniesieniu do danego zespołu nauczycieli sposób
(np.: zebranie rady pedagogicznej, analiza aktów prawnych w małych
grupach, spotkanie informacyjne z ekspertem zewnętrznym, e-learning
wewnątrzszkolny, korzystanie z zasobów platform edukacyjnych i portali,
w tym strony internetowe MEN, ORE, Sejmu RP, warsztaty z zakresu
praktycznego zastosowania znowelizowanego prawa itp.).
2.
Analiza kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz właściwe ich
wykorzystanie.
3.
Ogólnoszkolna debata/dyskusja o jakości dotychczasowych
rozwiązań oraz zakresie zmian:
co już robimy, co robimy dobrze i widzimy efekty, które rozwiązania wpisują
się w założenia nowej koncepcji, które sprawdzone rozwiązania można
zaadaptować, co trzeba zmodyfikować, co należy wprowadzić nowego , co i
kto wzmocni posiadane przez przedszkole/szkołę/placówkę zasoby, z których
rozwiązań powinniśmy zrezygnować.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:
• rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych
• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:
1) szczególnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) choroby przewlekłej;
4) niedostosowania społecznego;
5) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
6) specyficznych trudności w uczeniu się;
7) zaburzeń komunikacji językowej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodzeń edukacyjnych;
10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą;
12) innych potrzeb dziecka.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz.1487).
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
Nauczyciel rozpoznaje
indywidualne potrzeby ucznia oraz jego możliwości
•
•
•
•
zauważa i reaguje
informuje dyrektora
uczestniczy w zespołowym planowaniu wsparcia dla ucznia
podejmuje działania na obowiązkowych, dydaktyczno –
wyrównawczych i specjalistycznych (jeśli posiada
kwalifikacje) zajęciach
Specjalistyczna diagnoza pozostaje w rękach specjalistów
Kształcenie specjalne
Kształcenie specjalne organizuje się
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
niesłyszących;
słabo słyszących;
niewidomych;
słabo widzących;
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych,
integracyjnych, specjalnych oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489 i 1490).
Kształcenie specjalne- uczeń niepełnosprawny w mojej szkole
Kształcenie specjalne może być organizowane
we wszystkich typach szkół:
• w szkołach podstawowych
• w gimnazjach
• w szkołach ponadgimnazjalnych
oraz we wszystkich rodzajach szkół:
• ogólnodostępnych
• ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
• ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi
• integracyjnych
• specjalnych
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną
Kształcenie specjalne – uczeń niepełnosprawny w mojej szkole
W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo
uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych,
w zależności od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności, następujące zajęcia
rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy
2) korygujące wady mowy
3) orientacji przestrzennej i poruszania się
4) nauki języka migowego
5) inne, wynikające z programów rewalidacji*
*rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych
Kształcenie specjalne
W szkołach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej:
obligatoryjnie w szkołach integracyjnych oraz w szkołach
z oddziałami integracyjnymi;
możliwość zatrudnienia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
w szkołach ogólnodostępnych
Pomoc nauczyciela zatrudnia się obligatoryjnie:
w przedszkolu specjalnym, w klasach I-IV szkoły podstawowej specjalnej
i w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole ogólnodostępnej
dla dzieci/uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Pomoc nauczyciela można zatrudnić (za zgodą organu
prowadzącego):
w klasach V-VI szkoły podstawowej dla
uczniów, o których mowa powyżej
w przedszkolu ogólnodostępnym, przedszkolu ogólnodostępnym z
oddziałami integracyjnymi
w szkole ogólnodostępnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami
integracyjnymi oraz w szkole integracyjnej.
Szkolny zespół nauczycieli i specjalistów
Zespół nauczycieli specjalistów planuje i koordynuje udzielanie
uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę
Zespołu.
Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki dla ucznia
posiadającego:
–
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
–
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego,
–
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
–
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej
(niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii),
–
wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista
stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, wynikającą
z przeprowadzonych działań pedagogicznych
(niezwłocznie po otrzymaniu informacji).
Szkolny zespół nauczycieli i specjalistów
Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?
1.
Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części
dotyczącej ich dziecka (o terminie posiedzenia Zespołu i
możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia
rodziców ucznia).
2.
Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora.
3.
Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy,
pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica
ucznia.
Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do
nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.
Zadania do realizacji
Opinia, rozpoznanie nauczycieli =
karta indywidualnych potrzeb ucznia
+ plan działań wspierających
Nie dotyczy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego =
– indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny
(IPET)
dla ucznia niezależnie od szkoły, do której uczęszcza
Zadania do realizacji
W roku szkolnym 2011/2012:
• do 30 września 2011 r. zespół nauczycieli i specjalistów
w przedszkolach, gimnazjach i placówkach specjalnych:
 opracował plan działań wspierających (PDW)
 dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
objętego kształceniem specjalnym
 dostosował indywidualne programy edukacyjne do wymogów
rozporządzenia
 opracował indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET)
dla uczniów, którzy powinni zostać objęci kształceniem specjalnym od
roku 2011/2012 (np. uczniów klas pierwszych)
 realizuje zadania wynikające z przyjętych ustaleń w zakresie
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia
specjalnego
 oceni efektywność udzielanego wsparcia i zaplanuje działania na
rok szkolny 2012/2013 przed opracowaniem arkusza organizacji na
ten rok (marzec-kwiecień 2012 r.)
Zadania do realizacji
W roku szkolnym 2011/2012 dyrektor:
w ogólnodostępnej i integracyjnej szkole podstawowej
i ponadgimnazjalnej




przygotowuje radę pedagogiczną do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
analizuje zasoby szkoły (bazowe, kadrowe)
tworzy do 31 marca 2012r. – zespół nauczycieli i specjalistów
W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół na podstawie zaleconych
przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej ustalają dla uczniów wymiar godzin poszczególnych form pomocy od r.
szk. 2012/2013
organizuje pierwsze spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, prowadzących
zajęcia z uczniem na zasadach, wynikających z ustanowionego prawa
wewnątrzszkolnego oraz wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu lub osobę
koordynującą pracę kilku zespołów
Zespół:



dokonuje oceny efektywności udzielanej dotychczas pomocy
zakłada karty indywidualnych potrzeb dla uczniów
rekomenduje dyrektorowi rodzaj wsparcia dla uczniów
Dyrektor:



uwzględnia rekomendacje zespołu w arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny
2012/2013
składa arkusz do organu prowadzącego
po zatwierdzeniu arkusza informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych dla
niego formach pomocy
Edukacja dla wszystkich i dla każdego z osobna
Dyrektor organizujący pomoc
psychologiczno-pedagogiczną musi
pamiętać, ze to nie rozporządzenie, ale
przede wszystkim konkretne potrzeby
dziecka warunkują, jakich nauczycieli
i specjalistów warto pozyskać i zatrudnić,
aby udzielić mu odpowiedniej pomocy
Wrocław 2012 rok.
Download