W Akademii Pedagogiki Specjalnej jest realizowany prestiżowy

advertisement
W
Akademii
Pedagogiki
Specjalnej
jest
realizowany
prestiżowy
program
„AKADEMICKIE CENTRUM KREATYWNOŚCI”
Istota programu: Dotyczy on
propagowania w przedszkolach programów rozwijania
umiejętności społecznych u dzieci 4- i 5-letnich oraz kształtowania u studentów umiejętności
realizowania tego typu programów.
Umiejętności społeczne, definiowane często jako
umiejętność właściwego zachowania się w danej sytuacji, które skutkuje lepszymi relacjami z
rówieśnikami i innymi członkami społeczeństwa (np. Gresham, 2001), są ważne dla
prawidłowego rozwoju dzieci, a szczególnie istotne dla:
1. rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego,
2. funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
3. zwiększanie odporności dzieci na stres i porażki.
Adresaci: W projekcie mogą wziąć udział studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych na
kierunku pedagogika i pedagogika specjalna od II roku studiów licencjackich oraz studenci
studiów magisterskich.
Czas realizacji: Każdy uczestnik będzie współpracował z przedszkolami w wymiarze 30h.
Programy będą realizowane w przedszkolach w okresie od lutego do czerwca 2015.
Korzyści z udziału:
1) przygotowanie do pracy z dziećmi z wykorzystaniem programów rozwijania
umiejętności społecznych małych dzieci – “Play Time/ Social Time” (Odom i in.,
1997), “I Can Problem Solve” (Shure, 2000),
2) uczestnictwo we wdrażaniu w przedszkolach wymienionych programów. Tego typu
programów, dostępnych w języku polskim, jest bardzo niewiele. Tymczasem, oprócz
korzyści rozwojowych, wspomnianych powyżej, uczestnictwo w nich jest dla dzieci
bardzo atrakcyjne,
3) możliwość obserwacji i analizy pracy nauczycieli, a zarazem poszerzenia swoich
kompetencji praktycznych.
4) realizacja stażu studenckiego, co zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu i
zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.
Rekrutacja: Deklarację udziału w projekcie można zgłaszać do dnia 10.01.2015 do dr
Joanny Smogorzewskiej: [email protected]. Rekrutacja do programu odbywa się
na zasadzie kolejności zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona). Do
uczestników projektu
wyślemy szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w projekcie.
Dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski
Dr Joanna Smogorzewska
1
Download