4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości

advertisement
PODSTAWY PRAWNE
PRACY Z UCZNIEM
O SPECJALNYCH POTRZEBACH
EDUKACYJNYCH
Anna Kurowicka
Iwona Piotrowska
Doradcy metodyczni m. st. Warszawy
Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Szkolnictwa Specjalnego
USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci
i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do
wieku i osiągniętego rozwoju;
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania
do możliwości psychofizycznych uczniów, a także
możliwość korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej;
USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
(tekst jednolity)
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach
szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną
oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez
umożliwianie realizowania zindywidualizowanego
procesu kształcenia, form i programów nauczania
oraz zajęć rewalidacyjnych.
USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
(tekst jednolity)
Art. 71b.
1.Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież,
o których mowa w art. 1 pkt. 5 i 5a, wymagające stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to
może być prowadzone w formie nauki w szkołach
ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych,
szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których
mowa w art. 2 pkt. 5.
2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia
upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których
mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które
stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich
zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i
resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 19, poz. 167)
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
§ 1.
Rozporządzenie określa warunki organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy, w:
1) przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
2) przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi;
3) przedszkolach i szkołach integracyjnych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 19, poz. 167)
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
§ 2.
1. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach, o których mowa w § 1, organizuje się na
każdym etapie edukacyjnym, w integracji z pełnosprawnymi
rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca
zamieszkania.
2. Warunki i tryb przyjmowania dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie do
przedszkoli, szkół i oddziałów, o których mowa w § 1,
określają przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 19, poz. 167)
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
1.
1)
2)
3)
2.
§ 3.
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach,
o których mowa w § 1, jest prowadzone nie dłużej niż do
ukończenia przez ucznia:
18. roku życia - w przypadku szkoły podstawowej;
21. roku życia - w przypadku gimnazjum;
24. roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej
lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
Liczbę dzieci w oddziale przedszkola i liczbę uczniów
w oddziale szkoły, o których mowa w § 1, określają
przepisy w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
§ 4.
1. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1, zapewniają dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania,
programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form
i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
§ 6.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, następuje także na podstawie opinii
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa
w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).
§ 12. 4.W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym
mowa w odrębnych przepisach.
§ 15. 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylania rozwojowe,
należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 19, poz. 167)
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
§ 5.
PEDAGODZY SPECJALNI:
1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
2) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą
w formach integracyjnych, w szczególności:
a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają
lub opracowują programy wychowania przedszkolnego i programy
nauczania;
b) dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego,
programów nauczania, programu wychowawczego i programu
profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 19, poz. 167)
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego
ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne
określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli
i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć
socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem;
d) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
innych nauczycieli.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych .
(Dz.U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 ze zmianami).
§ 2.10.Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na
prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
z uczniami niepełnosprawnymi.
§ 3.2. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić
dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju
i stopnia niepełnosprawności uczniów, (....), następujące
zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy;
2) korygujące wady mowy;
3) orientacji przestrzennej i poruszania się;
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod
komunikacji;
5) inne, wynikające z programów rewalidacji.
Download