Uchwala Nr 24,16 - wysokosc oplat za przedsz

advertisement
Projekt-druk Nr 258
U C H W A Ł A NR XXIV/
/ 2016
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Wschowa.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez
art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1985), Rada Miejska we
Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa zapewniają dzieciom,
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla dzieci w wieku do lat 5, w czasie
przekraczającym wymiar określony w ust. 1 są odpłatne.
§ 2.
1. Za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze w czasie przekraczającym wymiar godzin,
o którym mowa w § 1, wysokość opłaty wynosi 1 zł. za każdą godzinę zajęć.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w § 1 ust. 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XLIII/496/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hanna Knaflewska-Walkowiak
UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie : określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Wschowa.
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, przedmiotowy projekt uchwały określa zmiany w zakresie odpłatności
za świadczenia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
W związku nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
od 1 stycznia 2017 roku nie będzie można pobierać opłat za dzieci 6 – letnie w przedszkolach
publicznych po 1 zł za każdą godzinę przekraczającą bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
Wynika to z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych
ustaw ( Dz. U. z 2016r. Nr 1985), gdzie w ustawie tej zmieniono art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy
o systemie oświaty wprowadzając nowe brzmienie rada „ określa wysokość opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez
gminę” przedszkoli. Dotychczasowy zapis brzmiał „określa wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminꔄ przeszkoli.
Zmiana ta jest podyktowania tym, że od 1 stycznia 2017 dzieci 6 – letnie objęte będą
subwencją oświatową. Zakłada się, że w przyszłym roku gmina otrzyma na sześciolatka
w przedszkolu 4 089 zł subwencji oświatowej, za sześciolatka w oddziale przedszkolnym
przy szkole podstawowej gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 3 650 zł, a za
dzieci w wieku do lat 5, gmina otrzyma dotację celową w wysokości 1 338 zł na każde
dziecko.
Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych z dnia 20 lipca 2000r. ( t.j.Dz. U. z 2016, poz. 296) uchwała wchodzi w życie
w terminie krótszym niż 14 dni od jej ogłoszenia, z uwagi na konieczność wdrożenia przepisu
art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015
poz. 2156 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw
(Dz. U. z 2016 poz. 1985), która została ogłoszona 8 grudnia 2016 roku i weszła w życie z
dniem 9 grudnia 2016r.
Opracował:
Barbara Nowak – WOS - specjalista ds. oświaty
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards