Zarządzenie

advertisement
ZARZĄDZENIE NR VI/208/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POBIEDZISKA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dziecka z domu do szkoły
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1.
W przypadku dojazdu uczniów do gimnazjów z klasami przysposabiającymi do zawodu, wobec
niemożności zapewnienia przez Gminę bezpłatnego transportu i opieki ww. uczniom z miejsca
zamieszkania do szkoły, Gmina zwraca rodzicom (opiekunom prawnym) koszty przejazdu tych
uczniów środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do szkoły na zasadach określonych
w niniejszym zarządzeniu.
§ 2.
Zwrot kosztów następuje w okresie danego roku szkolnego na wniosek rodziców lub opiekunów
prawnych (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 zarządzenia), złożony do dnia 15 września każdego
roku.
§ 3.
1. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2, następuje w formie:
1) refundacji biletów miesięcznych ucznia zakupionych przez rodziców lub opiekunów
prawnych u przewoźnika danego środka komunikacji publicznej z miejscowości
zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się placówka oświatowa, albo
2) bezpośredniego zakupu przez Gminę biletu miesięcznego dla ucznia u przewoźnika
danego środka komunikacji publicznej z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w
której znajduje się placówka oświatowa.
2. Podstawę zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi faktura wystawiona na
Gminę Pobiedziska.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydawanie imiennych biletów miesięcznych na
następny miesiąc odbywać się będzie na podstawie listy uczniów dostępnej w kasie Urzędu
Miasta i Gminy w Pobiedziskach (w godzinach pracy kasy) w ostatni dzień każdego miesiąca.
§ 4.
Zwrot kosztów rodzicom lub opiekunom prawnym w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
następuje w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Urzędu Miasta i Gminy w
Pobiedziskach. Wypłata środków jest realizowana przez Gminę po uprzednim wskazaniu przez
rodzica lub opiekuna prawnego rachunku bankowego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr VI/208/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
.......................................................
Imię i Nazwisko wnioskodawcy
.......................................................
Adres zamieszkania
.......................................................
Telefon kontaktowy
Burmistrz
Miasta i Gminy Pobiedziska
WNIOSEK
Proszę o zwrot kosztów przejazdu ucznia
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
(data urodzenia)
zamieszkałego w ......................................................................................................................................
w formie refundacji kosztów zakupu biletu miesięcznego/ bezpośredniego zakupu biletu
miesięcznego przez Gminę dla ww. 1
Uczeń dojeżdża środkami komunikacji publicznej:
...................................................................................................................................................................
(wskazać środek komunikacji)
z miejsca zamieszkania do Szkoły:
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)
Nr rachunku bankowego wnioskodawcy2:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły poświadczające, że dziecko jest uczniem tej szkoły.
2. Kserokopia legitymacji szkolnej.
1
niepotrzebne skreślić
dotyczy refundacji biletów miesięcznych ucznia zakupionych przez rodziców lub opiekunów prawnych u przewoźnika
danego środka komunikacji publicznej
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards