OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ NOWY WIŚNICZ W DANYM ROKU

advertisement
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ NOWY WIŚNICZ ORAZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE
UMOWY Z WŁASCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU,
WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI
METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANIECZENIA MASY ODPADÓW
KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
Dopuszczalny poziom masy
odpadów
komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych
do
składowania w stosunku do
masy
tych
odpadów
wytworzonych w 1995 r. (%)
2012
16 LIPCA 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 LIPCA 2020
75
50
50
50
45
45
40
40
35
11,29
0,03
0
0
Poziomy osiągnięte
przez Gminę Nowy
Wiśnicz
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metal, tworzywa
sztuczne (%)
10
Poziomy osiągnięte
przez Gminę Nowy
Wiśnicz
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i
rozbiórkowe (%)
Poziomy osiągnięte
przez Gminę Nowy
Wiśnicz
30
12
14
16
18
20,9
52,9
51,9
35,6
36
38
40
42
100
57,6
64,1
97,5
20
30
40
50
45
50
60
70
Sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920).
Download