Zawiadomienie do Ustawy o opłacie produktowej i

advertisement
…………………………………
Pieczęć przedsiębiorcy
Zawiadomienie
do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie:
rozpoczęcia działalności/likwidacji działalności/aktualizacji danych1
Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.) informuję, iż:
1. Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………….…………. REGON: …………………….…..
2. Prowadzę działalność w zakresie2:

wytwarzania, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach,

wytwarzania, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów (np. opony, oleje),

odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów,

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub odpadów
powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.
3. Data rozpoczęcia wyżej wymienionej działalności3/likwidacji działalności (dd.mm.rrrr):
…………………………………………………………
4. Wskazanie sposobu wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu
odpadów opakowaniowych i poużytkowych4:
samodzielnie (za jaki okres) ………………………………………………………………………………………………….
za pośrednictwem organizacji odzysku ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..(nazwa organizacji i data podpisania umowy)
poprzez przystąpienie do porozumienia z marszałkiem województwa (dotyczy opakowań
wielomateriałowych albo opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin;
data przystąpienia do porozumienia…….……………….………….....................................................................)
5. Wskazanie sposobu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:
samodzielnie
za pośrednictwem organizacji odzysku (data podpisania umowy i nazwa organizacji)
……………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….)
...............................................................
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby,
do kontaktu)
...............................................................
(miejscowość, data)
...............................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy)
właściwe podkreślić
właściwe zaznaczyć X
3
zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. poz. 888 ze zm.) – za dzień rozpoczęcia działalności uważa się dzień pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju
lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu w opakowaniach lub produktu
4
właściwe zaznaczyć X, a w przypadku posiadania umowy z organizacją odzysku lub przystąpienia do porozumienia
prosimy o podanie nazwy i siedziby organizacji lub porozumienia
1
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards