Zapytanie ofertowe - Określenie rodzajów substancji chemicznych i

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo z amówień publicznych — Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm., zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro)
Zamawiający
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Osoba upoważniona do kontaktów
Bogusława Brzdąkiewicz – Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska,
tel. 022 36 92 554, fax: 022 36 92 795, e – mail: [email protected]
I.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pt.:
„Określenie rodzajów substancji chemicznych i ich mieszanin, których nie uznaje się za
środki niebezpieczne w odniesieniu do wprowadzanych opakowań w kontekście art. 18
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi”
Cel zadania
Celem opracowania jest określenie listy substancji chemicznych i ich mieszanin
sprzedawanych w opakowaniach, które stanowią środki niebezpieczne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), ale ze względu na swoje właściwości nie będą stanowiły
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, i których opakowania stanowiące
odpady będą mogły być zagospodarowane podobnie jak odpady po opakowaniach produktów
innych niż niebezpieczne. Analiza powszechnie stosowanych substancji chemicznych i ich
mieszanin stanowiących środki niebezpieczne, dostępnych w opakowaniach, będzie stanowić
podstawę do przygotowania aktu wykonawczego wynikającą z nadanego Ministrowi
Środowiska upoważnienia zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym nie przysługują
środki odwoławcze określone w Dziale VI tej ustawy.
Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych.
1
Zakres zadania obejmuje
1) Opracowanie listy substancji chemicznych i ich mieszanin, na podstawie której możliwe
będzie wyłączenie wprowadzających w opakowaniach tego typu środki z obowiązku
określonego w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
2) Analizę:
a) rynku substancji chemicznych i ich mieszanin, będących środkami niebezpiecznymi
stosowanymi w produktach chemicznych przeznaczonych do użytku
w gospodarstwach domowych,
b) właściwości przedmiotowych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz
właściwości powstałych odpadów po opakowaniach tych produktów w zakresie ich
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
3) Opracowanie charakterystyki i wytycznych przy określaniu cech substancji chemicznych
i ich mieszanin, których ze względu na właściwości nie uznaje się za środki
niebezpieczne w kontekście art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
4) Określenie przykładowej listy substancji chemicznych i ich mieszanin, stanowiących
środki niebezpieczne, sprzedawanych w opakowaniach, które ze względu na swoje
właściwości nie będą stanowiły zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla
środowiska, i których opakowania będące odpadami będą mogły być zagospodarowane
podobnie jak opakowania po produktach innych niż niebezpieczne.
Opracowanie zostanie wykonane w formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz elektronicznej
na płycie CD (w 3 egz.).
II. Termin wykonania zamówienia
Do 18 listopada 2015 r. (najpóźniej do tego dnia musi zostać złożone opracowanie wraz
z wersją CD w formacie pdf oraz sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy).
III. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia łącznie następujące
warunki:

posiada co najmniej wyższe wykształcenie chemiczne lub w dziedzinie ochrony
środowiska oraz

posiada minimum 6-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, badawczej lub
naukowej z zakresu gospodarki odpadami, jak również posiada doświadczenie
w wykonywaniu (jako autor lub współautor) opracowań dotyczących gospodarki
odpadami (m.in. programy, raporty, opinie, ekspertyzy) oraz
2

w okresie ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 2 zamówienia stanowiące odrębną
całość, polegające na przygotowaniu ekspertyzy lub raportu dotyczącego wpływu
substancji chemicznych i ich mieszanin lub odpadów niebezpiecznych
na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł
brutto za usługę.
Ocena czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych wykazów, o których mowa w pkt IV.
IV. Wymagania dotyczące oferty
1. Informacje, jakie Wykonawca musi uwzględnić w ofercie
Wykonawca sporządza ofertę:

zawierającą cenę jednostkową netto, podatek od towarów i usług (VAT), cenę brutto
w złotych;

podając liczbę roboczogodzin potrzebnych na wykonanie pracy oraz harmonogram
realizacji pracy;

w przypadku wykonania ekspertyzy przez zespół, podając skład zespołu i doświadczenie
osób z zespołu;

podając informacje dotyczące podmiotów, z którymi praca będzie wymagała
ewentualnego konsultowania;
Wykonawca składając ofertę przedłoży jednocześnie:

wykaz, w którym wskaże, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej jedno
zamówienie stanowiące odrębną całość, polegające na przygotowaniu ekspertyzy lub
raportu dotyczącego wpływu substancji chemicznych i ich mieszanin lub odpadów
niebezpiecznych na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko o wartości nie mniejszej
niż 40 000 zł brutto za usługę z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania
i odbiorcy oraz załączy dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane
należycie;

wykaz, w którym wykaże, że posiada minimum 6-letnie doświadczenie w pracy
zawodowej, badawczej lub naukowej z zakresu gospodarki odpadami, jak również
posiada doświadczenie w wykonywaniu (jako autor lub współautor) opracowań
dotyczących gospodarki odpadami (m.in. programy, raporty, opinie, ekspertyzy) oraz ;

dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia.
Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. Koszty związane z przygotowaniem
oferty ponosi składający ofertę.
3
2.
Forma w jakiej ma być złożona oferta (zgodnie z wyborem Zamawiającego -
pisemnie, drogą elektroniczną)
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez Wykonawcę.
Dopuszczalne jest również przesłanie oferty drogą elektroniczną w formie
podpisanego, zeskanowanego dokumentu.
3. Termin składania ofert oraz miejsce (w przypadku, gdy wymagana jest forma
pisemna)
Ofertę należy złożyć w terminie do końca dnia 21 sierpnia 2015 r. do Departamentu
Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 -922
Warszawa, albo drogą elektroniczną na adres:
[email protected]
V. Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny
Wybrana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę.
Wykonawca w ofercie proponuje tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie powinna być
wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty
powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Nie będą brane pod uwagę oferty Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.
VI. Informacje dodatkowe
Ministerstwo
Środowiska
otrzymało
certyfikat
Zarządzania
Środowiskowego, zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę
Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym, zaleca
się, aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na
stronie MŚ:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_07/8f12f5bbcc17793966b2076a032f3f91.pdf
1.
2. Termin płatności:
Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po podpisaniu przez Wykonawcę
i Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie
umowy, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę faktury.
4
Download