Sylabus: Prawo gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej

advertisement
Sylabus: Prawo gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej
Kierunek: prawo i administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne
1.
Przedmiot: Prawo gospodarki odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej
Lp. Elementy składowe sylabusu
Opis
1.
Nazwa przedmiotu
Prawo gospodarki odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej
2.
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
Katedra Prawa Ochrony Środowiska
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
3.
Kod przedmiotu
WPA-10.P-3048; WPA-10.PZ-3048; WPA-A40; WPA-AZ40;
4.
Język przedmiotu
Język polski
5.
Grupa treści kształcenia,
w ramach której przedmiot
jest realizowany
Przedmiot
 grupa treści kształcenia do wyboru.
6.
Typ przedmiotu
7.
Rok studiów, semestr
8.
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
dr Paweł Czepiel – adiunkt
9.
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia
w przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
j.w.
10.
Formuła przedmiotu
11.
Wymagania wstępne
12.
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
Przedmiot:
 specjalistyczny - do wyboru.
Kierunek: prawo,
rok studiów: III – V,
semestr: zimowy,
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne.
Kierunek: administracja:
rok studiów: studia jednolite, I stopnia (licencjat), II stopnia
(SUM), III - V rok,
semestr: zimowy,
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne.
Wykład
oraz możliwość udziału w seminarium magisterskim
prowadzonym w Katedrze.
Uczestnicy zajęć powinni mieć uprzednio zaliczone przedmioty
objęte programem I – II roku studiów.
Studia stacjonarne:
30 godzin wykładu
Studia niestacjonarne:
21 godzin wykładów
oraz w obu wypadkach ewentualnie także możliwość
60 godzin seminarium magisterskiego.
13.
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
4 (cztery) punkty
14.
Czy podstawa obliczenia
średniej ważonej?
Tak
15.
Założenia i cele przedmiotu
16.
Metody dydaktyczne
17.
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu,
a także formę i warunki
zaliczenia poszczególnych
form zajęć wchodzących
w zakres danego przedmiotu
18.
19.
Poznanie doktryny prawa, obowiązujących w Unii Europejskiej
i w Polsce rozwiązań prawnych oraz orzecznictwa sądów
polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z
zakresu omawianej problematyki w celu nabycia umiejętności
zastosowania uzyskanej wiedzy w praktyce.
Wykłady – 2 godziny na tydzień
Seminarium magisterskie – 2 godziny na tydzień
 Stosownie do potrzeby: możliwość indywidualnych
konsultacji w czasie dyżurów pracowników Katedry

Egzamin pisemny – anonimowy, polegający na
rozwiązywaniu 6-ciu kazusów praktycznych z zakresu
problematyki tego przedmiotu, przy czym każdy student
ma prawo korzystać w czasie egzaminu z wszystkich
obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa Unii
Europejskiej i prawa polskiego.
„Prawo gospodarki odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej”program przedmiotu
1. Prawne podstawy gospodarki odpadami w prawie Unii
Europejskiej i w prawie polskim.
2. Pojęcie i rodzaje ‘odpadów’.
3. Podstawowe zasady gospodarki odpadami (w zakresie
unikania powstania odpadów, powtórnego
wykorzystywania odpadów, usuwania odpadów).
4. Obowiązki prawne w zakresie gospodarki odpadami
(wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów oraz władzy
Treści merytoryczne
publicznej):
przedmiotu oraz sposób ich
4.1. Planowanie gospodarki odpadami.
realizacji
4.2. Reglamentacja gospodarki odpadami.
4.3. Kontrola i nadzór nad gospodarką odpadami.
5. Wybrane zagadnienia szczegółowe (gospodarka odpadami
komunalnymi – opakowania i odpady opakowaniowe –
zużyte oleje – odpady PCB i PCT – pojazdy wycofane z
eksploatacji – urządzenia elektryczne i elektroniczne –
spalanie odpadów i spalarnie odpadów – składowanie
odpadów oraz składowiska odpadów – międzynarodowy
obrót odpadami – inne przepisy szczególne dotyczące
gospodarki odpadami).
Literatura dotycząca powyższej problematyki
(nie obowiązuje do zaliczenia przedmiotu)
1. J. Jendrośka – M. Bar,
Prawo ochrony środowiska – Podręcznik, Centrum Prawa
Wykaz literatury podstawowej Ekologicznego – Wrocław 2005 r. (ss. 411-426 oraz ss. 821-848).
i uzupełniającej,
2. M. Górski (red.),
obowiązującej do zaliczenia
Prawo ochrony środowiska,
danego przedmiotu
Wolters Kluwer, 2009 r. (ss.307 - 383)
3.A.Wasilewski,
Podstawowe zasady gospodarki odpadami,
(w:) Europejski Przegląd Sądowy z 2008 r. Nr 8, (ss. 4 – 13).
4. D. Welke,
Pojęcia prawne ‘odpady’ oraz ‘produkty uboczne’ w świetle
przepisów prawa WE oraz orzecznictwa ETS,
(w:) Prawo i Środowisko z 2009 r. Nr 2 (58), (ss. 47-65).
Download