leki 2008 w Poznaniu (1).

advertisement
Mieszkańcy miasta Poznania przynieśli 10 000 kg przeterminowanych leków w 2008 roku
Zakład Zagospodarowania Odpadów wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta
Poznania, realizuje przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką odpadów, mające ułatwić
właściwe postępowanie z odpadami z gospodarstw domowych. Pod koniec maja 2005 roku zakład
wdrożył w poznańskich aptekach, w porozumieniu z Wielkopolską Izbą Aptekarską, program zbiórki
przeterminowanych leków dla mieszkańców. W tym celu zaopatrzono poznańskie apteki w specjalne
pojemniki, dzięki czemu każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać swoje przeterminowane leki,
zalegające w domu. W roku 2008 ZZO może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem, Poznaniacy
przynieśli do aptek 10 000 kg leków, które zamiast trafić na składowisko odpadów czy do środowiska
naturalnego, zostały we właściwy sposób unieszkodliwione. Wyraźnie widać, że rośnie
zainteresowanie zbiórką przeterminowanych leków wśród mieszkańców, czego dowodem może być
ilość zebranych odpadów tego typu od 2005 roku.
Zakład Zagospodarowania Odpadów bezpłatnie odbiera i przekazuje do unieszkodliwienia te
niebezpieczne odpady, w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. Przeterminowane leki
trafiają do spalarni odpadów w Koninie
.
Wykres 1 Ilość zebranych przeterminowanych leków (2005-2008)
Zdjęcie 1 Pojemnik na przeterminowane leki w poznańskiej
aptece
W celu zachęcenia mieszkańców Poznania do właściwego postępowania z odpadami z gospodarstw
domowych, ZZO prowadzi stronę internetową www.odpady.poznan.pl. Na stronie można znaleźć
przydatne informacje dotyczące
Zdjęcie 2 Kadr z filmu edukacyjnego „Zbędne, zużyte, zepsute? wszystko na
GRATOWISKO”.
gospodarki odpadami w mieście m.in. mapę przedstawiającą lokalizację pojemników do segregacji
surowców wtórnych, mapę punktów zbiórki przeterminowanych leków, mapę punktów zbiórki
zużytych baterii oraz miejsc postoju Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych tzw.
GRATOWOZU. Pod tym samym adresem znajduje się również serwis animowany dla najmłodszych z
„Felkiem Flaszką”, dotyczący postępowania z odpadami, który jest jego przewodnikiem. W 2004 roku
na potrzeby działań edukacyjnych przeprowadzanych przez ZZO, zlecono stworzenie animowanych
postaci „Felka Flaszki” i jego „Brata PETa”. Od tego czasu powstały dwa edukacyjne filmy: „Felka rady
jak segregować odpady” oraz „PETa patenty na zużyte sprzęty”. W obydwu animacjach postaci
zmagają się z tematyką segregacji odpadów. Filmy są rozsyłane do urzędów gmin i powiatów, a
następnie trafiają do szkół i służą jako wspaniała pomoc dydaktyczna. W listopadzie 2008 roku Zakład
Zagospodarowania Odpadów wydał kolejną - III część filmu edukacyjnego pt. „Zbędne, zużyte,
zepsute? wszystko na GRATOWISKO”. Film mówi m.in. o właściwym postępowaniu z
przeterminowanymi lekami.
Ponadto ZZO prowadzi rozmaite akcje związane z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców
miasta Poznania, które mają na celu kształtowanie ich postaw proekologicznych. Wychodząc
naprzeciw potrzebom mieszkańców od 1 października Poznaniacy, którzy nie wiedzą gdzie przekazać
odpady problemowe, mogą korzystać z internetowego Słownika Odpadowego dostępnego na stronie
zakładu. We współpracy z Urzędem Miasta Poznania, na stronie Miejskiego Informatora
Multimedialnego www.poznan.pl, w zakładce Środowisko, w podkategorii Odpady komunalne, ZZO
umożliwia sprawdzenie jak i gdzie pozbyć się odpadów we właściwy sposób. Znajdują się tam m.in.
szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przeterminowanymi lekami. Każdego roku
wzrasta liczba osób, które chcą właściwie postępować z odpadami z gospodarstw domowych, mogą
one oddać odpady problemowe do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw.
GRATOWOZU i GRATOWISKA. Aby poinformować o wszystkich możliwościach, Zakład
Zagospodarowania Odpadów rozpowszechnia liczne materiały edukacyjno - informacyjne w postaci
ulotek zatytułowanych „Mamy rady na odpady” czy też ulotek dotyczących harmonogramu postojów
GRATOWOZU, które są wydawane każdego roku i dostarczane do mieszkańców Poznania jako
„insert” w lokalnej prasie. Wszystkie te działania pomagają w poprawie środowiska naturalnego
miasta i przez to warunków życia mieszkańców Poznania.
Download