Zobacz na jakich podstawach wyliczono stawkę

advertisement
Założenia do kalkulacji opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Świnoujściu
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
1. Ilości wytwarzanych odpadów komunalnych:
a) ilość odpadów zarejestrowanych na składowisku w Świnoujściu w roku 2011 – ok. 16
tys. ton (Mg)
b) Wg wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (zatw. czerwiec 2012) w kg/osobę:
Tab. Nr 1.
Lata
2010
2013
2020
w miastach pow. 50 tys.
394
409
445
w miastach pon. 50 tys.
352
366
398
wieś
238
248
269
Biorąc ilości odpadów na składowisku w Świnoujściu przy założeniu 40 tys. mieszkańców,
każdy mieszkaniec wytworzył w 2011 r. ok. 393 kg/os rok, co stawia nasze miasto we
wskaźniku jak dla dużych miast.
c) ilość odpadów na mieszkańca przyjęta w kalkulacji Codex i Green Key
Porównując dane z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z faktyczną ilością odpadów
w Świnoujściu można wysnuć następujący wniosek:
Większa ilość odpadów na mieszkańca w Świnoujściu wynika z turystycznego charakteru
miasta. Oszacowano, na podstawie wahań zużycia wody w Świnoujściu w gospodarstwach
domowych (dane ZWiK sp. z o.o.), że średniorocznie w Świnoujściu przebywa ok. 41 tys.
mieszkańców. Stąd błędem byłoby przyjmowanie ilości odpadów wg ilości osób faktycznie
zameldowanych w Świnoujściu. Natomiast przyjęto, że opłatę wnosić będą osoby wg danych
meldunkowych, tj. 39 100 osób.
Codex i Green Key przyjął ilość odpadów na mieszkańca 409 kg/Mk/rok jak dla dużych miast
w 2013 r., co daje całkowitą ilość odpadów komunalnych w 2013 roku ok. 16.000 ton.
Ponadto przyjęto prognozowaną strukturę odpadów wg WPGO.
2. Definicja odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o odpadach:
Są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
charakter lub skład są podobne do odpadów, powstających w gospodarstwach domowych.
Zaliczają się do nich 1) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
str. 1
szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.
3. Zakres świadczonych usług w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Ustalono następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy :
Tab. Nr 5. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośi,
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta Świnoujście.
Rodzaj zabudowy
Rodzaj odpadu
Zabudowa
jednorodzinna i
wielorodzinna
zawierająca do 7
lokali mieszkalnych
Zabudowa wielorodzinna
zawierająca powyżej 7 lokali
mieszkalnych
Dwa razy w tygodniu
Odpady komunalne
zmieszane
Zbierany i odbierany
łącznie: papier, metal,
tworzywa sztuczne,
opakowania
wielomateriałowe
Jeden raz w tygodniu
Co dwa tygodnie
(w sytuacji gdy na terenie
nieruchomości brak jest miejsca na
postawienie odpowiedniej liczby
pojemników zapewniających
prawidłowe zbieranie odpadów
dopuszcza się ich odbiór z
częstotliwością trzy razy w tygodniu)
Jeden raz w tygodniu
str. 2
Szkło
Co dwa tygodnie
Jeden raz w tygodniu
Co dwa tygodnie
Jeden raz w tygodniu.
Jeden raz na kwartał
Jeden raz na kwartał
Na zgłoszenie
Na zgłoszenie
Odpady zielone
(w okresie od 1 marca do
30 listopada)
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Odpady budowlane i
rozbiórkowe
4. Udział w stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poszczególnych
kosztów systemu.
W ujęciu graficznym udział poszczególnych kosztów w opłacie za gospodarowanie odpadami
przedstawia się następująco:
str. 3
5. Przyczyny nie objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
Za nieobjęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(prowadzący działalność gospodarczą) przemawiają następujące argumenty:
a) ustawa nie obliguje gmin do objęcia systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne,
b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest czynnością opodatkowaną
gdyż jest daniną publiczno-prawną, pobieraną na podstawie przepisów szczegółowych
(płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje na podstawie
deklaracji a nie wystawianych przez gminę faktur),
c) przepisy dot. rozliczania przedsiębiorstw wg pojemników nie wypełniają podstawowej
idei ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku, przedsiębiorca będzie
rozliczał się wg zadeklarowanej ilości pojemników tak jak odbywa się to obecnie (nic
w systemie się nie zmieni),
d) przedsiębiorstwo będzie ponosiło dwie opłaty: jedną dla gminy za odbiór odpadów
komunalnych, a drugą na podstawie umowy z przewoźnikiem na odbiór pozostałych
odpadów.
6. Wnioski:
Obecnie funkcjonujący system opiera się na indywidualnych umowach zawieranych
pomiędzy podmiotami wytwarzającymi odpady a przewoźnikami. Zakres usług obejmuje
odbiór odpadów komunalnych u źródła, w tym odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów
z selekcji. Odbiór innych odpadów, np. gruzu z remontów mieszkań, opon samochodowych,
gabarytów, elektrosprzętu mieszkaniec organizuje we własnym zakresie, ponosząc z tego
tytułu dodatkowe koszty (poza stawką lub stałym zleceniem).
Miasto Świnoujście z budżetu pokrywa koszty w kwocie ponad 530 tys. zł, związane z
odbiorem:
 odpadów z selektywnej zbiórki w kilkudziesięciu punktów rozlokowanych na terenie
miasta,
 innych odpadów komunalnych, np. z luzów przy pojemnikach do selektywnej zbiórki
oraz np. z zaśmiecanych terenów ogólnodostępnych.
str. 4
Nowy system nakazuje ująć wszystkie powyższe opłaty w stawce za odbiór odpadów
komunalnych, tym samym wzrost kosztów bezpośrednio odczuwanych przez mieszkańca
będzie oczywisty i uzasadniony. Mieszkaniec część tych kosztów uiszczał dotychczas
w podatkach.
W żadnym razie nie jest możliwa dokładna wycena kosztów obecnie funkcjonującego
systemu, do obliczeń stawki przyjęto szacunkowe koszty na podstawie możliwych do
uzyskania danych. Obecne stawki miesięcznych opłat ponoszone przez poszczególnych
mieszkańców są bardzo zróżnicowane. Wynoszą od 5,5 do 30 zł/ osobę, 13 do 28 zł/lokal,
2,66 do 3,97 zł/m3 i os. (metoda rzadko, ale również stosowana). W SM „Odra” 10,5 – 14,5
zł/os., w SM „Słowianin” średnio 15,95 zł/os.
Istnieje duże prawdopodobieństwo niedoszacowania stawki z uwagi na brak ujęcia w niej
ryzyk związanych ze zwiększoną ilością odpadów w stosunku do założonej oraz wyniku
przetargu na przewoźnika (szczególnie, że rynek konkurencyjny jest bardzo mały, istnieje
ryzyko wystąpienia w przetargu tylko jednej firmy). Nie uwzględnienie powyższych ryzyk
może spowodować konieczność dopłaty do systemu z ogólnego budżetu gminy.
Z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wynika, że ilość odpadów na mieszkańca
znacznie wzrasta. Stąd segregacja odpadów jest konieczna i tylko przez wzrost jej wskaźnika
można będzie ograniczać wzrost stawki opłaty. Niezmiernie ważne jest aby znaczne siły
i środki skierować na zwiększanie efektywności sortowania, co zresztą jest wymogiem
wynikającym z przepisów. Do 2020 roku musimy osiągnąć np. poziom recyklingu papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% (czyli połowę
wytworzonych odpadów z tych frakcji należy odzyskać), a w przypadku odpadów
budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 70%. Na dzień dzisiejszy w Świnoujściu osiągamy
poziom ok. 13% w zakresie papieru, plastiku i szkła. Za nieosiągnięcie poziomów odzysku na
gminy będą nakładane kary pieniężne.
Świnoujście, dn. 28.03.2013
str. 5
Download