Nowy system gospodarowania odpadami

advertisement
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia
01.07.2013r. gmina przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zmiana ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w znacznym stopniu zmienia zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również nakłada nowe obowiązki na
mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz gminę.
System gminy będzie funkcjonował w następujący sposób:
 od dnia 01.07.2013r. odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych
odbierane będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez gminę,
 wykonawca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu będzie odbierać z nieruchomości
zamieszkałej, odpady zmieszane i zbierane w sposób selektywny wg. ustalonego
harmonogramu,
 przetarg, który wyłoni podmiot odbierający odpady komunalne został ogłoszony w dniu
11.04.2013r. na sektor I i II. W dniu 22.05.2013r. zostanie otwarty przetarg dla sektora I
(Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, Warzno, Kielno, Rębiska), a w dniu
23.05.2013r. dla sektora II (Kamień, Kieleńska Huta, Leśno, Kowalewo, Jeleńska Huta,
Szemudzka Huta, Szemud, Grabowiec, Przetoczyno, Donimierz, Głazica, Łebieńska Huta,
Częstkowo, Łebno, Będargowo, Zęblewo),
 zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/361/2013 z dnia 29.03.2013r. ( została poprawiona zgodnie
z intencją przedstawianą na zebraniach ) na terenie Gminy Szemud dokonuje się wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się następująco:
- miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi
w wysokości 21,60 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomości,
- miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i
odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 10,80 zł od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość,
- miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i
odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 5,40 zł dla każdego trzeciego i
kolejnego dziecka w rodzinie – do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania
nauki nie dłużej niż do 24 roku życia,
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana w kasie Urzędu
Gminy Szemud lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szemud prowadzony
w Banku Rumia Spółdzielczy Oddział Szemud, nr 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010.
Pierwszym terminem płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala
się do dnia 15.08.2013r., kolejne opłaty będą uiszczane do 15 każdego miesiąca,
 w przypadku, gdy nastąpi zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości po raz pierwszy odpadów komunalnych opłaty będą
uiszczane po upływie pełnego miesiąca np. osoba składająca deklarację w dniu
17.07.2013r. będzie miała odbierane odpady komunalne od dnia 01.08.2013r., a opłatę
uiszczała do dnia 15.09.2013r.,
 formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dostępny jest na stronie internetowej www.szemud.pl w zakładce Aktualności ->
Gospodarka odpadami. Osoby, które nie złożyły ww. deklaracji są wzywane do
natychmiastowego jej złożenia w kancelarii (pokój nr 7) Urzędu Gminy w Szemudzie.
Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) nie złożenie deklaracji będzie wiązało
się z tym, że Urząd Gminy policzy osoby zameldowane na danej nieruchomości przy
stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi!!
 w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty, właściciel
nieruchomości będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany,
 właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację podając liczbę
osób zamieszkujących, inną niż ilość osób zameldowanych są pilnie wzywani do
wyjaśnienia tej sytuacji, gdyż jej nie wyjaśnienie będzie wiązało się z naliczeniem
osób zameldowanych,
 podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez Gminę Szemud na odbiór i
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach uiszczonej opłaty przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, będzie zobowiązany zaopatrzyć nieruchomość w worki
przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich frakcji jak: papier i
opakowania wielomateriałowe – koloru niebieskiego, szkło – koloru zielonego, plastik i
metale – koloru żółtego oraz odpady zielone – koloru brązowego. Ponadto właścieciele
zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek zabezpieczenia wypełnionych worków
przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia i naruszenia przez zwierzęta i osoby trzecie do
momentu odbioru przez firmę. Zobowiązani są również do wyposażenia nieruchomości w
pojemniki na odpady komunalne zmieszane we własnym zakresie poprzez zakupienie
pojemnika lub zawarcia umowy na jego wynajem, dzierżawę z podmiotem odbierającym
odpady na zasadach dziś już obowiązujących. Wielkość pojemników na odpady
komunalne zmieszane powinny być zgodne z normami określonymi w Regulaminie o
utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Szemud, a przede wszystkim ich
wielkość powinna być dostosowana do przewidywalnej ilości gromadzonych odpadów
zmieszanych w taki sposób by w opakowaniach typu worki plastikowe nie umieszczać
odpadów zmieszanych. Ogólny schemat jak segregować odpadami komunalnymi
zamieszczony został na stronie internetowej www.szemud.pl w zakładce Gospodarka
odpadami. Zostanie on dostarczony każdemu właścicielowi nieruchomości do końca m-ca
czerwca br.
 odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej będzie odbywał się w
następujący sposób:
- zmieszane raz na dwa tygodnie,
- szkło raz na dwa miesiące,
- papier raz na miesiąc,
- plastik i metal raz na miesiąc,
- odpady zielone raz na miesiąc, w okresie od 1 kwietnia do 30 września.
 na terenie Gminy Szemud w miejscowości Kielno (oczyszczalnia ścieków) znajduje się
czynny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, który odbiera już odpady z tej grupy.
W roku 2014 przewiduje się budowę dwóch punktów do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK), które usytuowane będą na terenie oczyszczalni ścieków w
miejscowościach Kielno i Szemud oraz drugiego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
w Szemudzie.
 odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje
przedsiębiorstwo wywozowe dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Odbiór ww. odpadów
będzie następował w miejscach wyznaczonych w danej miejscowości, zgodnie z
ustalonym harmonogramem w ramach uiszczonej opłaty za odpady komunalne przez
mieszkańców,
 osoba prowadząca działalność gospodarczą, lub inną działalność, na której powstają
odpady komunalne winna zawrzeć umowę stałą lub sezonową z firmą wpisaną do rejestru
działalności regulowanej,
 właściciele nieruchomości zamieszkałej sezonowo np. domki letniskowe, ogródki
działkowe, są zobowiązani do zawarcia umowy sezonowej z przedsiębiorcą wpisanym do
rejestru działalności regulowanej,
PODSUMOWANIE:
Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek:
 natychmiastowego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeśli jeszcze tego nie uczynili,
 wyjaśnienia różnicy między osobami zameldowanymi a zamieszkałymi (wykazanymi
w deklaracji) dotyczy to osób, które złożyły już deklaracje,
 wypowiedzenia umowy z firmą zajmującą się dotychczasowym odbiorem odpadów
komunalnych z wyjątkiem firmy AGORY, gdyż ta nie wymaga wypowiedzeń od
mieszkańców,
 więcej informacji na temat odpadów komunalnych można znaleźć na stronie
internetowej www.szemud.pl w zakładce Aktualności -> Gospodarka odpadami.
Ewa Sykut
Karolina Malinowska
Download