Uchwała Nr …../……/2016 Rady Gminy Pokrzywnica - projekt

advertisement
Uchwała Nr …../……/2016
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia ……. 2016 r.
- projekt-
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250),
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjmując stawki opłat od gospodarstwa domowego od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, z uwzględnieniem:
a. gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b. gospodarstwa domowego wieloosobowego.
§ 2.
1. Ustala się, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 15 zł od gospodarstwa domowego
jednoosobowego i 25 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego.
2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny w
wysokości 30 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego i 50 zł od gospodarstwa
domowego wieloosobowego.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXV/131/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2013 r., poz. 1408) oraz uchwała Nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30
września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 9574).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr …../……/2016
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia ……. 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Zgodnie z art. 6r ust. 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi gmina pokrywa z opłat, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem,
transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem
i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych, obsługą
administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami komunalnymi.
W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej ustalono, że opłaty pobierane od
właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w naszej gminie. Ma to związek ze wzrostem kosztów
spowodowanych wyższą ceną za usługi firmy wywozowej, wyłonionej w przetargu.
Wypełnienie zapisów art. 6r ust. 2 ww. ustawy wiąże się z koniecznością zwiększenia
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie stawki opłaty w
przypadku odpadów zmieszanych ma na celu zmniejszenie ilości osób niesegregujących
odpady. Z analizy wynika, że przyczyną niesegregowania odpadów jest zbyt mała różnica w
wysokości stawki.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z art. 6k ust. 2a wyżej
cytowanej ustawy podstawową stawką opłaty jest stawka za odpady komunalne zbierane i
odbierane w sposób selektywny. W przypadku metody ustalonej od gospodarstwa domowego
maksymalna miesięczna stawka może być ustalona w wysokości nie wyższej niż 2-5,6%
przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Zgodnie z Obwieszczeniem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz.297)
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1386 zł.
Natomiast w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych rada gminy na podstawie art. 6k
ust. 2a pkt 3 ww. ustawy określa stawki nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które
wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady selektywne.
Wobec tego zaproponowane w uchwale stawki opłat mieszczą się w granicach tych
unormowań.
Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wiązało
się z wyższymi wpływami do budżetu gminy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Należy zaznaczyć, że od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, tj. od 1 lipca 2013 r. jest to pierwsza podwyżka tych opłat.
Zmiana stawek opłat nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji
przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a wyżej cytowanej ustawy w
przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciel
nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty
podaną w zawiadomieniu.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem celowe i zasadne.
Download