uchwała nr 340/09 - BIP Urząd Miasta Zgorzelec

advertisement
UCHWAŁA NR 340/09
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej w sprawie wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym tj: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )Rada Miasta
Zgorzelec
uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie wykonania
wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zał. do uchwały nr 340/09
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29 grudnia 2009r.
POROZUMIENIE KOMUNALNE nr …/2009
w sprawie wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
zawarte w dniu …………………. 2009 roku w Zgorzelcu
pomiędzy:
1) Gminą i Miastem Bogatynia reprezentowaną przez:
Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza,
przy kontrasygnacie Bogumiły Wysockiej - Skarbnika Gminy i Miasta,
2) Gminą i Miastem Pieńsk reprezentowaną przez:
Burmistrza Tadeusza Łowickiego
przy kontrasygnacie Doroty Kozłowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy
3) Gminą Sulików reprezentowaną przez:
Wójta Jana Hasiuka,
przy kontrasygnacie Marii Maciaszek - Skarbnika Gminy
4) Gminą i Miastem Węgliniec reprezentowaną przez:
Burmistrza Andrzeja Kutrowskiego,
przy kontrasygnacie Jolanty Zawiszy - Skarbnika Gminy i Miasta,
5) Miastem Zawidów reprezentowaną przez:
Burmistrza Józefa Sontowskiego,
przy kontrasygnacie Kazimiery Bilmon - Skarbnika Miasta,
6) Gminą Zgorzelec reprezentowaną przez:
Wójta Kazimierza Janika,
przy kontrasygnacie Grażyny Grzechnik - Skarbnika Gminy,
7) Miastem Zgorzelec reprezentowanym przez:
Burmistrza Rafała Gronicza,
przy kontrasygnacie Mieczysława Garbicza - Skarbnika Miasta,
zwanymi dalej Zlecającym
a Zarządem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, reprezentowanym przez:
- Jana Hasiuka – Przewodniczącego Zarządu Związku,
- Józefa Sontowskiego – zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku,
przy kontrasygnacie Danuty Sławińskiej - księgowej Związku,
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
1. Biorąc pod uwagę zapisy art. 10 o porozumieniach międzygminnych, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 13 grudnia 2001 r, Dz.U.
Nr 142, poz. 1591).
2. Dążąc do wypracowania wspólnych, uzasadnionych ekonomicznie i ekologicznie,
zgodnych z
odpowiednimi wytycznymi Unii Europejskiej zasad zagospodarowania odpadów
komunalnych, Gminy deklarują współpracę mającą na celu wdrożenie regionalnych
rozwiązań gospodarki odpadami.
3. Celem współpracy jest uzyskanie możliwości zagospodarowania odpadów zgodnie z
wytycznymi dyrektyw Unii Europejskiej i prawa polskiego.
4. Wnioski wynikające z opracowanej dokumentacji będą podstawą do podjęcia przez
Związek dalszych działań mających na celu spełnienie wymagań organizacyjnych
i inwestycyjnych dla regionalnego rozwiązania obowiązków wynikających z gospodarki
odpadami komunalnymi.
Strony postanawiają:
§1
Zlecający powierza Zleceniobiorcy obowiązek wykonania usługi polegającej na
opracowaniu wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gmin objętych zadaniem, czyli
1. Gmina i Miasto Bogatynia
2. Gmina i Miasto Pieńsk,
3. Gmina Sulików,
4. Gmina i Miasto Węgliniec,
5. Gmina Zgorzelec,
6. Miasto Zawidów,
7. Miasto Zgorzelec.
2. Przedmiotowa koncepcja powinna wskazywać na szanse i zagrożenia wynikające z
podjęcia działań w celu wspólnego gospodarowania odpadami komunalnymi.
1.
§2
Zlecający zobowiązuje się udzielić Zleceniobiorcy wszechstronnej pomocy ze strony
Urzędów Gmin i ewentualnych Operatorów realizujących zadanie zagospodarowania
odpadów komunalnych na danym terenie, zwłaszcza w zakresie:
a) udostępnienia istniejących danych, dokumentów i opracowań,
b) terminowego opiniowania kolejnych założeń, analiz, opracowań przedstawionych
przez Wykonawcę usługi.
§3
Opracowanie zawierać będzie nw. zakres rzeczowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
Wstęp: Podstawa opracowania, zakres opracowania, cel.
Ogólna charakterystyka regionu.
Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze regionu.
Identyfikacja podstawowych problemów w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi w regionie.
Przewidywany rozwój wydarzeń – prognozy.
Założone cele gospodarki odpadami.
Cele gospodarki odpadami w regionie.
6.2
6.3
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Plan działań w zakresie gospodarki odpadami.
Niezbędna efektywność systemu gospodarki odpadami.
Wariantowy system funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.
Modele funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Modele zarządzania.
Modele finansowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie regionu
Aspekty finansowe.
Określenie szacunkowych kosztów wdrożenia i funkcjonowania krótkoterminowego
planu działań.
Harmonogram realizacji zadań.
Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.
Wytyczne do gminnych planów gospodarki odpadami.
Wytyczne do powiatowego/powiatowych planów gospodarki odpadami.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
§4
Zlecający zobowiązuje się do pokrycia wydatków wynikających z zawartej umowy z
Wykonawcą na wykonanie usługi w wysokości 50 tys. zł netto (61 tys. zł brutto), w
częściach proporcjonalnych do liczby mieszkańców gminy wg. danych GUS z dnia
30.06.2009 roku, czyli:
1. Gmina i Miasto Bogatynia – 16.299 zł (26,72 %),
2. Gmina i Miasto Pieńsk – 6.045 zł (9,91 %),
3. Gmina Sulików – 3.898 zł (6,39 %),
4. Gmina i Miasto Węgliniec – 5.655 zł (9,27 %),
5. Gmina Zgorzelec – 5.307 zł (8,70 %),
6. Miasto Zawidów – 2.849 zł (4,67 %),
7. Miasto Zgorzelec – 20.947 zł (34,34 %).
§5
1. Gminy przekażą środki finansowe na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
PKO BP SA O/Zgorzelec 93 1020 2137 0000 9102 0010 1006
na podstawie zapotrzebowania, zgodnego z harmonogramem płatności, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania Zlecającemu uwierzytelnionych
kserokopii dokumentacji rozliczeniowej.
3. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca dokona końcowego rozliczenia
zrealizowanego zadania.
4. Wszelkie wydatki związane z realizacją usługi od momentu podpisania niniejszego
porozumienia grupuje, ewidencjonuje i rozlicza Zleceniobiorca.
5. Zleceniobiorca będzie prowadził niezbędną dokumentację zgodną z zasadami
rachunkowości.
§6
Podstawą do zawarcia niniejszego porozumienia są:
1. Uchwała nr ……… Rady Gminy i Miasta Bogatynia ………. z dnia ……….. roku w
sprawie realizacji zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
2. Uchwała nr ……… Rady Gminy Pieńsk z dnia ……….. roku w sprawie realizacji
zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
3. Uchwała nr ……… Rady Gminy Sulików z dnia ……….. roku w sprawie realizacji
zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
4. Uchwała nr ……… Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia ……….. roku w sprawie
realizacji zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
5. Uchwała nr ……… Rady Gminy Zgorzelec z dnia ……….. roku w sprawie realizacji
zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
6. Uchwała nr ……… Rady Miasta ………. z dnia ……….. roku w sprawie realizacji
zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
7. Uchwała nr ……… Rady Miasta Zgorzelec z dnia ……….. roku w sprawie realizacji
zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
8. Uchwała nr ….. z dnia ….. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w
sprawie realizacji zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony terminem umowy o realizacji
usługi.
§9
Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron Porozumienia.
Gmina ………………
Gmina ……………..
Gmina …………….
Gmina ………………….
Download