KONKURS EKOLOGICZNY

advertisement
Regulamin Konkursu Ekologicznego pt. „Zrównoważony rozwój”
(poziom gimnazjalny)
I Cele Konkursu
A. Ogólne
 upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z
rozwoju gospodarki
 propagowanie idei zrównoważonego rozwoju
 kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym
B. Szczegółowe
 szerzenie wśród młodzieży wiedzy o gospodarce odpadami i technikach
utylizacji
 zapoznanie młodzieży z działalnością Mazurskiego Związku Międzygminnego –
Gospodarka Odpadami
 uświadomienie lokalnej społeczności korzyści wynikających z budowy Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
 aktywizacja i promocja szkół poprzez prezentowanie i nagradzanie dokonań
uczniów
II Organizatorzy
1. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
III Założenia organizacyjne
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu
giżyckiego, piskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.
2. Dyrektor Szkoły, której uczniowie biorą udział w konkursie wskazuje Szkolnego
Koordynatora Konkursu.
3. Konkurs na poziomie gimnazjalnym przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
 Kalendarz ekologiczny
 Ekologiczna gra (planszowa lub karciana)
Kalendarz (na rok 2012)
- rozmiar: dowolny, lecz nie mniejszy niż A4
- materiały: można wykorzystać papier z odzysku lub jakikolwiek inny (np. brystol,
papier fotograficzny)
- technika dowolna (rysunki wykonane ołówkiem, mazakami, farbami lub zdjęcia)
- tematyka dotycząca ochrony powierzchni ziemi (w tym gospodarki odpadami lub
funkcjonowania Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie).
Gra planszowa
- forma: pudełko z tytułem gry, w środku plansza (lub karty), elementy gry oraz
instrukcja
- materiał: dowolny lecz na tyle trwały, by umożliwić wielokrotne korzystanie z gry
- instrukcja: powinna zawierać ogólny opis gry z uwzględnieniem informacji dla jakiej
grupy wiekowej jest przeznaczona, ponadto jasne i czytelne zasady korzystania z gry.
- tematyka dotycząca ochrony powierzchni ziemi (w tym gospodarki odpadami lub
funkcjonowania Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie).
4. Prace nie podlegają zwrotowi. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do ich
wystawiania i publikowania.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa
w terminie do 29.04.11. Listę chętnych uczniów do udziału w konkursie należy przesłać
na adres [email protected]
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z uznaniem warunków zawartych w
niniejszym regulaminie przez uczestników.
6. Prace konkursowe (łącznie z kartą zgłoszenia ucznia- przesłaną do szkoły wraz z
regulaminem) należy dostarczyć do Mazurskiego Związku Międzygminnego –
Gospodarka Odpadami (ul. Wodna 4) w terminie 19 – 20.05.11 do godz. 1500
6. Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja
Konkursowa.
IV Terminy
1. Termin złożenia deklaracji 29.04.11
2. Termin dostarczenia prac konkursowych 19-20.05.11
3. Ogłoszenie
wyników
konkursu
26.05.11
(na
www.mzmgo.mazury.pl)
4. Wręczenie nagród 28.05.11 (na festynie w Spytkowie)
stronie
MZMGO
–
V Komisja Konkursowa
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 6 osób:
- Józef Karpiński – Przewodniczący Zgromadzenia MZM-GO
- Adam Myka – Członek Zgromadzenia MZM-GO
- Anna Prażmo – nauczycielka w I LO w Giżycku
- Elżbieta Wojciulewicz – nauczycielka w I LO w Giżycku
- Aneta Wawrzos – pracownik MZMGO
- Joanna Jawoszek – pracownik MZMGO
2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich odwołań.
4. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością
głosów.
VI Kryteria oceny zgłoszonych prac
1. Komunikatywność
2. Poprawność formalna
– w przypadku gry: pudełko z tytułem, karty lub plansza z niezbędnymi elementami do
gry oraz instrukcja
- w przypadku kalendarza: strona tytułowa, odpowiednia ilość kartek (równa ilości
miesięcy), grafika zgodna z tematyką konkursu, element umożliwiający zawieszenie
kalendarza
3. Poprawność merytoryczna
4. Atrakcyjność i adekwatność zastosowanych „ilustracji", na przykład zdjęć,
rysunków
VII Rozstrzygnięcie konkursu
1. Nagrodzeni uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe:
Kategoria „kalendarz ekologiczny”
I miejsce – aparat cyfrowy
II miejsce – plecak
III miejsce – śpiwór
Kategoria „gra ekologiczna”
I miejsce – aparat cyfrowy
II miejsce – plecak
III miejsce – śpiwór
2. Szkoła najliczniej reprezentowana otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 500 zł.
VIII Źródła informacji dla uczestników Konkursu
1. Internet
- informacje dotyczące gospodarki odpadami oraz związane z budową Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, prezentowane na stronie Mazurskiego
Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (www.mzmgo.mazury.pl) i Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o.(www.zuokspytkowo.pl)
2. Literatura uzupełniająca dostępna w bibliotekach i placówkach zajmujących się
ochroną przyrody (gospodarka odpadami)
Download