Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Komarów

advertisement
Załącznik
do obwieszczenia
Wójta Gminy Komarów-Osada
znak: RGO.6220.7.2011
z dnia 3.02.2012 r.
UZASADNIENIE
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu „Planu gospodarki odpadami dla Gminy
Komarów-Osada na lata 2011-2014”.
Sporządzono na
o udostępnianiu
społeczeństwa w
środowisko (Dz.U.
podstawie art. 49 ustawy z 3 października 2008 r.
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
2008.199.1227, z późn.zm.)
1. Charakter działań przewidzianych w „Planie gospodarki odpadami
dla Gminy Komarów-Osada na lata 2011-2014”
Projekt dokumentu jest aktualizacją posiadanego dotychczas (w części
dotyczącej Gminy Komarów-Osada) Planu Gospodarki Odpadami dla
Zamojsko-Roztoczańskiego
Związku
Gmin,
przyjęty
Uchwałą
Nr XX/150/2005 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29.03.2005 roku.
Zakres aktualizacji obejmuje: działania do końca 2014 roku, aktualizację
danych dotyczących stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, prognozy
zmian na lata objęte planem oraz celów zgodnie z planami wyższego szczebla,
w tym w zakresie wskaźników prognozowania. Projekt aktualizacji Planu
obejmuje obszar jednej gminy i jest niewielką modyfikacją przyjętego
wcześniej dokumentu. Plan określa kierunki działań w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony
środowiska odzysku lub unieszkodliwiania odpadów nie kwalifikujących się
do odzysku. Główne założenia i zaktualizowane cele projektu Planu
to: zbiórka wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, wdrożenie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z wyodrębnieniem odpadów
niebezpiecznych, sukcesywne ograniczenie odpadów deponowanych na
składowiskach.
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych
przedsięwzięć
Projekt dokumentu nie zawiera ustaleń, które mogłyby generować
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Na terenie
gminy nie ma składowiska odpadów. Obecnie odpady wywożone są
na składowisko w Dębowcu gm. Skierbieszów oraz na składowisko
w Łaskowie gm. Mircze.
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach
Projekt Planu uwzględnia zadania wynikające z aktualnego Programu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz Programu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego
c) przydatność
w
uwzględnieniu
aspektów
środowiskowych,
w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz
we wdrażaniu
prawa
wspólnotowego
w
dziedzinie
ochrony
środowiska
Projekt Planu gospodarki odpadami dla gminy Komarów-Osada na lata
2011-2014 jest zgodny z założeniami Polityki Ekologicznej Kraju oraz ustawą
o odpadach, która jest dostosowana do wymogów prawa wspólnotowego.
Realizacja Planu zwiększy bezpieczeństwo ekologiczne poprzez minimalizację
zagrożeń dla zdrowia ludzi i elementów środowiska, w szczególności wód
podziemnych, w tym GZWP Nr 407 Niecka Lubelska (Chełm – Zamość)
stanowiących zasób wód Lubelszczyzny.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska
Gospodarka odpadami powiązana jest z problemami ochrony powierzchni
ziemi i gleb, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony
powietrza, ochroną zdrowia ludzi, siedlisk przyrodniczych i gatunków.
Rozwiązania przyjęte w aktualizacji Planu będą zwiększać bezpieczeństwo
ekologiczne i ułatwiać zachowanie elementów środowiska w dobrym stanie.
2) Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko
Gospodarka odpadami na terenie Gminy Komarów-Osada nie stwarza
zagrożenia dla elementów środowiska i zdrowia ludzi. System gromadzenia,
odzysku i utylizacji jest zgodny z wymogami ochrony środowiska.
Oddziaływanie projektu Planu będzie mieć charakter pozytywny.
Poprzez zorganizowanie i uporządkowanie gospodarki odpadami będą
zmniejszać lub całkowicie eliminować zagrożenie dla elementów środowiska i
zdrowia ludzi.
a) prawdopodobieństwo
wystąpienia,
czas
trwania,
zasięg,
częstotliwość i odwracalność oddziaływań
Oddziaływania negatywne o niewielkim zasięgu mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach incydentalnych nie dostosowania się do wymogów i zasad
gospodarki odpadami ustalonych w projekcie Planu (dzikie składowiska).
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub
transgranicznych
Oddziaływania nie będą się kumulować i nie będą mieć charakteru
transgranicznego (do granicy z Ukrainą jest ok. 35 km w linii prostej).
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub
zagrożenia dla środowiska
Brak prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz
zagrożenia
dla
środowiska.
Wdrożenie
ustaleń
Planu
zmniejszy
oddziaływanie negatywne gospodarki odpadami dla elementów środowiska
i zdrowia ludzi.
3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania,
istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub
intensywne wykorzystywanie terenu
Część zachodnio-północna gminy znajduje się w zasięgu obszaru węzłowego
o znaczeniu krajowym (21 K – zamojski).
Do terenów o szczególnych właściwościach naturalnych należy system
przyrodniczy gminy, na który składają się:
 ekosystemy wodno-torfowiskowe doliny Sieniochy ze stawami w Dubie
i z dolinami dopływów Sieniochy pełniące funkcje obszaru
ekologicznego węzłowego torfowiskowego. Jest to równocześnie odcinek
regionalnego korytarza ekologicznego łączącego systemy przyrodnicze
Roztocza (obszary węzłowe i korytarze rangi europejskiej i krajowej
Wyżyny Lubelskiej, krajowy korytarz ekologiczny Dolina Wieprza)
z systemami przyrodniczymi Wyżyny Wołyńskiej i doliny Bugu
(międzynarodowy korytarz ekologiczny).
 Ekosystemy leśne kompleksów leśnych „Dub”, „Śniatycze”, „Zubowice”
i „Swaryczów” pełniące funkcje regionalnych węzłów ekologicznych
zasilających podstawowy obszar węzłowy w paśmie regionalnego
korytarza ekologicznego Sieniochy,
 Fragment lasu w południowych granicach gminy kompleksu
„Kraczówka” położonego w większości na terenie gminy Wożuczyn oraz
lasy pomiędzy miejscowościami Komarów Wieś i Janówką powiązane
z kompleksem leśnym „Księżostany”, gm. Łabunie pełniące funkcję
lokalnego węzła ekologicznego, doliny małych cieków wodnych
wypływających spod Księżostan i Komarowa Wsi, suche doliny
rozcinające zbocza wierzchowin oraz wąwozy pełniące funkcje sięgaczy
ekologicznych. System ten uzupełniają enklawy siedlisk naturalnych –
remizy śródpolne lub półnaturalnych w obszarach użytkowych rolniczo
i w obszarach zabudowanych (miedze, skarpy lessowe, kępy
zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych oraz większe skupiska
zadrzewień przydrożnych, przykościelnych, cmentarnych i inne).
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie
z prawem międzynarodowym
Na terenie gminy Komarów-Osada w części środkowej gminy ochroną prawną
objęte zostały tereny stanowiące, obszary Natura 2000.
 Ostoja Tyszowiecka - obszar specjalnej ochrony ptaków (kod obszaru
PLB 060011), przedmiotem ochrony są następujące gatunki ptaków

(kategorii A, B i C wymienionych w Standardowym Formularzu
Danych): bączek, trzmielojad, błotniak stawowy, orlik krzykliwy,
orzełek włochaty, kropiatka, zielonka, derkacz, dubelt, rybitwa
białowąsa, podróżniczek, muchołówka białoszyja, dzięcioł białoszyi.
Dolina Sieniochy specjalny obszar ochrony siedlisk (kod obszaru
PLH060025) przedmiotem ochrony są siedliska: zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska nakredowe, górskie
i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk.
Projekt „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Komarów-Osada na lata
2011 – 2014” nie zawiera ustaleń, które mogłyby negatywnie oddziaływać na
obszary Natura 2000 zlokalizowane na terenie gminy i tereny o dominującej
funkcji ekologicznej tworzące system przyrodniczy gminy (węzły ekologiczne,
korytarze ekologiczne, sięgacze ekologiczne). Wdrożenie Planu poprawi
bezpieczeństwo ekologiczne i ułatwi utrzymanie dobrego stanu zasobów
przyrody i funkcji ekologicznych.
Ze względu na brak prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego
oddziaływania na elementy środowiska, w tym, zdrowie ludzi i obszary
Natura 2000 nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu „Planu gospodarki odpadami dla Gminy
Komarów-Osada na lata 2011-2014”.
Download