kierunek: GOSPODARKA ODPADAMI I REKULTYWACJA

advertisement
NOWOŚĆ!
kierunek:
GOSPODARKA ODPADAMI I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Studia I stopnia (inżynierskie)
S – stacjonarne
Przykładowe przedmioty w toku studiów:
biologia, ochrona roślin, mikrobiologia, gleboznawstwo, odpady komunalne, odpady przemysłowe,
technologie unieszkodliwiania odpadów, kształtowanie terenów zieleni, uprawa roślin, mechanika
budowli ziemnych, rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowych, monitoring i bioindykacja
środowiska.
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
- w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziałach ochrony
środowiska,
- w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
- w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady,
- w zakładach gospodarki komunalnej (spalarnie, kompostownie, oczyszczalnie),
- w firmach projektowych, zarządzających i realizujących przedsięwzięcia rekultywacyjne.
KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ranking, ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych,
obejmuje:
język polski, język obcy, biologię lub matematykę oraz inny przedmiot maturalny wskazany przez
kandydata.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards