Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do - MAK-MET

advertisement
Załącznik nr 1
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
Odpady odbierane w PSZOK
1
Żużle i popioły z palenisk domowych
2
Opakowania o olejach silnikowych i spożywczych, opakowania po środkach ochrony roślin - z przydomowych
ogródków, opakowania po dezynsekcji i deratyzacji, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe, z innego sprzetu domowego (np. wózki dla dzieci) oraz
z samochodów osobowych
Filtry paliwowe i olejowe z motorowerów, motocykli i samochodów osobowych wymienianych przez ich
właścicieli;
Tworzywa sztuczne z pojazdów samochodowych - pojedyńcze ilości
Gruz betonowy
Gruz ceglany
Odpady ceramiczne
Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego
Usunięte tynki, tapet, okleiny itp.
Szkło płaskie
Odpadowa papa
Odpady metalowe – opakowania i drobne części metalowe
Materiały izolacyjne (np. styropian, wełna mineralna itp.)
Zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe
Papier, tektura, makulatura
Opakowania ze szkła
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Tekstylia
Rozpuszczalniki
Kwasy
Alkalia
Odczynniki fotograficzne
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - z ogródków przydomowych
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
Oleje spożywcze
Oleje i tłuszcze inne niż jadalne
Farby, tusze, farby drukarskie, niezawierające substancji niebezpiecznych
Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - leki przeciwnowotworowe
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Akumulatory samochodowe i baterie wielkogabarytowe
Pozostałe baterie i akumulatory - alkaliczne
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
Odpady drewna inne niż niebezpieczne - gałęzie
Tworzywa sztuczne
Odpady zielone - trawa i liście
Gleba i ziemia w tym kamienie
Odpady wielkogabarytowe
Kod odpadu
10 01 01
15 01 10*
16 01 03
16 01 07*
16 01 19
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 01 80
17 02 02
17 03 80
17 04 05
17 06 04
17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 28
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 02 01
20 02 02
20 03 07
Download