Składowanie odpadów promieniotwórczych

advertisement
Czym są odpady promieniotwórcze?
Źródła odpadów promieniotwórczych.
Składowanie odpadów promieniotwórczych.
Odpady promieniotwórcze – odpady stałe, ciekłe lub
gazowe, zawierające substancje
promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami. Utylizacja i
składowanie odpadów promieniotwórczych jest obecnie
najważniejszym problemem energetyki jądrowej, bez której
większość metropoli na świecie nie umiała by się obejść.
Odpadami promieniotwórczymi są produkty uboczne przy
produkcji oraz obróbce paliwa jądrowego. Największą
część, ok. 80%, stanowią odpady związane z wydobyciem
rudy uranu, składowane w pobliżu kopalni jako hałdy lub
zbiorniki ze szlamem. Dalsze części pochodzą z elektrowni
jądrowych, z zakładów uzdatniania zużytego paliwa
jądrowego oraz z jądrowych ośrodków badawczych.
Podczas procesu produkcyjnego wytwarzane są duże
ilości zubożonego uranu, który może być w części
wykorzystany ze względu na wysoką gęstość, np. w broni
przeciwpancernej.
W Polsce istnieje obecnie jedno składowisko, Krajowe
Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
przeznaczone dla odpadów o niewielkiej aktywności.
Obecnie zużyte paliwo jądrowe o wysokiej aktywności jest w
większości składowane w skałach lub kopułach solnych,
położonych głębiej niż 300 metrów pod ziemią. Składowiska
takie zwykle spotykają się z wielką niechęcią i protestami
mieszkańców okolicznych miejscowości.
Istnieje także kilka propozycji, które nie zostały do tej pory
wprowadzone w życie. Należy do nich składowanie odpadów w
głębokich odwiertach, w skałach granitowych 5 km pod
powierzchnią ziemi. Gorący materiał radioaktywny byłby pokryty
kruszywem, które topiłoby się, a następnie rekrystalizowało,
zamykając odpady w skale. Inną propozycją
jest transmutacja niebezpiecznych izotopów w inne, o niskiej
aktywności lub o krótkim czasie życia.
Bartek Bal kl. Ia
Download