Toksykologia – prezentacja 3

advertisement
ODPADY
PROMIENIOTWÓRCZE
Maria Rząsowska
CO TO SĄ ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE ?
Odpady promieniotwórcze (radioaktywne) są to wszelkiego
rodzaju przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia,
substancje organiczne i nieorganiczne, nie przewidziane do
dalszego wykorzystania, a zanieczyszczone objętościowo
lub powierzchniowo substancjami promieniotwórczymi w
stopniu przekraczającym dopuszczalne ilości.
SKĄD SIĘ BIORĄ?
1.kopalnie rud uranu oraz zakłady przerobu tych rud
2.produkcja paliwa reaktorowego oraz przerób paliwa
wypalonego
3.eksploatacja reaktorów energetycznych i badawczych
4.likwidacja reaktorów jądrowych
5.stosowanie izotopów promieniotwórczych w
medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych
W Polsce…

w wyniku stosowania
izotopów w medycynie,
przemyśle i badaniach
naukowych oraz podczas
ich wytwarzania

zużyte paliwo jądrowe z
reaktorów Ewa i Maria
KLASYFIKACJA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH:
I kategoria – odpady ß i γ-promieniotwórcze
-odpady niskoaktywne – np. odzież ochronna, lignina, bibuła,
sprzęt laboratoryjny
-odpady średnioaktywne – koncentraty promieniotwórcze, zużyte
materiały sorpcyjne
-odpady wysokoaktywne – wypalone paliwo jądrowe oraz
pozostałości po jego przerobie
II kategoria – odpady α-promieniotwórcze
III kategoria – zużyte zamknięte źródła promieniowania
Niskoaktywne stałe odpady promieniotwórcze
BARIERY OCHRONNE

1 - chemiczna

2 - fizyczna

3 - I inżynierska

4 - II inżynierska

5 - naturalna
ZASADY UNIESZKODLIWIANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓW
-Minimalizowanie ilości powstających odpadów
-Odpowiednie segregowanie
-Zmniejszenie objętości
-Zestalanie i pakowanie w taki sposób, aby były chemicznie i fizycznie
stabilne
-Składowanie odpadów w miejscach o właściwej strukturze geologicznej
i stosowanie wszystkich możliwych technologii oraz barier, które
skutecznie izolują odpady od człowieka i środowiska.
UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
-odpady ciekłe niskoaktywne oczyszczane są metodą sorpcji
-odpady ciekłe średnioaktywne są przetwarzane metodą odparowania
-stałe odpady niskoaktywne są zgniatane w specjalnej prasie
hydraulicznej
-stałe i zestalone odpady promieniotwórcze umieszczane są
w stalowych bębnach i transportowane do składnicy odpadów
Bębny ze stałymi odpadami promieniotwórczymi po sprasowaniu
Stalowe bębny z odpadami promieniotwórczymi
Pojemniki do przewożenia odpadów

W Polsce przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych
zajmuje się Zakład Unieszkodliwiania Substancji
Promieniotwórczych Instytutu Energii Atomowej (IEA).

Rocznie w IEA otrzymuje się ok. 250 m3 przetworzonych
i zestalonych odpadów przeznaczonych do składowania
w Centralnej Składnicy Odpadów Promieniotwórczych
(CSOP) w Różanie
CSOP Różan
Dziękuję za uwagę
Download