Instytułowa rozszerzona klauzula wyłączenia skażenia

advertisement
„Niniejsze klauzule są wyłącznie ilustrujące. MoŜna uzgadniać inne warunki polisy. Klauzule wzorcowe są dostępne dla kaŜdej zainteresowanej osoby na Ŝądanie. W szczególności;
(a) w stosunku do jakiejkolwiek klauzuli, która wyłącza z pokrycia szkody, ubezpieczyciele mogą uzgodnić osobną polisę ubezpieczeniową pokrywającą takie szkody lub mogą rozszerzyć tę
klauzulę, Ŝeby pokryć takie zdarzenia;
(b) w stosunku do klauzul uzaleŜniających pokrycie niektórych ryzyk od szczególnych warunków kaŜdy ubezpieczyciel moŜe zmienić wspomniane warunki”.
01/11/02
INSTYTUTOWA ROZSZERZONA KLAUZULA WYŁĄCZENIA SKAśENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO
Niniejsza klauzula jest nadrzędna i uchyla wszystko, co w niniejszym ubezpieczeniu jest z nią niezgodne.
1. Niniejsze ubezpieczenie nie pokrywa w Ŝadnym wypadku straty, uszkodzenia, odpowiedzialności lub kosztów spowodowanych lub powstałych,
lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, przez
1.1
bezpośrednio
promieniowanie jonizujące lub skaŜenie przez promieniotwórczość z paliwa jądrowego, odpadów jądrowych lub spalania paliwa jądrowego
1.2 promieniotwórcze, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub skaŜające właściwości instalacji jądrowej, reaktora jądrowego lub innego zestawu
jądrowego lub ich składnika jądrowego
1.3
broń lub urządzenie z zastosowaniem rozszczepiania lub
promieniotwórczej
syntezy atomowej lub jądrowej lub innej podobnej reakcji
1.4
promieniotwórcze, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub skaŜające właściwości materii promieniotwórczej. Wyłączenie w niniejszej
podklauzuli nie obejmuje izotopów promieniotwórczych innych niŜ paliwo jądrowe, gdy takie izotopy są przygotowywane, przewoŜone, składowane lub
uŜywane do celów handlowych, rolnych, medycznych, naukowych lub innych podobnych celów pokojowych.
___________________________________________
CL.356A.
SprzedaŜ: Witherby & Co. Ltd., Londyn. --- © Copyright – The Institute of London Underwriters
lub siły lub materii
Download