ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 września

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 220
— 13135 —
Poz. 1310
1310
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej
wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji
lub likwidacji elektrowni jądrowej
Na podstawie art. 12d ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 276, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych osób, o których mowa w art. 12c ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe,
zwanej dalej „ustawą”, koniecznych do uzyskania
zaświadczenia, o którym mowa w art. 12c ust. 3
pkt 3 ustawy;
2) wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
3) kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o nadanie
uprawnień do wykonywania czynności, o których
mowa w pkt 2.
§ 2. Badanie psychiatryczne osób, o których mowa
w § 1 pkt 1, obejmuje zebranie wywiadu w zakresie
przebytych chorób, urazów, wypadków, uzależnień,
analizę toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci,
świadomości, krytycyzmu, orientacji czasowej i przestrzennej i jest przeprowadzane w celu potwierdzenia
lub wykluczenia zaburzeń psychicznych, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn.
zm.3)).
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323,
z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654
i Nr 132, poz. 766.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175,
poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz. 831,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 i Nr 98,
poz. 817, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228 oraz
z 2011 r. Nr 6, poz. 19, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.
§ 3. Badanie psychologiczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje określenie poziomu rozwoju
umysłowego, dojrzałości społecznej i emocjonalnej
oraz opis cech osobowości i przeprowadzane jest
w celu potwierdzenia lub wykluczenia istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
§ 4. Wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania
psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie
uprawnień do wykonywania czynności mających
istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określa załącznik do
rozporządzenia.
§ 5. Lekarzem upoważnionym do przeprowadzania
badania, o którym mowa w § 2, jest lekarz, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub
II stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, zwany
dalej „lekarzem”.
§ 6. Psychologiem upoważnionym do przeprowadzania badania psychologicznego, o którym mowa
w § 3, jest psycholog, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r.
Nr 52, poz. 525, z późn. zm.4)), zwany dalej „psychologiem”.
§ 7. 1. Na podstawie wyniku badania, o którym
mowa w § 2, i po zapoznaniu się z opinią psychologa
wydaną po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w § 3, wykluczających zaburzenia psychiczne oraz
istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 3 ustawy.
2. Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, natomiast drugi pozostawia się w dokumentacji
lekarskiej osoby badanej.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz. J. Szulc
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.
Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38,
poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.
Dziennik Ustaw Nr 220
— 13136 —
Poz. 1310
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 września 2011 r. (poz. 1310)
WYKAZ ISTOTNYCH ZABURZEŃ FUNKCJONOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH
UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE
DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
Lp.
Istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiające uzyskanie uprawnień
do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej
1
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
2
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
3
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
4
Przewlekła reakcja na stres pourazowy, w tym zaburzenia adaptacyjne
5
Przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,
z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniami organicznymi ani chorobą somatyczną
6
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
7
Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
8
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
9
Zaburzenia rozwojowe polegające na obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego
z towarzyszącym deficytem zachowań adaptacyjnych, w szczególności niezależności i odpowiedzialności oraz umiejętności
Download