w sprawie zmian w projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

advertisement
Uchwała nr 28
Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie zmian w projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. nr 147,
poz. 1431) oraz art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234, poz. 1536), uchwala się stanowisko Rady
Działalności Pożytku Publicznego w sprawie zmian w projekcie Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego
§1
Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjęcia decyzji
przez Radę Ministrów o skreśleniu już po zakończonych konsultacjach społecznych,
istotnych zapisów Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.
W celu operacyjnym 2 Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli
na życie publiczne, wykreślono działanie pod nazwą „Wspieranie poradnictwa prawnego,
rodzinnego, psychologicznego, socjalnego obywatelskiego”.
Jak słusznie wskazywano w projekcie Strategii: „Istotnym czynnikiem, ograniczającym
aktywność publiczną osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa, jest brak wiedzy na
temat przysługujących im praw, w tym także praw obywatelskich. Osoby te nie mają
społecznych i finansowych możliwości skorzystania z porad dostępnych dla innych
obywateli. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, rozwijające się od kilku lat w
Polsce, pokazało, że tego typu wsparcie jest skuteczne, a zapotrzebowanie społeczne w tym
względzie jest ogromne. Poradnictwo to pełni ważną rolę społeczną, pomagając obywatelom
w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych, nierzadko wyręczając instytucje publiczne.”
Uzyskano powszechny konsensus odnośnie ujęcia tej problematyki w Strategii. Jednak
uzgodnione propozycje działań w tym zakresie, zostały wykreślone przed samym przyjęciem
Strategii przez Radę Ministrów, bez jakiejkolwiek informacji o przyczynach takiego
postępowania.
§2
Rada Działalności Pożytku Publicznego zwraca się do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, jako koordynatora prac nad Strategią o przedstawienia informacji o
merytorycznych przyczynach podjęcia takiej decyzji .
§3
Rada Działalności Pożytku Publicznego oczekuje, że problematyka poradnictwa prawnego,
rodzinnego, psychologicznego, socjalnego obywatelskiego zostanie włączona do zapisów
1
programowych Krajowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
przygotowywanego przez Ministra pracy i Polityki Społecznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
Download