W sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu

advertisement
Uchwała nr 58
Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu ustawy o Narodowym
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października
2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1706), oraz
art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), uchwala się stanowisko Rady
Działalności Pożytku Publicznego w sprawie sposobu konsultacji projektu ustawy
o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
§1
Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraża zadowolenie z przeprowadzonych szerokich
konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz faktu znacznego zainteresowania organizacji pozarządowych tym projektem. Duża ilość
zgłoszonych uwag do projektu zasługuje na wnikliwą ich analizę i merytoryczną odpowiedź
zgodnie z 7 zasadami konsultacji społecznych.
§2
Rada uważa, że dopiero rzetelna odpowiedź na wszystkie wniesione uwagi, zarówno przez
organizacje pozarządowe jaki i związki samorządowe pozwoli na wypracowanie przez Radę
Działalności Pożytku Publicznego w pełni merytorycznej opinii o przedłożonym projekcie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Download