Zaproszenie - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

advertisement
Zaproszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym
spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony
pozarządowej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 r.
Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie
zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego
poruszone zostaną następujące kwestie:
1. Wizja, rola i zadania RDPP w przyszłej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem
sposobu wyłaniania członków Rady - kontynuacja dyskusji ze spotkania, które odbyło
się w dniu 24 marca br.
2. Wyłanianie kandydatów organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych do
komitetów monitorujących ze szczególnym uwzględnieniem stanu dyskusji po
spotkaniu Zespołu ds. dialogu i współpracy RDPP z przedstawicielami Grupy 12
postulatów i z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 23 maja br.
3. Informacja o stanie prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
4. Sprawy różne.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 czerwca 2014 r. w godzinach 12.30 - 15.00
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. A.
Bączkowskiego.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy:
[email protected] w terminie do dnia 26 maja br. W przypadku, gdyby ilość
zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność
zgłoszeń.
Zapraszamy!
Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
Tomasz Bilicki, Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"
Paweł Dębek, Dolnośląska Rada ds. Młodzieży
Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Ks. Robert Sitarek, Polska Rada Ekumeniczna
Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego
Ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej
Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Łukasz Waszak, Sieć SPLOT
Jan Jakub Wygnański, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Download