Bia*ystok, 2 kwietnia 2014 r

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SPOTKANIE
„Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie
dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą”
DANE OSOBOWE:
TERMIN SPOTKANIA:
27.08.2015
Godz. 10.00 – 13.00
Imię i nazwisko: ……………………………….………………
Numer telefonu: ………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………..
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI:
MIEJSCE SPOTKANIA:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………
Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
ul. Kilińskiego 25
41-200 Sosnowiec
Tel. Kontaktowy: ………………………………………………….…………………
ORGANIZATOR:
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w
Sosnowcu
Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
Adres (ulica): ……………………………………………………………….…………
Kod pocztowy, miejscowość: …………………………………………………
Status (np. MŚP, NGO, JST osoba fiz. nieprowadząca działalność, inny)
…………………………………………………………………………………………………
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji i realizacji usług informacyjnych oraz
szkoleniowych, realizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Sosnowcu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
Administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Ligonia 46.
KONTAKT:
W sprawie rekrutacji:
Magdalena Nalbach
Tel. 32 263 50 37
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy
o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane
dobrowolnie przez osoby, których dotyczą, niemniej bez ich podania nie jest
możliwa realizacja usług informacyjnych oraz szkoleniowych.
Formularz służy do zgłoszenia jednej osoby. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać
e-mailem na adres: [email protected]
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu
otrzymają potwierdzenie na wskazany adres e-mail.
Sieć PIFE współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
Download