Sprawozdanie z lustracji

advertisement
Sprawozdanie z lustracji
Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego w Sosnowcu
Zgodnie
z
„Planem
pracy
wizytatora
Okręgowego
Zespołu
Nadzoru
Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach nadzorującego pracę
rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych na okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2011r.” w dniach 23 - 24 lutego 2011r. przeprowadzono lustrację
w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sosnowcu. Jej celem była
kontrola organizacji pracy w placówce, a w szczególności:

polityki kadrowej

realizacji standardów ilościowych i jakościowych pracy;

sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
Oceny
Ośrodka
dokonano
w
oparciu
o
przeprowadzone
rozmowy
z kierownikiem i pracownikami, analizę dokumentacji oraz wyniki ankiety dla
pracowników na temat klimatu placówki.
Wyniki przeprowadzonej lustracji pokazują, że RODK w Sosnowcu prawidłowo
wywiązuje
się
realizacji
swoich
zadań.
W
Placówce
zatrudniona
jest
wykwalifikowana, stale podnosząca kwalifikacje kadra. Dwóch pracowników posiada
stopień nauczyciela dyplomowanego, czterech mianowanego i trzech kontraktowego.
Kadra pedagogiczna jest zespołem zróżnicowanym pod względem doświadczenia i
stażu pracy w RODK, co pozwala na wymianę doświadczenia i aktualnej wiedzy
psychologicznej, utrzymując na wysokim poziomie zaangażowanie i motywację do
pracy. Tematyka realizowanych form doskonalenia zawodowego odpowiada zarówno
potrzebom Ośrodka jak i zainteresowaniom pracowników. Poszerza warsztat pracy
biegłego o nowe metody diagnostyczne oraz kompetencje opiniodawcze. Ukazuje
również pojawiające się nowe problemy społeczne a tym samym i psychologiczne,
pozwalając nie tylko na postawienie trafnej diagnozy, ale też udzielenie adekwatnych
wskazań i porad. Wszystkie opinie sporządzane są w Ośrodku według tego samego,
przejrzystego schematu. Ich struktura jest logiczna i uporządkowana spełniająca
obowiązujące standardy. Sposób prowadzenia badań zgodny jest z etyką pracy
biegłego. Język opinii jest czytelny i profesjonalny a dokumentacja badań
prowadzona z należytą starannością. Sprawowany przez Kierownika nadzór
pedagogiczny przyczynia się do podnoszenia jakości pracy Ośrodka. Wyniki
przeprowadzonej wśród pracowników ankiety na temat klimatu Placówki wskazują,
że atmosfera w niej panująca sprzyja porozumieniu i współpracy. Pozwala na
wykazywanie się inicjatywą i samodzielnością, co wzmaga motywację pracowników
oraz poczucie odpowiedzialności.
Download