instytut medycyny pracy i zdrowia środowiskowego w sosnowcu

advertisement
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY
I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO
W SOSNOWCU
Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć
z Oddziałem Toksykologii Klinicznej
Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego w Sosnowcu
jest jednym z dziewięciu w Polsce pełnoprofilowym,
wysokospecjalistycznym ośrodkiem
toksykologicznym udzielającym całodobowo
telefonicznych, specjalistycznych informacji
toksykologicznych uzupełnianych
o szerokoprofilowe badania i identyfikacje
toksykologiczne, całodobowo pełniącym dyżur,
przyjmującym przypadki najcięższych zatruć.
Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju
obejmuje nominalnie swoją działalnością
obszar województwa śląskiego i opolskiego,
na terenie których mieszka niemal 6 milionów osób.
Kompleksowe informacje toksykologiczne udzielane
są lekarzom wszelkiego rodzaju placówek
ochrony zdrowia, stacjonarnych i ambulatoryjnych,
lekarzom i ratownikom Państwowego Ratownictwa
Medycznego, lekarzom placówek weterynaryjnych.
+ 48 32 266 11 45
+ 48 32 634 12 30
+ 48 609 071 507
Przy przyjmowaniu chorych do ośrodka
toksykologicznego kieruje się nade wszystko
dobrem pacjenta, nie zwracając uwagi na jego
obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
przynależność do oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz fakt ubezpieczenia i statusu
społecznego.
Fundusze i środki na działalność Regionalnego
Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii
Klinicznej pochodzą jedynie z umów zawartych
pomiędzy Dyrekcją Instytutu a Śląskim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach.
Sosnowiecki ośrodek toksykologiczny będący
integralną częścią Kliniki Instytutu Medycyny
Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
zgodnie z funkcjonującym podziałem
składa się z:
Regionalnego Ośrodka Informacji
Toksykologicznej
w ramach którego lekarze całodobowo udzielają
kompleksowych, telefonicznych konsultacji
toksykologicznych uzupełnianych o szerokie
badania toksykologiczne. Udzielając informacji
toksykologicznych konsultujący lekarze opierają się
na swojej bogatej wiedzy, wieloletnim
doświadczeniu, biorąc olbrzymią odpowiedzialność
za diagnostykę i leczenie wielokrotnie trudnych
pacjentów hospitalizowanych w szpitalach terenowych.
Regionalnego Ośrodka
Ostrych Zatruć
który wyposażony jest w sześć, w pełni
monitorowanych, zaopatrzonych w respiratory
stanowisk, na których hospitalizowani są chorzy
będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Oddziału Toksykologii Klinicznej
wyposażonego w 25 łóżek, w tym 3 monitorowanych,
w którym hospitalizowani są chorzy nie wymagający
już leczenia w warunkach oddziału intensywnej terapii,
chorzy diagnozowani z podejrzeniem zatrucia jak
również pacjenci po przebyciu ostrego zatrucia
hospitalizowani celem oceny wystąpienia późnych
następstw i powikłań przebytego zatrucia.
Regionalnego Ośrodka Hiperbarii Tlenowej
wyposażonego w dwie komory hiperbaryczne,
w których prowadzi się leczenie chorych
wymagających ze wskazań toksykologicznych
leczenia metodą hiperbarii tlenowej.
Pracownikami ośrodka toksykologicznego są
doświadczeni lekarze specjaliści toksykologii
klinicznej, pod ordynaturą
Dr Tomasza Kłopotowskiego,
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
toksykologii klinicznej.
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego w Sosnowcu w związku
nowym zagrożeniem związanym z zażywaniem
dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
jest wiodącym ośrodkiem w zakresie innowacyjnych
programów edukacyjnych i informacyjnych
w walce z dopalaczami, szkoleń
oraz profilaktyki w walce z dopalaczami.
Celem programu edukacyjnego ma być ma być
uświadamianie o niebezpieczeństwach
związanych z zażywaniem dopalaczy,
przedstawienie problematyki narkomanii,
zażywania wszelkiego rodzaju „dopalaczy”,
substancji psychoaktywnych, zapoznanie
z czynnikami prowadzącymi do zażywania
ww. substancji, z objawami zatrucia, skutkami
zarówno somatycznymi jak i psychologicznymi
oraz możliwościami przeciwdziałania.
Program skierowany
jest do wszystkich środowisk, które mają kontakt
z młodzieżą oraz do osób szczególnie
zainteresowanych tym ważnym zagadnieniem.
Kompleksowy charakter działania oraz dotarcie do
szerokiego grona zainteresowanych, pozwoli na
osiągnięcie pożądanych efektów w walce
z dopalaczami
W ramach wspólnej walki z dopalaczami Instytut
jest aktywnym partnerem szeregu akcji
i kampanii pod patronatem m.in.
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Śląskiego,
Śląskiego Kuratorium Oświaty,
Państwowego Inspektoratu Sanitarnego,
Miasta Sosnowiec.
DOPALACZE
(ang. designer drugs; legal highs; boosters; smarts)
- substancje psychoaktywne syntetyczne lub
pochodzenia naturalnego
Działanie:
pobudzające ośrodkowy układ nerwowy
poprawiające nastrój, empatogenne
relaksujące
halucynogenne
psychodeliczne
Używane w celu wywołania efektów możliwie
najbardziej zbliżonych do działania nielegalnych
substancji psychoaktywnych
Opisy przypadków zatruć jako źródło wiedzy –
niewystarczające (różne substancje zażywane
łącznie; oznaczenie dopalaczy w płynach
ustrojowych – niewykonalne lub trudne i
kosztowne)
Brak zgodności deklarowanego na opakowaniu
składu dopalaczy w stosunku do rzeczywistej ich
zwartości
Dopalacze zażyte w dużych dawkach mogą być
groźne dla życia!
Toksyczność wzrasta przy równoczesnym spożyciu
alkoholu lub innych związków psychoaktywnych
(leki, narkotyki)
DOPALACZE SYNTETYCZNE – obraz podobny do
zatruć odpowiednio amfetaminą lub
kanabinoidami
Szczególnie niebezpieczne możliwe efekty:
zachowania agresywne; komorowe zaburzenia
rytmu serca, ostre niedokrwienie mięśnia
sercowego, zawał serca; wzrost ciśnienia
tętniczego; nawracające drgawki; rabdomioliza;
śpiączka; zaburzenia oddychania; hipertermia;
udar mózgu (krwotoczny lub niedokrwienny)
DOPALACZE ZIOŁOWE – różne zaburzenia
psychiczne: senność/pobudzenie, halucynacje
wzrokowe, słuchowe, dotykowe; urojenia; objawy
psychodeliczne (podobne do efektu LSD), skrajne
emocje; zagrożenie urazami w związku z
zaburzeniami równowagi, zdolności oceny
odległości i orientacji przestrzennej
Dopalacze nie są bezpieczną i naturalną alternatywą
dla substancji narkotycznych nielegalnych!
Społeczne skutki bezpośrednie użycia środka (wypadki
komunikacyjne, zachowania ryzykowne i
niekontrolowane, próby suicydalne)
Potencjał uzależniający dopalaczy: potrzeba zażywania
- pomimo konsekwencji - w celu szybkiej regulacji
stanu emocjonalnego, „oderwania się od
rzeczywistości”, „ulepszenia życia”; odwrót od
alternatywnych źródeł przyjemności; degradacja życia
emocjonalnego i społecznego
DOPALACZE – POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download